Siirry suoraan sisältöön

Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4300-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Mirja Riipinen

Ryhmät

 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 07.09.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 14.09.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 21.09.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 28.09.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 05.10.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 12.10.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 26.10.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 02.11.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 16.11.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 23.11.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 30.11.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 07.12.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007
 • 14.12.2023 08:15 - 11:45, Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset LMSB4300-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit suomalaiset tuotantoeläinrodut ja tiedät tuotteet ja palvelut. Osaat valita sopivat rehut eri eläinlajeille. Osaat ruokintasuunnitelman laatimisen periaatteet ja osaat verrata sitä eri eläinlajien ravinnon tarpeeseen. Tiedät kannattavan toiminnan periaatteet.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat asettaa tuotantoeläimet osaksi kiertotaloutta. Osaat ruokkia ja hoitaa tuotantoeläimiä vastuullisesti ja kannattavasti. Opit tietämään tuotannon vaikutuksen elintarvikkeiden laatuun.

Sisältö

Eri tuotantoeläinlajien vuosikierto
Suomessa käytettävät tuotantoeläinrodut
Tuotantoeläinten ruuansulatukset rehustuksen näkökulmasta.
Rehut ja rehujen analysointi
Ruokinnan perusteet
Ruokinnan suunnittelun perusteet
Tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja palvelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lypsylehmän ruokinta. 2010. Toim. T. Harmoinen, S. Nokka ja J. Kyntäjä. Tieto tuottamaan 133. ProAgria Maaseutukeskusten liitto.
Suunnitelmallinen naudanlihantuotanto. 2005 tai uudemmat. Kauhava: AtriaNauta.
MTT. 2010. Rehutaulukot ja ruokintasuositukset [verkkojulkaisu]. Jokioinen: MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Saatavissa: Http://www.mtt.fi/rehutaulukot
Harrikari, T. & Raukola, I. 2009. Siipikarjantuotanto elinkeinona. Opetushallitus. Vammalan Kirjapaino Oy.
Hulsen, J. 2007. Lehmähavaintoja. Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja nro 1038, WS Bookwell Oy Porvoo
Hulsen, J. & Scheepens, K. 2012. Sikahavaintoja. ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja nro 1091. Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna.
Kaaro,K., Kuisma, A., Nopanen, A., Partanen, K., Perttilä, S. & Äijö, H. Sikatalous. 2012. Opetushallitus.
Hulsen, J. & Aerden, D. 2014 Ruokintahavaintoja. ProAgria Keskusten Liitto
Huhtamäki, T., (toim.) 2012. Vasikasta huippulypsylehmäksi . ProAgria Keskusten Liitto.
Kyntäjä, J., Nokka, S. & Harmoinen, S. (toim). 2010. Lypsylehmän ruokinta. ProAgria Keskusten Liitto.
Saastamoinen, M. & Teräväinen, H. (toim.) 2007. Hevosen ruokinta ja hoito. ProAgria Keskusten Liitto.
Saastamoinen, M., Hyyppä, S. ja Teppinen A. 2017: Hevosen ruokinta ja hoito, hyvinvoiva hevonen - tyytyväinen omistaja.ProAgria Keskusten liitto, Ajasto Paperproducts Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot tai luentotallenteet, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät tai itsenäinen verkko-opiskelu.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 52 h/ 24 h, itsenäistä työskentelyä 56 h/ 84 h harjoitustehtävien parissa.
Itsenäinen työskentely 108 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tietää, että tuotantoeläimet ovat osana kiertotaloutta ruokinnan näkökulmasta, mutta syvempi vaikutus ei tule esille. Opiskelija tietää tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja palvelut.

Tyydyttävä 2
Opiskelija huomioi tuotantoeläimet osana kiertotaloutta ja ymmärtää ruokinnan ja hoidon merkityksen tuotteille ja palveluille.
Opiskelija tietää eri tuotantoeläimille suunnatut rehut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija kykenee soveltamaan tuotantoeläimille tehtyjä ruokintasuosituksia ja osaa valita oikeita rehuja. Opiskelija tietää rehujen ja hoidon vaikutuksen tuotteisiin ja palveluihin.

Kiitettävä 4
Opiskelija kykenee monipuolisesti soveltamaan eri tuotantoeläimille tarkoitettuja erilaisia ruokintasuosituksia ja osaa valita erilaisista rehuista parhaiten soveltuvat vaihtoehdot eläimen, tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija kykenee kattavasti soveltamaa eri tuotantoeläimille tehtyjä ruokinta- ja hoitosuosituksia ja opiskelija osaa laatia itse ruokintasuunnitelman ja osaa arvioida olosuhteiden vaikutuksia tuotantoon ja kannattavuuteen.

Esitietovaatimukset

-