Siirry suoraan sisältöön

Biopolttoaineet ja jalosteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV1300-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Tero Vesisenaho

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 28.09.2023 12:30 - 15:45, Biopolttoaineet ja jalosteet LMSV1300-3001
 • 08.11.2023 12:30 - 15:45, Biopolttoaineet ja jalosteet LMSV1300-3001
 • 09.11.2023 12:30 - 15:45, Biopolttoaineet ja jalosteet LMSV1300-3001
 • 24.11.2023 12:30 - 15:45, Biopolttoaineet ja jalosteet LMSV1300-3001
 • 11.01.2024 12:30 - 15:45, Biopolttoaineet ja jalosteet LMSV1300-3001

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kotimaisten biomassapolttoaineiden kestävän hyödyntämisen mahdollisuudet energiakäytössä. Hän osaa määrittää pelto-, metsä- ja suoalalta tuotettavissa olevan polttoaineen määrän sekä valita kullekin kohteelle sopivat tuotantomenetelmät. Opiskelija tuntee energiaraaka-aineiden jalostamisen sekä tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset sekä osaa valita ratkaisuja, joilla tuotannon kestävyyteen voidaan vaikuttaa.

Opiskelija tuntee keskeisimmät kiinteät ja nestemäiset biopolttoainejalosteet ja niiden valmistusprosessit. Hän osaa arvioida pelletti- ja brikettitehtaan raaka-ainevirrat, biopolttonesteiden tuotannon vaatiman peltoalan laajuuden sekä tuotannon edellytyksiä Suomen ilmastossa.

Sisältö

- peltoenergian, turpeen sekä puuenergian tuotanto
- pelletin ja briketin tuotanto
- tuotannon ympäristövaikutukset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alakangas, E. ym. (2016). Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 258. Alakangas, E. ym. (2011). Energiaturpeen tuotantotekniikka. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 120.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tentti tammikuussa 2024, uusinnat alkuvuodesta 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti 50%
Oppimistehtävät 50 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä osaaja (1) tuntee kotimaisten kiinteiden ja nestemäisten biomassapolttoaineiden hyödyntämis- ja tuotantomahdollisuudet Suomessa.
Tyydyttävä osaaja (2), edellisten lisäksi, osaa valita biomassavarojen hyödyntämiseen sopivia työmenetelmiä erilaisille kohteille ja tietää biomassavarojen hyödyntämisen suorat ympäristövaikutukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä osaaja (3), edellisten lisäksi, osaa arvioida biopolttoaineiden tuotannon vaatimaa työpanosta, kustannuksia sekä tuotantomääriä ja osaa vertailla vaihtoehtoisia hyödyntämismenetelmiä.
Hyvä osaaja (4), edellisten lisäksi, tuntee mahdollisuudet vaikuttaa tuotannon ympäristövaikutuksien määrään ja laatuun ja osaa määrittää biopolttoaineiden tuotannon ja käytön vaikutukset paikallistasolla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä osaaja (5), edellisten lisäksi, osaa arvioida biomassapolttoaineiden hyödyntämisen pitkäaikaisia vaikutuksia maaperään, vesiin ja ilmaan ja osaa soveltaa aihepiirin tutkimustietoa ongelmanratkaisuun sekä arvioida biopolttoainejalosteiden kilpailukykyä sekä markkinatilanteen kehitystä muihin polttoaineisiin verrattuna ja soveltaa tutkimustietoa käytäntöön ja kehittämistoimintaan

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ei käytössä

Esitietovaatimukset

-