Siirry suoraan sisältöön

Maanviljelyn perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4100-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen

Ryhmät

 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 29.08.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 05.09.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 12.09.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 19.09.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 19.09.2023 10:00 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 26.09.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 03.10.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 13.10.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007, opintomatka
 • 24.10.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 31.10.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 07.11.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 14.11.2023 08:00 - 10:00, Mikroskooppityöt, tuomikirvanseuranta
 • 14.11.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 21.11.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 28.11.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007
 • 12.12.2023 08:15 - 11:45, Maanviljelyn perusteet LMSB4100-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson, tiedät miten pellolla tuotetaan ruokaa Suomessa. Tutustut erilaisiin viljelykasveihin ja tuotantopanoksiin saaden kokonaiskäsityksen peltoviljelystä.

Opintojakson osaamiset
maatalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja olet tutustunut tuotannon säädöksiin. Osaat määritellä erilaiset tuotantotavat. Ymmärrät peltoviljelyn roolin osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Osaat viljelyn periaatteet ja osaat soveltaa tietojasi kasvien kasvutekijöistä peltoviljelyyn erilaisia tuotantopanoksia hyödyntäen tavoitteena määrällisesti ja laadullisesti hyvä sato. Osaat ottaa ympäristön huomioon peltoviljelyssä. Osaat eri viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta. Tunnet eri kasvintuhoojaryhmien biologiaa niin, että osaat ottaa ne huomioon viljelytoimissa. Osaat tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän. Tunnistat viljojen kasvuasteet tietäen mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan tehdä. Tunnistat keskeisimmät viljelykasvit ja niiden siemenet.

Sisältö

Maanviljelyn perusteet: erilaiset tuotantotavat, viljelyn edellytykset Suomessa, alan tuotannon säädökset, peltojen vesitalous, maalajien viljeltävyys, maan rakenne, viljavuuden määrittäminen, erilaisten maanparannus- ja lannoitevalmisteiden käyttö, kasvinsuojelun perusteet, peltoviljelyn ympäristövaikutukset, viljelykasvien ominaisuudet, kasvilajikkeet, viljojen kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet. Viljelykasvien ja niiden siementen tunnistaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seppänen (toim). 2012 tai uudempi. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus, ISBN 978-952-13-5189-1.
Kurppa, S. ym. Arktinen ruoantuotanto – Taustaselvitys ja kiteytysmatriisi. 2015. Helsinki: Luonnonvarakeskus. ISBN: 978-952-326-094-8
Mattila, T. 2017. Maan viljavuus ja kationinvaihtokapasiteetti käytännön näkökulmasta. Tallennettu luento Ravinnepiika -hankkeen kevätinfossa 15.3.2017. https://www.youtube.com/watch?v=blJYTAb7IFI&t=271s.
Nordkalk, 2014. Nordkalk Aito KALKITUSOPAS. https://www.farmit.net/sites/default/files/news_attachments/kalkitusopas_2014.pdf
ProAgria, 2017-2021, Maatalouskalenteri (yhden vuoden kalenteri riittää).
Seppänen, A. ym. 2019. Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Helsinki: Luonnonvarakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-759-6. ISBN 978-952-326-759-6 (Verkkojulkaisu).
Luonnonvarakeskus, 2019. Kaikki irti lannasta - Opas hyvään lannankäsittelyyn. https://www.luke.fi/manurestandards/wp-content/uploads/sites/25/2019/11/Kaikki-irti-lannasta-FINAL.pdf.
Tukes, Kasvinsuojelututkinnon materiaali: https://tukes.fi/kasvinsuojeluainetutkinto
Peltonen-Sainio, P. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalous 67. ISBN 951-729-955-9 (Verkkojulkaisu).
Ruokavirasto, Kasvintuotanto –verkkosivut. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/
Vilja-alan yhteistyöryhmä (Vyr), 2014. Selvitys siemenviljataseen laadinnasta. https://www.vyr.fi/document/1/135/2e81fbf/muutra_dfa3535_siemenviljaselvitys_lopullinen.pdf
Vilja-alan yhteistyöryhmä (Vyr), 2016. Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat. Helsinki. https://www.vyr.fi/document/1/569/1749085/puitav_869d3ea_VYR_Final_verkko_sivuttain_MMM.pdf
Maa- ja metsätalousministeriö asetus nro 7/2012. https://optima.jamk.fi/learning/id2/bin/user?rand=27522
Alanko, A-M. ym. 2013. Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti107.pdf. ISBN: 978-952-487-467-0.
ProAgria. Maan muokkaus. Tieto tuottamaan 54.
Alakukku, L. ym. Viljelymaan ABC –juttusarja, julkaistu Käytännön maamiehessä vuosina 2016-2017.
Järvenpää, L. & Savolainen, M. 2015. Maan kuivatuksen ja kastelun suunnittelu. 2. päivitetty painos. Suomen ympäristökeskus. ISBN 978-952-11-4517-9 (pdf).

Opetusmenetelmät

Kyseessä on päivätoteutus, joten kontaktituntien yhdessä opiskelu tukee itsenäistä opiskelua. Oppimisympäristössä opiskellaan luentotallenteiden, videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla tehtäviä tehden. Kontaktitunneilla käydään teoriaa läpi, tehdään harjoitustöitä ja kurssin sisältöön kuuluvia käytännön töitä. Kustakin tehdystä tehtävästä opiskelija saa palautteen. Kurssin päätteeksi on kurssitentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssi sisältää yhden päivän kestävän opintoretken.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Luokassa pidettävä kurssitentti pidetään 28.11.2023 klo 8:15-10:15. Uusintatenttien (2 kpl) ajankohdat sovitaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijatyötä. Tästä kontaktiopetukseen ja tilavierailuun on varattu 56 tuntia, loput ajasta käytetään itsenäiseen opiskeluun yksin tai ryhmässä.

Sisällön jaksotus

Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli palautettavat tehtävät arvioidaan. Tentin osuus arvosanasta on 30%.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija tuntee suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja on tutustunut tuotannon säädöksiin. Opiskelija osaa määritellä erilaiset tuotantotavat. Opiskelija ymmärtää peltoviljelyn roolin osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Opiskelija tuntee peltoviljelyn ympäristövaikutuksia. Opiskelija tietää viljelyn ja erilaisten tuotantopanosten käytön periaatteet määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon saamiseksi. Opiskelija tuntee eri viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta. Opiskelija tuntee eri kasvintuhoojaryhmien biologiaa niin, että hän osaa ottaa ne huomioon viljelytoimissa. Opiskelija osaa tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän. Opiskelija tuntee viljojen kasvuasteet tietäen mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan tehdä. Opiskelija tunnistaa viljelykasvit ja niiden siemenet riittävällä tasolla. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija tuntee suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja on tutustunut tuotannon säädöksiin. Opiskelija osaa määritellä erilaiset tuotantotavat. Opiskelija ymmärtää peltoviljelyn roolin osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Opiskelija tuntee peltoviljelyn ympäristövaikutuksia. Opiskelija osaa viljelyn ja erilaisten tuotantopanosten käytön periaatteet määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon saamiseksi. Opiskelija osaa määritellä eri viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta. Opiskelija osaa eri kasvintuhoojaryhmien biologiaa niin, että hän osaa valita eri viljelytoimia kasvintuhoojien torjumiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän. Opiskelija osaa viljojen kasvuasteet ja osaa luetella mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan tehdä. Opiskelija tunnistaa viljelykasvit ja niiden siemenet. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija osaa suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja tuotannon säädökset niin, että osaa soveltaa niitä peltoviljelyssä. Opiskelija osaa määritellä erilaiset tuotantotavat ja ymmärtää niiden vaikutukset käytännön viljelyyn. Opiskelija ymmärtää peltoviljelyn roolin osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Opiskelija osaa ottaa huomioon peltoviljelystä aiheutuvia ympäristövaikutuksia viljelytoimia suunnitellessaan. Opiskelija osaa soveltaa viljelyn ja erilaisten tuotantopanosten käytön periaatteita määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon saamiseksi. Opiskelija osaa eri viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta kyeten valitsemaan sopivia viljelykasveja erilaisiin tarpeisiin. Opiskelija osaa eri kasvintuhoojaryhmien biologiaa niin, että hän osaa perustellen valita eri viljelytoimia kasvintuhoojien torjumiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän. Opiskelija osaa määrittää viljojen kasvuasteet ja osaa arvioida mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan tehdä. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Opiskelija osaa suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja tuotannon säädökset niin, että osaa soveltaa niitä monipuolisesti peltoviljelyssä. Opiskelija osaa määritellä erilaiset tuotantotavat ja osaa soveltaa niiden vaikutuksia käytännön viljelyyn. Opiskelija osaa soveltaa peltoviljelyn roolia osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa viljelyn ja erilaisten tuotantopanosten käytön periaatteita määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon saamiseksi. Opiskelija osaa arvioida viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta kyeten perustellen valitsemaan sopivia viljelykasveja erilaisiin tarpeisiin. Opiskelija kykenee soveltamaan osaamistaan eri kasvintuhoojaryhmien biologiasta niin, että hän osaa perustellen valita eri viljelytoimia kasvintuhoojien torjumiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän sekä arvioida saatujen tulosten vaikutusta viljelyyn. Opiskelija osaa määrittää viljojen kasvuasteet oikein ja osaa arvioida mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan tehdä. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja oppimateriaalia monipuolisesti soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija osaa suomalaisen peltoviljelyn ominaispiirteet ja tuotannon säädökset niin, että osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja kattavasti peltoviljelyssä. Opiskelija osaa määritellä erilaiset tuotantotavat ja osaa soveltaa niiden vaikutuksia käytännön viljelyyn. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti peltoviljelyn roolia osana ruuantuotantoa ja kiertotaloutta. Opiskelija osaa monipuolisesti ja kattavasti soveltaa viljelyn ja erilaisten tuotantopanosten käytön periaatteita määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa arvioida viljelykasvien ominaisuuksia viljelyn ja sadon käytön näkökulmasta kyeten perustellen valitsemaan sopivia viljelykasveja monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Opiskelija kykenee soveltamaan osaamistaan eri kasvintuhoojaryhmien biologiasta niin, että hän osaa perustellen ja soveltaen valita eri viljelytoimia kasvintuhoojien torjumiseksi ja arvioida valintojen vaikutuksia. Opiskelija osaa tehdä viljojen itävyysmäärityksen ja laskea tarvittavan kylvösiemenmäärän sekä arvioida saatujen tulosten vaikutusta viljelyyn. Opiskelija osaa määrittää viljojen kasvuasteet oikein ja osaa arvioida mitä viljelytoimenpiteitä eri kasvuasteilla voidaan ja kannattaa tehdä. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Esitietovaatimukset

Tunnet kasvien kasvutekijät ja Suomen ilmasto-olosuhteet kasvien kasvun kannalta.