Siirry suoraan sisältöön

ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BA37-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Arjo Forsman

Ryhmät

  • TKN21SM
    Konetekniikka
  • 08.12.2023 13:15 - 16:45, ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1 TK00BA37-3004

Tavoitteet

Opit soveltamaan käytäntöön konetekniikan ammattiopinnoissa opetettuja asioita, harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentaudut tuotantoinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Projetit pyritään toteuttamaan monialaisissa tiimeissä yrityslähtöisiin aiheisiin.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat tunnistaa, muotoilla ja ratkaista yksinkertaisia ongelmia ja kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita tai menetelmiä. Osaat yhdistää teorian ja käytännön kehittämisongelman ratkaisemiseksi.

Monialainen osaaminen:
Sinulla on tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa kontekstissa ja liiketoimintakontekstissa. Sinulla on kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta.

Viestintä ja tiimityö.
Osaat kommunikoida selkeästi ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä ja toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä. Osaat tuottaa teknisiä raportteja.

Sisältö

Kehitysprojekti ja sen läpiviemisen osa-alueet kuten projektisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen, tietoperustan muodostaminen, ideointimenetelmät, ongelmaratkaisu, tulosten esittäminen, tulosten pohdinta. Kirjallinen ja suullinen raportointi sekä muistioiden kirjoittaminen.

Opetusmenetelmät

Luennot, seminaarit, ryhmässä suoritettu projektityö.
Yksityiskohtainen toteutustapa ja ryhmäjako tarkentuu opintojakson aloitusvaiheessa.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektioppimista 100 %. kontaktitunteja noin 9 h, 126 h ryhmätyötä, itseopiskelua ja ryhmäkohtaista ohjaamista. yhteensä oppimistyötä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi perustuu ryhmän työskentelyyn, palautettavaan projektikansioon ja projektista pidettävään seminaariesitykseen. Projektikansio sisältää: projektiraportin, itsearvioinnin, ryhmän itse arvioinnin, mediatiedotteen sekä muistiot projektiryhmän kokoontumisesta. Lisäksi arviointiin vaikuttaa toimeksiantajan projektityöstä antama arviointi.

Välttävä (1): Sinulla on selkeitä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä, etkä ole osannut hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut hyvin suppeasti tavoitteiden mukaisia tuloksia, ratkaisusi eivät ole perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeaa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt vain niukasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut suppeasti tuloksia tavoitteisiin verrattuna, tulokset eivät ole perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeahkoa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on kohtuullisen informatiivinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on vähäisiä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Työsi on tuloksellinen tavoitteiden osalta, tulokset ovat perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut monipuolista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Kiitettävä (4): Ymmärrät projektin kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet vastannut kattavasti tavoiteasetantaan, tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on hyvin informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kokonaisvaltaisen projektin toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt hyvin laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut erittäin kattavasti tavoitteiden mukaisia tuloksia, tulokset ovat erittäin hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut erittäin laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on erittäin informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee perusteet oman alan ammattiaineista.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.