Siirry suoraan sisältöön

Lääketiede (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2012-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

26.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 - 5

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Pirkko Ratinen
 • Sisko Eskola
 • Janne Alenius
 • Sirpa Sandelin
 • Eija Kuisma

Ryhmät

 • SAR22SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22SM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 28.08.2023 08:45 - 09:30, Lääketiede SZYY2012-3019

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit sisätautien, psykiatrian, anestesiologian, kirurgian ja infektiotautien perusteet.

Osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Tavoitteet
Tunnet sairauksien etiologiaa ja keskeisimmät lääketieteen erikoisalat.
Ymmärrät lääketieteellisiä hoitoprosesseja osana terveydenhuollon palveluita.
Käytät hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa osaamista tukevia lähitieteitä.

Sisältö

Neurologiset sairaudet
Sydänsairaudet
Diabetes
Astma
Syövän hoitomuodot
Päihderiippuvuus
Masennushäiriöt
Psykoosit
Ahdistuneisuushäiriöt
Ortopedian ja traumatologian perusteet
Akuutti- ja ensihoidon perusteet
Thorax- ja verisuonikirurgiaa
Gastroenterologiaa
Anestesiaan valmistautuminen
Perusanestesiamuodot ja niihin liittyvät komplikaatiot
Anestesioidun potilaan perusvalvonta ja lääkitys
Mikrobiologian perusteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina opintojaksolla käytetään videotallenteita, jotka sisältävät lääkärin luentoja kyseistä teemoista. Lisäksi on erikoisalan kirjallisuutta, Terveysportin artikkeleita, Käypä hoito -suosituksia ja muuta ajankohtaista materiaalia. Kirjallisuutena on soveltuvia osia alla olevasta kirjallisuudesta
Holmström, P, Korhonen, L., Kuusisto, M., Lätti, A., Rintamäki, R. & Tauriainen, M-M. (toim.) 2022. Sisätaudit. 8.uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Lönnqvist, J., Henriksson, M. & Marttunen M. 2014. Psykiatria. Duodecim: Helsinki. 11. uud. painos Leppäniemi, A., Kuokkanen, H., Salminen, P. 2018. Kirurgia. Duodecim 2018. 3., uudistettu painos. Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K & Ruokonen, E. (toim). 2014. Anestesiologia ja tehohoito 3.uudistettu painos. Duodecim
Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T., Vahtera, A. & Vakkala, M. (toim.). Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Duodecim, 2016.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan 100%:na verkko-opetuksena. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti opintojakson aikataulun mukaisesti erikoisala kerrallaan. Jokaisen eri osion jälkeen on tietotesti. Palautteena tulee ryhmäkohtainen palaute ja henkilökohtainen numeraalinen arviointi suorituksesta. Jokainen eri osa-alue on läpäistävä hyväksytysti, jotta koko opintojakso on hyväksytty.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakaantuu pidemmälle toteutusajalle aihepiirien mukaisesti. Kukin osa-alue sisältää noin 20-40 h itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkotentit jokaisesta erikoisalasta. Läpipääsyraja 50%. Arviointi asteikolla 0-5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä sairauksien etiologisia tekijöitä.
Osaat luetella yleisimmät sisätaudit, psykiatriset sairaudet, kirurgisesti hoidettavat sairaudet sekä niiden seurannan ja hoidon ja tavallisimmat anestesiamenetelmät.


Tyydyttävä 2
Osaat nimetä sairauksien etiologisia tekijöitä.
Osaat kuvata yleisimmät sisätaudit, psykiatriset sairaudet, kirurgisesti hoidettavat sairaudet sekä niiden seurannan ja hoidon ja tavallisimmat anestesiamenetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät etiologisten tekijöiden merkityksen sairauksien synnyssä.
Osaat kuvata ja perustella yleisimpien sisätautien, psykiatristen sairauksien ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien seurannassa ja hoidossa käytettävät menetelmät
Osaat kuvata ja perustella tavallisimpien anestesiamenetelmien käytön.


Kiitettävä 4
Ymmärrät etiologisten tekijöiden merkityksen sairauksien synnyssä.
Sovellat lääketieteellistä tietoa suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi hoitotyötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät etiologisten tekijöiden merkityksen sairauksien synnyssä
Sovellat ja arvioit lääketieteellistä tietoa kliinisen päätöksenteon tukena.