Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSJA0103-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)

Opettaja

 • Asta Suomi
 • Kari Jaatinen

Vastuuopettaja

Kari Jaatinen

Ryhmät

 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • 02.02.2024 08:30 - 16:00, Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen YSJA0103-3013
 • 22.03.2024 08:30 - 16:00, Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen YSJA0103-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että hallitset henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisen tietoperustan ja menetelmät sekä osaat hyödyntää osaamista omassa työssäsi.

Osaamistavoite:

Tunnistat työelämän kestävän kehittämisen periaatteet ja ymmärrät niiden yhteydet työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Toimit henkilöstöjohtamisen tieto- ja teoriaperustan mukaisesti. Osaat kehittää työtä ja työyhteisön toimintaa tuloksekkaasti strategisen henkilöstöjohtamisen periaatteiden ohjaamana. Tiedät henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeiset haasteet, tunnet niiden keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työssäsi. Ymmärrät työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit. Ymmärrät ja osaat soveltaa dialogisen ja valmentavan johtamistyylin perusperiaatteita.

Sisältö

Työelämän kestävä kehittäminen ja toimintaympäristön muutossuunnat. Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeiset käsitteet ja merkitys työyhteisön toiminnalle. Henkilöstöjohtaminen työyhteisön kiinteyden ja henkilöstön motivaation ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Työhyvinvoinnin kehittämisen mallit ja hyvät käytännöt. Valmentava ja dialoginen johtaminen, varhainen puuttuminen ja tukemisen tavat.

Aika ja paikka

Etäopetuksena Zoom-yhteydellä.

2.2.2024 klo 8.30-16.00
22.3.2024 klo 8.30-16.00

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä tammikuun alussa. Tehtävä ohjeistetaan videolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

MacKie, D. 2014. The effectiveness of strength-based executive coaching in enhancing full range leadership development: A controlled study. PDF (verkko-oppimisympäristössä)

Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen: uudistumisen sykettä palveluihin. 2014. Toim. T. Pakarinen & T. Mäki, Helsinki: Edita.

Manka, M.-L., Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. (myös e-kirjana)

Virtanen, P., Sinokki, M. 2014. Hyvinvointia työstä: työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt. Helsinki: Tietosanoma.

Juuti, P., Salmi, P. 2014. Tunteet ja työ: uupumuksesta iloon. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Pyöriä, P. 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Tarkkonen, J. 2012. Työhyvinvointi johtamistehtävänä: periaatteet, rakenteet ja käytännöt. Kuopio: UNIpress.

Aura, O., Ahonen, G. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Talentum Pro.

Suonsivu, K. 2011. Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista. Kuopio: UNIpress

Opetusmenetelmät

Webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmätehtävä, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät, dialogiset keskustelut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei sisällä tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 16 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 119 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan tekemä arviointi.

HUOM: Opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, minkä tekemisen aloitat n. kuukautta ennen ensimmäistä webinaaria.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (Välttävä)
Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen perusasiat sekä tuntee joitakin keskeisiä työkaluja ja menetelmiä. Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon mekanismeja. Opiskelija ymmärtää joitakin dialogisen ja valmentavan johtamistyylin menetelmiä työssään.

2 (Tyydyttävä)
Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen perusasiat ja osaa soveltaa niiden työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija tietää ja soveltaa työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeisiä mekanismeja omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija osaa soveltaa työelämän kestävään kehittämiseen ja tuloksellisuuteen liittyvää tietoa omassa työssään. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa joitakin dialogisen ja valmentavan johtamistyylin menetelmiä työssään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen perusasiat ja osaa soveltaa niiden keskeisiä työkaluja ja menetelmiä työelämälähtöisesti. Opiskelija hallitsee työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit ja osaa käyttää niitä omassa työssään. Opiskelija hallitsee työelämän kestävään kehittämisen liittyvät periaatteet ja osaa analysoida niiden yhteyttä työn tuottavuuteen ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija osaa soveltaa dialogisen ja valmentavan johtamistyylin menetelmiä työssään.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa tehdä synteesiä henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtamisen malleista ja teorioista ja niiden yhteyksistä toisiinsa. Opiskelija soveltaa niiden keskeisiä työkaluja ja menetelmiä kehittäessään oman alansa henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen käytäntöjä. Opiskelija osaa yhdistellä työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeisiä mekanismeja työhyvinvoinnin johtamisessa omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija osaa yhdistellä ja tehdä synteesiä työelämän kestävään kehittämiseen liittyvistä periaatteista työn tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi omalla alallaan. Opiskelija ymmärtää dialogisen ja valmentavan johtamistyylin merkityksen työyhteisön kehittämisessä ja osaa soveltaa menetelmiä työssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa arvioida henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen käytäntöjä. Hän soveltaa niiden keskeisiä työkaluja ja menetelmiä kriittisesti ja työelämälähtöisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeisiä mekanismeja ja osaa soveltaa niitä perustellusti omassa työssään. Opiskelija osaa perustella työelämän kestävää kehittämistä siihen liittyvien periaatteiden mukaisesti. Hän osaa arvioida niiden yhteyttä työn tuottavuuteen ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija ymmärtää dialogisen ja valmentavan johtamistyylin merkityksen työyhteisön kehittämisessä, osaa soveltaa menetelmiä työssään ja toimia valmentavana johtajana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (Hylätty)
Opiskelija ei saavuta opintojakson minimioppimistavoitteita, joiden arviointikriteerit on kuvattu arvosanan 1 (välttävä) kohdalla.