Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 2 (15 op)

Toteutuksen tunnus: LMSHW200-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.08.2023 - 30.12.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

97 % Lähiopetus, 3 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS21KM
    Maaseutuelinkeinot

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että kehität omia agrologisia osaamisiasi kerryttämällä tietojasi, taitojasi, työkokemustasi, toimialatuntemustasi ja verkostojasi omalla ammattialallasi. Voit hakeutua oman mielenkiintosi tai liikeideasi mukaisesti joko koti- tai ulkomaille harjoitteluun.
Asetat itsellesi oppimistavoitteita ja pyrit saavuttamaan ne hakeutumalla aktiivisesti opettaviin ja kehittäviin työpaikkoihin/-yhteisöihin. Itsereflektiotaitosi paranevat ja tavoitteenasi on kehittyä työssä oppijasta työn kehittäjäksi. Raportointitaitosi kehittyvät kohti analyyttistä kirjoitustapaa.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen
Ympäristöosaaminen
Toimintaympäristösaaminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Kehityt oman osaamisesi ja oppimistavoitteidesi määrittelemisessä. Hakeudut aktiivisesti opettaviin ja kehittäviin työpaikkoihin/-yhteisöihin. Osaat arvioida omaa edistymistäsi sekä analysoida harjoittelupaikkasi toiminnasta saamaasi oppia.

Sisältö

Itsearvioinnin ja tulevaisuuden tavoitteidesi kautta määrittelet itsellesi oppimistavoitteet ja hakeudut aktiivisesti itseäsi kehittävään, ja harjoitteluohjaajan hyväksymään, harjoittelupaikkaan. Teet asianmukaiset sopimukset ja sopeudut työelämän pelisääntöihin. Opintojaksolla työskentelet 380 tunnin mittaisen harjoittelun ajan itse hakemassasi harjoittelupaikassa. Teet analyyttisen raportin yrityksen toiminnasta ja omasta oppimisestasi harjoittelun aikana peilaten sitä tavoitteisiisi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Lähtökohtaisesti harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelun suorittaminen omassa työssä vaatii hyvät perustelut, jotta se tukisi omaa agrologisen osaamisen kehittymistäsi.
Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.
Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun vastuukouluttajasi kanssa. Harjoittelusta tulee pitää tuntikirjapitoa tehdyistä työtehtävistä. Oman oppimisen arvioimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.
Harjoittelusta laadit päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa kuvaat osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä tekemiäsi työtehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa työpaikassa koti- tai ulkomailla.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla, mikäli se on oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tämän opintojakson osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kymmenen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa työpaikassa. Harjoittelun tulee tukea ja kehittää agrologista osaamistasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 405 h työskentelyä, joka jakautuu seuraavasti:
Infoihin osallistuminen ja harjoittelupaikan haku (5 h)
Harjoittelussa työskentely (380 h)
Harjoittelukeskustelu harjoittelun aikana (1 h)
Harjoitteluraportti (19 h)

Sisällön jaksotus

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti toisen lukuvuoden jälkeen. Harjoittelu voidaan yhdistää opinnäytetyön tekemiseen ja sen aineiston keräämiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut. Itsearviointi ja työpaikkaohjaajan arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet hyväksyttävästi suorittanut tämän opintojakson, kun olet ennen harjoittelun alkua palauttanut ohjeiden mukaisen itsearvioinnin ja määritellyt osaamistavoitteesi. Olet hakeutunut ohjaajan hyväksymään harjoittelupaikkaan ja tehnyt sinne asianmukaiset sopimukset. Olet suorittanut 380 tunnin mittaisen harjoittelun työelämän pelisääntöjä noudattaen. Olet palauttanut kurssilla määritellyn raportointiohjeiden mukaisen kirjallisen raportin harjoittelustasi ja analyysin oman ammattitaitosi kehittymisestä.

Lisätiedot

Exchange students are offered shorter internships (5 ECTS).