Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon johtamisen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTU0300-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Sipilä

Ryhmät

 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • 12.01.2024 09:30 - 11:00, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010
 • 26.01.2024 15:00 - 16:30, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010
 • 09.02.2024 14:45 - 17:00, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010
 • 08.03.2024 14:00 - 16:15, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010
 • 05.04.2024 12:00 - 14:15, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010
 • 03.05.2024 09:30 - 11:00, Tuotannon johtamisen suunnittelu TKTU0300-3010

Tavoitteet

Tuotannon johtamisen suunnittelu antaa sinulle hyvän pohjan toimia yrityksen laaja-alaisena kehittäjänä, joka pystyy yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen taitoja.
Opit tyydyttävästi ymmärtämään laaja-alaisesti toimitusketjujen ja palveluverkoston toiminnan samoin kuin opit liittämään samaan yhteyteen talous--, kustannus ja kannattavuusnäkökulmat.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat analysoida monimutkaisia tuotantoprosesseja ja tulkita tällaisten analyysien tulokset sekä kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia menetelmiä tuotantoprosessin kehittämiseksi.

Monialainen osaaminen:
Saat ymmärryksen tekniikan alan laajemmasta monialaisesta kontekstista, kun saat talous- ja johtamistaitoja ja opit yhdistämään niitä teknisen osaamisen kanssa yrityksen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Sisältö

Liiketoimintaprosessi, johtamisen ja johtajuuden perusteet. Tuotannon tavoitteet, tuotantojärjestelmät, niiden osatekijät ja malli tuotannon kehittämiseksi yksittäisessä yrityksessä tai verkostossa. Case tehtaan suunnittelusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Chapman S. The Fundamentals of Production Planning and Control, Uusi-Rauva ym. Teollisuustalous, harjoitustyöhön liittyvät varaosakuvat, varaosalistat Excel ja T-lomakkeet ja luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Tuotannon johtamisen suunnittelu -opintojakson toteutus on kahtiajakoinen: osaamisen tueksi käydään läpi tuotannon johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Kontaktitunneilla on myös teemaan liittyviä pelejä, joiden avulla opitaan ymmärtämään tuotannon suunnittelun ja johtamisen merkitys ja menetelmiä. Toinen keskeinen kokonaisuus on opintojaksoon liittyvä laaja harjoitustyö, jossa suunnitellaan erillisen toimeksiannon mukaisesti tuotantoyrityksen keskeiset toiminnot ml. sen käynnistämiseen ja tuotannon johtamiseen liittyvä talouden hallinta teknisten valintojen ja päätösten lisäksi.

Opintojaksolla ei ole erillistä perinteistä tenttiä. Varsinainen arviointi perustuu projektiraporttiin ja opiskelijoiden opintojakson lopussa palauttamaan työmääräarviolomakkeeseen, jossa on sekä itsearviokenttä että yleiset arviointikriteerit lueteltuna arvion tueksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Erillistä yksilötenttiä ei tässä opintojaksossa ole. Oppiminen ja osaaminen arvioidaan harjoitustyön avulla.

Kansainvälisyys

Harjoitustyön case pyrkii kansainvälisille markkinoille.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson toteutus perustuu merkittävissä määrin harjoitustyön tekemiseen ryhmätyönä. Muulla tavoin toteutettuna opintojakson tuottama osaaminen todennäköisesti jäisi vaillinaiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135h. Kirjallisuus ja luentomateriaali on tarkoitettu sekä uuden oppimiseen että sen soveltamiseen harjoitustyön tukena. Harjoitustyötä tehdään kurssin puolivälistä alkaen myös kontaktitunneilla, jolloin opettajan rooli muuttuu konsultoivaksi. Opiskelijat vastaavat toiminnastaan projektiryhmälleen, mikä edistää tiimityöskentelyn osaamisvalmiuksia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on aluksi teoriapainotteinen, minkä lomassa käynnistetään harjoitustyön tekeminen ja jatketaan sitä kontaktikerroilla projektiryhmittäin tietokoneluokassa. Loppuesitykset pidetään ryhmittäin erillisen aikataulun mukaisesti. Esityksiin osallistuvat kaikki, sekä esittävä ryhmä että muut opiskelijat.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimisen arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla ryhmän arvion ohella on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi perustuu projektityöhön.

Välttävä (1): Tunnet tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta sinulla merkittäviä puutteita keskeisten menetelmien ja kehittämistyökalujen ja niihin liittyvän ajattelun ymmärtämisessä.

Tyydyttävä (2): Tunnet tuotannon johtamisen perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten ongelmanratkaisutekniikoiden ja siihen liittyvän ajattelun soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja tuotannon johtamiseksi

Kiitettävä (4): Hallitset tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa ongelmia tuotannon johtamisessa esim. tehtaan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset tuotannon johtamisen käsitteet ja perusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia ongelmia tuotannon johtamisessa esim. tehtaan suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Tunnet tuotantotoiminnan perusteet. Teollisuustalouden perusteet.