Siirry suoraan sisältöön

Hitsaustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTJ0200-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ryhmät

 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • 08.09.2023 11:30 - 13:00, Hitsaustekniikka TKTJ0200-3008 - Etäopetus
 • 22.09.2023 11:30 - 14:00, Hitsaustekniikka TKTJ0200-3008
 • 06.10.2023 11:30 - 14:00, Hitsaustekniikka TKTJ0200-3008 - Etäopetus
 • 03.11.2023 15:00 - 16:30, Hitsaustekniikka TKTJ0200-3008
 • 09.12.2023 08:30 - 11:00, Hitsaustekniikka TKTJ0200-3008

Tavoitteet

Hitsaustekniikan tunteminen luo valmiudet toimia hitsaavan konepajan suunnitteluun, ohjaamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Opit tuntemaan hitsaustekniikkaa ja muodostamaan kokonaiskuvan asioista, jotka hitsaavan konepajan on hallittava.

Opit tuntemaan pääpiirteissään hitsausprosessien mahdollisuudet ja rajoitukset sekä keinot kuinka hitsaustöitä mekanisoidaan ja automatisoidaan. Opit myös ottamaan alustavasti huomioon hitsattavien tuotteiden materiaalitekniset näkökohdat. Lisäksi opit tekemään kustannuslaskelmia ja huomioimaan laadunhallinnan perusteet hitsaustöissä.

Opintojakson suoritettuasi osaat ohjeistaa tavanomaisia hitsaustöitä. Osaat valita hitsattavien rakenteiden valmistukseen tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on tieto ja ymmärrys hitsauksen teknologisesta kokonaisuudesta; materiaaleista, laitteista, työvälineistä ja
prosesseista sekä niiden rajoituksista. Lisäksi ymmärrät digitalisaation osana hitsauksen kehittämistä ja hitsaustekniikan merkityksen osana kestäväviä valmistusteknologioita.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat kehittää ja suunnitella hitsaavan tuotannon prosesseja ja järjestelmiä, joihin voi kuulua tekniikkaan, talouteen ja turvallisuuteen liittyviä rajoituksia. Omaat kyvyn tunnistaa ja ratkaista hitsaukseen liittyviä ongelmia valitsemalla tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita, analyyttisiä ja laskennallisia menetelmiä. Osaat soveltaa hitsaustöiden suunnittelussa teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita.

Tutkimukset ja tiedonhaku.
Osaat tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä tiedon etsimisessä.

Sisältö

Hitsausprosessit- ja menetelmät, materiaalien hitsattavuus, hitsauksen mekanisointi ja automatisointi, hitsauksen kustannukset, hitsauksen laatujärjestelmä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali,
Lepola, P. ja Ylikangas, R.; Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. WSOYpro Oy. 2011, tai aikaisemmat painokset. ISBN 9789526316123.
Lukkari, J.; Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihitsaus, Oy Edita Ab. 2002. ISBN 9789521314094.
Kyröläinen, A., Kauppi, T., Lukkari, J., Hitsauksen materiaalioppi osat 1-2A-2B. Suomen Hitsausteknillinen yhdistys r.y.; Oriveden Kirjapaino 2019. ISBN 9789519821290.

Opetusmenetelmät

Luennot, seminaarit, tiedonhakuun ja soveltamiseen perustuvat oppimistehtävät. Tehtäviä tehdään ja palautetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Ensimmäinen uusintakoe helmikuussa 2021 ja toinen toukokuussa 2021.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 56 h,
Harjoitustyöt 59 h,
Itsenäinen työskentely 20 h.
Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.
Avoin AMK 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja oppimistehtävistä 50 %.
Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat hitsaustekniikkaan liittyvän terminologian ja hitsaavan konepajan eri toiminnot, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä oppimistehtäviin liittyvissä yksinkertaisissa valinta- ja suunnittelutehtävissä.

Tyydyttävä (2): Tunnistat hitsaustekniikkaan liittyvän terminologian. Tunnet hitsausprosessit ja laitteistot perusteitaan samoin kuin hitsaavan konepajan muutkin toiminnot, mutta pystyt soveltamaan niitä vain tyydyttävästi oppimistehtäviin liittyvissä suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet hitsausprosessit, laitteistot ja niiden soveltuvuusalueet
- ymmärrät materiaalien hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat laatia hitsaussuunnitelmia
- tunnet mekanisoinnin ja automatisoinnin keinot
- osaat tehdä kustannuslaskemia hitsattaville tuotteille
- tunnet hitsauksen laadunhallinnan perusteet.

Kiitettävä (4): Tunnet hitsausprosessit, materiaalien hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät, tunnet hitsaustöiden automatisoinnin keinot, hitsaustöiden kustannuslaskennan periaatteet ja hitsauksen laadunhallinnan perusteet. Lisäksi osaat soveltaa oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti hitsaustöiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet hitsausprosessit, materiaalien hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät, tunnet hitsaustöiden automatisoinnin keinot, hitsaustöiden kustannuslaskennan periaatteet ja hitsauksen laadunhallinnan perusteet. Lisäksi osaat soveltaa oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti hitsaustöiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Omaat hyvin myös yksityiskohtaista tietoa hitsaustekniikasta, jonka lisäksi osaat tehdä asiakokonaisuuksista myös synergiaa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee perusteet konepajojen yleisimmistä hitsausprosesseista sekä niissä käytettävistä laitteistoista.
Opiskelijalla on materiaalitekniikan perustiedot ja hän tuntee eri materiaaliryhmät, niiden ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet teknisissä sovelluksissa.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.