Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00BT40-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Riikka Rantanen
 • Teppo Karapalo

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 11.01.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutuksen palvelujärjestelmä SK00BT40-3002
 • 25.01.2024 08:00 - 16:00, Kuntoutuksen palvelujärjestelmä SK00BT40-3002
 • 08.02.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutuksen palvelujärjestelmä SK00BT40-3002
 • 22.02.2024 08:30 - 12:30, Kuntoutuksen palvelujärjestelmä SK00BT40-3002
 • 07.03.2024 08:30 - 16:00, Kuntoutuksen palvelujärjestelmä SK00BT40-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perusosaamisen kuntoutuksen palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tunnet kuntoutuksen palvelujärjestelmän eri osa-alueet ja järjestelmätasot. Ymmärrät osa-alueista muodostuvan kokonaisuuden. Tiedät toimintaa ohjaavat lainsäädännön. Tunnistat yhteiskunnallisten uudistusten ja muutosten vaikutusta järjestelmän toimintaan.

Sisältö

Yhteiskuntapolitiikka.
Yhteiskunnalliset rakenteet ja muutokset.
Kuntoutuksen palvelujärjestelmä.
Kuntoutuksen palvelujärjestelmän osa-alueet ja järjestelmätasot.
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ashorn, U., Autti-Rämö, I. & Lehto, J & Rajavaara, M. (toim.) 2013. Kuntoutus muuttuu - entä kuntoutusjärjestelmä. Helsinki: Kela.

Kuntoutuksen lainsäädäntö

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. 2017. STM:n raportteja ja muistioita 41.

Kuntoutuksen uudistaminen. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022. 2020. STM julkaisuja 39.

Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020-2022. Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon kuvaus ja arviointia. 2022. STM:n raportteja ja muistioita 23.

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville. STM:n julkaisuja 17.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmänä käytetään käänteisen oppimisen menetelmää eli kontaktikerroille on ennakkotehtävä. Opetusmenetelminä on myös alustusluennot, dialogi keskustelut ja työpajatyöskentely. Lisäksi itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla on yksi Exam-tentti. Tentin ajankohta ilmoitetaan Moodle oppimisympäristössä ja tutkintosäännön mukaisesti tenteissä on kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus verkossa 20 h
Kontaktiopetus koululla 8 h
Tentti 54 h
Ryhmätehtävä 8 h
Kurssimateriaaleihin perehtyminen ja ryhmätehtävä 45 h

Yhteensä 135 h (5 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää kapea-alaisesti. Tunnet yhden järjestelmän osa-alueista ja pystyt tarkastelemaan sitä eri järjestelmätasoilta.

Tyydyttävä 2
Osaat tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää neljän järjestelmän osa-alueen kautta. Tunnistat näiden osa-alueiden järjestelmätasoja. Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää kokonaisuutena ja tunnistat järjestelmän eri osa-alueet ja järjestelmätasot. Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja sen merkityksen. Tunnistat uudistusten vaikutusta järjestelmän toimintaan. Osaat perustella näkemyksiäsi teoriaa hyödyntäen.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää kokonaisuutena; tunnistat järjestelmät eri osa-alueet ja järjestelmätasot ja osaat tarkastella niitä suhteessa toisiinsa. Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja sen merkityksen, osaat havainnollistaa asiaa esimerkein. Tunnistat yhteiskunnallisten muutosten ja uudistusten vaikutusta järjestelmän toimintaan. Osaat perustella näkemyksiäsi kriittisesti teoriaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää kokonaisuutena eri osa-alueet ja järjestelmätasot huomioiden. Pystyt huomioimaan tarkastelussa laajemman yhteiskunnallisen näkökulman. Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja sen merkityksen, osaat havainnollistaa asiaa käytännönesimerkein. Tunnistat yhteiskunnallisten muutosten ja uudistusten vaikutusta järjestelmän ja sen eri osa-alueiden toimintaan. Osaat perustella näkemyksiäsi kriittisesti teoriaa hyödyntäen ja johtopäätöksiä tehden.

Esitietovaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät.