Siirry suoraan sisältöön

Palveluverkoston kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YMRA7000-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Heidi Neuvonen

Ryhmät

 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • 07.09.2023 17:00 - 19:00, Palveluverkoston kehittäminen YMRA7000-3003
 • 21.09.2023 17:00 - 19:00, Palveluverkoston kehittäminen YMRA7000-3003
 • 09.11.2023 17:00 - 19:00, Palveluverkoston kehittäminen YMRA7000-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit ymmärtämään miten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja asiakaskeskeistä yhteiskehittämistä tehdään, ja miten luodaan palveluita verkostomaisessa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opit työkaluja ja keinoja palveluverkoston kehittämiseen ja johtamiseen. Opit parantamaan asiakaskokemusta ja kilpailuetua kehittämällä ja luomalla palveluita yhdessä sidosryhmien kanssa. Opit käyttämään luovaa systeemiajattelua yhteistyön ja yhteisten palvelujen kehittämisessä. Opit tekemään käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä monimutkaisissakin yhteistyöverkostoissa. Opit ymmärtämään sisäisten palvelujen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen merkityksen verkostoimaisessa toimintamallissa.

Sisältö

Liiketoimintaverkostot, arvoketjut ja arvoverkostot, palveluverkoston kehittäminen, yritysten välinen yhteistyö, luova systeemiajattelu ja systeemikartat, yhteiskehittäminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Katso opintojakson tiedot, lisämateriaalia Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

00 % verkkototeutus
Moodle - työtila
Webinaarit : zoom - linkki löytyy Moodle - työtilasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kehittämistehtävä (ryhmätyö) esitetään 3. webinaarissa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Orientaatiotehtävä, yksilötehtävä, arviointi (hyväksytty / hylätty)
Kehittämistehtävä, Ryhmätyö, 100% kurssin arvosanasta, arviointi 0-5,
Opponointitehtävä, yksilötehtävä, arviointi (S)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkotapaamiset 10 h - itsenäinen työskentely 50 h ryhmätyöt 75 h Yhteensä 135 h (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti ammattialojen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoi aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osoitat kehittämisen vastuuta oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Johdat tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto