Siirry suoraan sisältöön

Koneensuunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: TKSUJ110-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • 12.01.2024 15:30 - 17:45, Koneensuunnittelu TKSUJ110-3004
 • 09.02.2024 09:00 - 11:15, Koneensuunnittelu TKSUJ110-3004
 • 09.03.2024 11:45 - 13:15, Koneensuunnittelu TKSUJ110-3004
 • 05.04.2024 14:30 - 16:45, Koneensuunnittelu TKSUJ110-3004
 • 03.05.2024 15:00 - 16:45, Koneensuunnittelu TKSUJ110-3004

Tavoitteet

Suunnitteluinsinöörille on oleellista ymmärtää valmistusteknisten ja taloudellisten näkökohtien tärkeys tuotesuunnittelussa. Opit hahmottamaan suunnitteluprosessin etenemisen ja pystyt valitsemaan rakenteisiin tarkoituksenmukaiset materiaalit. Osaamisesi kehittyy standardien hyödyntämisessä suunnittelun tukena. Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yksinkertaisia rakenteita ja niihin liittyviä koneenosia huomioiden turvallisuusnäkökohdat.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Sinulla on ymmärrys suunnittelumenetelmistä ja kyky soveltaa niitä. Ymmärtävät standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Osaat huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä. Tiedät konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle ja osaavat suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita.

Monialainen osaaminen:
Kykenet soveltamaan tietoa ja ymmärrystä määriteltyjä vaatimuksia vastaavien tuotteiden ja rakenteiden suunnitelmien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Osaat tuotteiden ja rakenteiden suunnittelussa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat toimia itsenäisesti työelämän viestintätilanteissa. Kykenet yhteistyöhön muiden tiimisi jäsenten kanssa ja ymmärrät ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa.

Sisältö

Suunnitteluprosessi. Valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat. Standardisointi. Koneturvallisuus. Tuotekustannukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Björk ym. Koneenosien suunnittelu, Sanoma Pro Oy, 2014.
Pahl & Beitz, Koneensuunnitteluoppi, WSOY, Porvoo 1992.
Jokinen, Tuotekehitys, http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526033204.pdf

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään ryhmissä. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 13 h, oppimistehtävät 32 h, itsenäinen työskentely 63 h. Yhteensä 108 h oppimistyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja oppimistehtävistä 50 %.

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja –terminologian, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisiin käytännön suunnittelutehtäviin.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja –terminologian, mutta kykenet vain tyydyttävästi soveltamaan niitä käytännön suunnittelutehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja pystyt soveltamaan niitä käytännön suunnittelutehtäviin:
- osaat kuvata suunnitteluprosessin etenemisen
- pystyt valitsemaan rakenteisiin tarkoituksenmukaiset materiaalit
- osaat kuvata valmistusteknisten ja taloudellisten näkökohtien, standardien sekä turvallisuusnäkökohtien merkityksen tuotesuunnittelussa.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti käytännön suunnittelutehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativiin käytännön suunnittelutehtäviin.

Esitietovaatimukset

Omaat lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Tunnet yleisimmät koneenosat ja tiedät koneenosien mitoitus- ja valintaperusteet. Hallitset materiaalitekniikan perustiedot ja tunnet eri materiaaliryhmät, niiden ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet teknisissä sovelluksissa. Osaat tuottaa työ- ja kokoonpanopiirustuksia sekä hallitset 3D-mallintamisen ja työpiirustusten tuottamisen 3-D mallista.