Siirry suoraan sisältöön

Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BS62-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Tapio Mäkelä
 • Annina Kangas-Niemi

Vastuuopettaja

Tapio Mäkelä

Ryhmät

 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSB23S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV23S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSH23S1
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • 22.01.2024 12:00 - 16:00, Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa YS00BS62-3005
 • 13.02.2024 12:00 - 16:00, Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa YS00BS62-3005
 • 20.03.2024 12:00 - 17:00, Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa YS00BS62-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt tieto- ja laatujohtamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja työkaluihin osana sosiaali- ja terveysalan johtamista ja esimiestyötä.

Osaamiset
Johtamisosaaminen
Eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Osaat hyödyntää tieteelliseen tietoon perustuvaa näyttöä tieto- ja laatujohtamisessa sosiaali- ja terveysalalla. Tunnistat ja osaat hyödyntää tietojohtamisen teorioita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalla. Tiedostat digitaalisen datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja hahmotat uusimman teknologian mahdollisuudet työyhteisön kehittämiseksi ja johtamisen tukena. Hallitset joitain työyhteisön yhteisölliseen kehittämiseen, oppimiseen sekä johtamiseen liittyviä tietojohtamisen välineitä.

Tunnet asiakaslähtöisen laadun kehittämisen sekä laatuajattelun periaatteet ja laatujärjestelmiä. Tunnistat ja käsitteellistät erilaisia toimintaympäristöjä, joihin voidaan soveltaa laatujohtamista. Osaat valita tilanteeseen sopivat laadun toimintatavat, johtaa muutosta ja suunnitella muutoksen toimeenpano tukevia ratkaisuja.

Sisältö

Vuorovaikutussuhteet ja rajapinnat sosiaali- ja terveysalan eri toimijoiden välillä ja uuden teknologian tuomat mahdillisuudet
Tietojohtamisen teoreettiset lähtökohdat ja tietointensiivisen organisaation peruskäsitteet ja rakenteet
Tietokoneavusteinen yhteisöllinen työ ja oppiminen
Tietojohtamisen ja johtajuuden työkalut digitaalisessa ympäristössä
Teknologiat ja välineet, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Laatujohtamisen teoreettiset lähtökohdat ja käytännöt. Asiakaskeinen laatu toiminnan lähtökohtana ja tuloksena. Keskeiset sosiaali- ja terveysalan laatusuositukset. Laatu, laatuajattelu ja laatujärjestelmien tunnistaminen. Laatutyökalut laadun kehittämisen lähtökohtana. Mittarit ja jatkuva laadun parantaminen;

Organisaatioiden strategisten valintojen merkitys tieto- ja laatujohtamisen näkökulmasta. Digitalisaation lisäarvon tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiselle. Tietoturvallisuuden huomioiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tieteellinen ja käytäntöä tukeva ajankohtainen keskustelu sosiaali- ja terveyspalveluiden tieto- ja laatujohtamisesta.

Aika ja paikka

Toteutus 22.01.-02.06.2024 (Moodle auki)
I webinaari 22.01. 2024 klo 12-16
II webinaari 13.02.2024 klo 12-16
III webinaari 26.02.2024 klo 16-19
IV webinaari 20.03.2024 klo 12-17

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Donabedian, A. (2005) Evaluating the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly, Vol. 83, No. 4, 2005 (pp. 691–729)

Koiste, V., Laurila, T. & Perttula, P. (2021) Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla. Sitra. Työpaperi.

Kyytsönen, M., Aalto, A-M. & Vehko, T. (2020) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020-2021. Väestön kokemukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 7/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0

Laihonen, H. & Saranto, K. (2021) Tiedä ensiin, johda sitten. Sote-tietojohtamisen osaamistarpeet sekä kansallisen koulutuksen ja tutkimuksen nykytila. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:33. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6890-5

Leskelä, R-L., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Helander, N., Sillanpää, V. Laasonen, V., Ranta, T. & Torkki, P. (2019) Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-754-3

Malmivaara, A. (2022) Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Duodecim.

Pikkujämsä, S. (2022) Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen: vaikuttavuus ja vaikuttavuusperustaisuus. Aluevaltuutettujen webinaari 22.2.2022. Sosiaali- ja aterveysministeriö.

Salovaara, S., Silen, M., Vehko, T., Kyytsönen, M. & Hautala, S. (2021) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 10/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-772-2

STM (2022) Työkaluja sote-tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, Infopaketti, Toivo-ohjelma, Sote-uudistus.

Salovaara, S., Silen, M., Vehko, T., Kyytsönen, M. & Hautala, S.(2021) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 10/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-772-2

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (n.d.) KUVA-mittaristo, Sote-arviointi ja tietopohja. https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja/tietopohja/kuva-mittaristo.

Tilastokeskus (2021) Tiedon laatukriterit ja mittaristo. Tiedon laatukehikko, TiHA TP3.

Vuokko, R., Huovila, M., Pentikäinen, M., Mykkänen,J., Siira, T. & Jalonen, M. (2022) Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri: tiedonhallinnan yhteiset periaatteet ja kuvaukset. Sosiaali- ja terveysministeriö. 1.1. 05/2022.

Opetusmenetelmät

Webinaarit, verkkoluennot, pienryhmätyöskentely, itsenäiset oppimistehtävät sekä itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ennakkotehtävä
Oppimispäiväkirja
Pienryhmätyö

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija ymmärtää tieto- ja laatujohtamisen perusteet. Hän tunnistaa joitakin tieto- ja laatujohtamisen teorioita tai toimintamalleja. Hän tuntee joitakin tieto- ja laatujohtamisen lähestymistapoja, mittareita ja käytänteitä
.
Tyydyttävä 2
Opiskelija hallitsee tieto- ja laatujohtamisen perusteet ja toimintaympäristön muutokseen liittyvän ajattelun. Hän tuntee tieto- ja laatujohtamisen teorioita ja toimintamalleja. Opiskelija hallitsee joitakin tieto- ja laatujohtamisen lähestymistapoja, mittareita ja käytänteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija soveltaa tieto- ja laatujohtamisen teorioita käytäntöön sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän osaa hyödyntää tieto- ja laatujohtamisesta toimintaympäristössään. Opiskelija soveltaa tieto- ja laatujohtamisen lähestymistapoja ja mittareita käytäntöön.

Kiitettävä 4
Opiskelija soveltaa tieto- ja laatujohtamisen teorioita käytäntöön sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän osaa hyödyntää tieto- ja laatujohtamisesta toimintaympäristössään. Opiskelija soveltaa tieto- ja laatujohtamisen lähestymistapoja ja mittareita käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija analysoi, arvioi kriittisesti ja tekee johtopäätöksiä tieto- ja laatujohtamisen käytännöstä suhteessa näyttöön perustuvaan tietoon sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän analysoi, arvioi kriittisesti ja tekee johtopäätöksiä tieto- ja laatujohtamisen lähestymistavoista ja mittareiden käyttöönotosta. Hän kehittää toimintaa niiden perusteella organisaation strategisia valintoja tukevalla tavalla.