Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSJA0101-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Sari Järvinen
 • Tapio Mäkelä

Vastuuopettaja

Tapio Mäkelä

Ryhmät

 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • 05.02.2024 12:00 - 17:00, Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa YSJA0101-3013
 • 19.02.2024 12:00 - 17:00, Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa YSJA0101-3013
 • 04.03.2024 16:00 - 19:00, Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa YSJA0101-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt hallinnon ja johtamisen peruskäsitteisiin, erilaisiin johtamismalleihin sekä hallinnon ja johtamisen työkaluihin sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Opintojakso antaa sinulle valmiuksia esimiestyöhön ja johtajana toimimiseen.

Opintojakson osaamiset
Johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi tunnet johtamisen ja hallinnon ominaispiirteet, hallitset johtamisajattelun kehittymiseen luiittyvän kokonaiskuvan sekä tunnistat uudemman johtamisosaamisen ominaispiirteet sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön.

Tunnistat hallinnon ja johtamisen roolit ja niiden merkityksen organisaatioiden toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.Ymmärrät teoreettisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon merkityksen organisaatiokäyttäytymisen selittäjänä ja hyödynnät tutkimukseen tai näyttöön perustuvaa tietoa käytännön tilanteissa.

Ymmärrät erilaisten johtamismallien erot ja tunnistat miten sosiaali- ja terveysalan organisaatiot toteuttavat päämääriään, miten ne järjestävät omia tehtäviään ja miten ne ovat yhteydessä muihin julkisen alan toimijoihin

Osaat kehittää työyhteisön toimintaa ja ymmärrät hallinnon ja johtamisen työkalujen moninaisuuden ja kompleksisuuden. Hallitset joitakin hallinnon ja johtamisen työkaluja ja osaat hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johtamisen asiantuntijuus ja miten sosiaali- ja terveysalan muutos on yhteydessä yhteiskunnan kehitykseen
Miten julkisen hallinnon toimintaa ohjataan ja mitä valinnanmahdollisuuksia julkisen sektorin organisaatioilla on järjestää omat tehtävänsä
Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajan tehtävät sekä vastuut työyhteisössä
Johtamisen ja hallinnon sekä organisaatioiden teoreettiset ja käytännön perusteet
Hallinnon ja johtamisen yhtymäkohdat ja erot
Johtamisosaamisen keskeisimmät käsitteet, osa-alueet ja työkalut
Monimuotoistuva toimintaympäristö ja erilaisuuden johtaminen.
Uusi johtamisajattelu ja tulevaisuuden työyhteisöjen kehittäminen
Itseohjautuvat organisaatiot ja mallit
Johtajan asema tulevaisuudessa ja monimuotoistuvat työyhteisöt
Millaisia muutosjohtamisen työkaluja ja lähestysmistapoja johdolla on käytössään

Aika ja paikka

Toteutusaika 05.2.2024 - 26.5.2024 (Moodle auki)

I Webinaari 05.02.2024 kello 12-17
II Webinaari 19.02.2024 kello 12-17
III Webinaari 04.03.2024 kello 16-19

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Asamani, JA., Naab, F., Ansah, AM. 2016. Leadership styles in nursing management: implications for staff outcomes. Journal of Health Sciences;6 (1):23-36. Available at: https://www.researchgate.net/publication/299414105_Leadership_styles_in_nursing_management_implications_for_staff_outcomes

Ahonen, G., Husman, P., Ikonen, R., Juuti, P., Koho, A., Käpykangas, S., Laine, M., Larjomaa, E., Saarelma-Thiel, T., Saari, E. & Wallin, M. 2015. Julkista johtamista jalostamassa. Helsinki: Työterveyslaitos.

Laloux, F. 2016. Reinventing organizations : an illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations. Brussels : Nelson Parker. (lyhennetty versio)

Stenvall, J. & Virtanen, P. 2012. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen: kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Helsinki: Tietosanomat.

Stenvall, J. & Virtanen, P. 2019. Julkinen johtaminen. 2, uudistettu laitos.Helsinki: Tietosanoma

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään lähi- eli kontaktiopetusta, etä- eli verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe

Uusintamahdollisuudet:
Uusinta 1 ilmoitetaan myöhemmin
Uusinta 2 ilmoitetaan myöhemmin

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiantuntijaluennot 13 tuntia - Kirjallinen koe 3 tuntia (= 4x45 min) sisältää luennot, kirjallisuuteen perehtyminen 66 tuntia - oman johtamisosaamisen portfolio ja SWOT 12 tuntia. Ennakkotehtävä ja soveltava opppimistehtävä 42 tunti yhteensä 5x27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Arvionti:
Tentti numeerinen arviointi
Oppimistehtävät: palaute optimaan ja numeerinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija kuvaa johtamista teoriaan pohjautuen.Hän tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja joitakin johtamisen työvälineitä.

Tyydyttävä 2
Opiskelija ymmärtää johtamisen teoreettisen perustan käytönnön toiminnan näkökulmasta. Hän osaa kuvata toimintaympäristön muutosta ja niiden vaikutuksia.
Hän osaa kuvata ja luokitella johtamisen työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija soveltaa johtamisen teoriaa käytännön johtamistoimintaan. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia monialaiseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön. Hän käyttää erilaisia johtamisen työvälineitä ja osaa perustella niiden merkityksen työyhteisöjen kehittämiselle johtamisen näkökulmasta.

Kiitettävä 4
Opiskelija analysoi käytännön johtamistoimintaa hyödyntämällä johtamisen tietoperustaa. Hän havainnollistaa toimintaympäristön muutoksia ja vertailee niiden vaikutuksia monialaiseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön. Opiskelija analysoi johtamisen työvälineiden erilaisuutta ja niiden hyödynnettävyyttä työelämän kehittämisen johtamisen näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija hyödyntää tutkimukseen tai näyttöön perustuvaa tietoa käytännön toiminnan kehittämisessä ja omassa johtamistoiminnassaan. Hän arvioi kriittisesti toimintaympäristön muutosta ja osaa hyödyntää uutta johtamisajattelua ja työvälineitä johtamisessa moninaisessa yhteistyössä. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää kriittisesti erilaisia johtamisen työvälineitä ja ymmmärtää niiden merkityksen työyhteisöjen kehittämisessä.