Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: LMSHW100-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Ulla Heinonen

Ryhmät

  • LMS22S1
    Maaseutuelinkeinot (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on kehittää omaa alkutuotannon käytännön töihin liittyvää osaamista tunnistamalla omat kehitystarpeet ja hakeutumalla niiden perusteella oman mielenkiinnon mukaiseen harjoittelupaikkaan. Lisäksi tarkoituksena on sopeutua työelämän pelisääntöihin. Opintojaksolla opit raportoimaan oppimiasi asioita raportointiohjeiden mukaisesti. Tämän kurssin käytyäsi sinulla on käytännön työosaamista valitsemallasi alkutuotannon alalta, työelämätaitoja ja itsearvioinnin taitosi sekä raportointitaitosi ovat kehittyneet.

Opintojakson osaamiset:
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen
Ympäristöosaaminen
Toimintaympäristösaaminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opit määrittelemään omaa osaamistasi ja osaamisen kehittämisen tarpeita koskien alkutuotannon käytännön tekemisen osaamista. Otat vastuun oman ammattitaitosi kehittymisestä hakeutuen osaamistasi kehittävään harjoittelupaikkaan koti- tai ulkomaille, opit noudattamaan työelämän pelisääntöjä ja opit käytännön töitä valitsemallasi tuotannonalalla.

Sisältö

Opintojaksolla työskennellään alkutuotannossa 380 tunnin mittaiset harjoittelun ajan. Itsearvioinnin ja tulevaisuuden tavoitteidesi kautta määrittelet itsellesi sopivimman alkutuotannon suunnan harjoittelua varten, etsit itsenäisesti harjoittelupaikan, teet asianmukaiset sopimukset ja sopeudut työelämän pelisääntöihin. Teet raportin alkutuotannon yrityksen toiminnasta ja omasta oppimisestasi harjoittelun aikana peilaten sitä tavoitteisiisi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa Workseed -ohjelmistossa. Harjoittelu suoritetaan alkutuotannossa koti- tai ulkomailla. Omalla kotitilalla harjoittelun suorittamista ei suositella, siihen tulee olla hyvät perusteet ja laatia selkeä, oman osaamisesi kehittymiseen tähtäävä suunnitelma.
Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuuopettaja on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.
Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun jälkeen teet itsearvioinnin, saat palautetta harjoittelupaikkasi ohjaajalta ja vastuuopettajalta. Harjoittelusta tulee pitää tuntikirjapitoa tehdyistä työtehtävistä. Oman oppimisen arvioimiseksi pidetään oppimispäiväkirjaa.
Harjoittelusta laadit päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa kuvaat osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä tekemiäsi työtehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa maaseutuelinkeinojen alkutuotannon työpaikassa koti- tai ulkomailla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

E tenttiä.

Kansainvälisyys

Harjoittelu sopii erinomaisesti ulkomailla tehdyiksi opinnoiksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tämän opintojakson osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kymmenen viikon mittaisen (380 tuntia), henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa alkutuotannon työpaikassa. Harjoittelun tulee tukea ja kehittää maaseutuelinkeinojen käytännön töiden osaamistasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 405 h työskentelyä, joka jakautuu seuraavasti:
Infoihin osallistuminen ja harjoittelupaikan haku (15 h)
Harjoittelussa työskentely (380 h)
Harjoittelukeskustelu harjoittelun aikana (1 h)
Harjoitteluraportti (9 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Workseed -ohjelmistossa työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat opiskelijan osaamisen kehittymistä harjoittelun päätyttyä ennen harjoittelua määritellyistä teemoista. Harjoittelun työtunnit tulee suorittaa työehtosopimusten mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet hyväksyttävästi suorittanut tämän opintojakson, kun olet ennen harjoittelun alkua palauttanut ohjeiden mukaisen itsearvioinnin ja määritellyt osaamistavoitteesi. Olet hakeutunut ohjaajan hyväksymään harjoittelupaikkaan ja tehnyt sinne asianmukaiset sopimukset. Olet suorittanut 380 tunnin mittaisen harjoittelun alkutuotannossa käytännön töitä tehden etukäteissuunnitelman mukaisesti. Olet palauttanut kurssilla määritellyn raportointiohjeiden mukaisen kirjallisen raportin harjoittelustasi ja oman ammattitaitosi kehittymisestä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot maa- ja metsätaloudesta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poke) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) väliseen polkuopinto -kokonaisuuteen tavoitteena agrologiopinnot JAMK:ssa.