Siirry suoraan sisältöön

Ohjaustyön perusteet ja menetelmät (4 op)

Toteutuksen tunnus: SKOS2013-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Sanna Harjula
 • Anne Koivisto

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 16.01.2024 08:15 - 15:45, Ohjaustyön perusteet ja menetelmät SKOS2013-3004
 • 06.02.2024 08:15 - 15:45, Ohjaustyön perusteet ja menetelmät SKOS2013-3004
 • 05.03.2024 10:00 - 17:30, Ohjaustyön perusteet ja menetelmät SKOS2013-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit perusteet case management -toimintamallin toteutusprosessista tavoitteellisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan yksilöohjausprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kuntoutusohjausnimikkeistön käytöstä rakenteisen kirjaamisen perustana.

Osaamiset
Ohjausosaaminen
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Kun olet suorittanut tämän opintojakson, olet oppinut käyttämään erilaisia ohjausmenetelmiä eettisesti ja tavoitteellisesti  sekä edistämään kuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta arjen  eri toimintaympäristöissä. Osaat valmentaa kuntoutujaa ottamaan vastuuta omasta  kuntoutumisestaan, kordinoimaan palveluja ja ohjaamaan kuntoutujaa käyttämään
tarkoituksenmukaisia palveluja.  Osaat neuvoa, motivoida, ohjata, opettaa ja tukea  kuntoutujaa ja hänen sosiaalista verkostoaan kuntoutumisprosessissa.
Osaat arvioida kriittisesti ohjaustyötäsi ja kehittää sitä.   

Sisältö

Opintojakson keskeisinä sisältöinä opiskelet case management –toimintamallin sekä sosiodynaamisen ohjauksen teoriapohjan ja harjoitusten toteutuksen yhteistyössä työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Perehdyt kuntoutusohjausnimikkeistön käyttöön rakenteisen kirjaamisen perustana sekä perehdyt oppimiskäsityksiin ja –tyyleihin sekä niiden huomioimisen kuntoutuksen ohjaajan työssä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moxley David P. 1989 The Practice of Cace Management. Vapaa suomennos 2021.
- Onnismaa Jussi 2014. R. Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjaus. Aikuiskasvatuslehti Vol 34, 4 2014. Helsingin yliopisto. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94111
- Peavy Vance R. 2001. Elämäni työkirja - Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Psykologien kustannus Oy.
- Peavy Vance R. 2008. SocioDynamic Counselling - A Constructivist Perspective. http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/overview.html
- Vehviläinen Sanna 2020. Ohjauksen orientaatiot ja dilemmat. Teoksessa Salo, Olli-Pekka (toim.) Teoriaa ja työkaluja ohjatun harjoittelun kehittämiseen. Tampere: eNorssi. Sivut 2-19. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vehvilainen-2020_ohjauksen-orientaatiot-ja-dilemmat.pdf
- Vehviläinen Sanna 2014. Ohjaustyön opas - Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus. https://www.ellibslibrary.com/book/9789523456631

Opetusmenetelmät

Verkko- ja lähiopetus
Lähiopetukseen ja webinaareihin osallistuminen sekä itsenäinen opiskelu
Opiskelijalla on lähiopetukseen ja webinaareihin osallistumisvelvollisuus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ohjausharjoitus on mahdollista suorittaa ryhmänä myös työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritukseen liittyvä tentti löytyy Moodlen työtilasta ja suoritusajankohta sijoittuu maaliskuun alkuun 2024.

Kansainvälisyys

---

Vaihtoehtoiset suoritustavat

---

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 8h
Webinaarit 16h
Pienryhmätehtävät 27h
Itsenäinen opiskelu 57h
Yhteensä: 108h

Sisällön jaksotus

1. kontakti; Ohjauksen orientaatiot ja Case Management, webinaari.
2. kontakti; Vuorovaikutus ohjaustyössä ja sosiodynaaminen ohjaus, webinaari.
3. kontakti; Sosiodynaaminen ohjaus ja asiakkaan kohtaaminen case harjoitukset, lähiopetus kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Numeerinen arviointi 0-5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Osaat soveltaa ohjausmenetelmiä kuntoutujalähtöisesti ja ohjauksen eettisiä periaatteita noudattaen yksilön ohjaustilanteissa halliten perustiedot.
Arvioit kuntoutuksen ohjaajan työtään ja ohjaustapaansa ja kykenee yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Tyydyttävä 2

Osaat soveltaa ohjausmenetelmiä kuntoutujalähtöisesti ja ohjauksen eettisiä periaatteita noudattaen yksilön ohjaustilanteissa.
Perustelet ratkaisusi kokemustietoon perustuen.
Arvioit omaa kuntoutuksen ohjaajan työtäsi ja ohjaustapaasi Kykenet yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Osaat soveltaa ohjausmenetelmiä tavoitteellisesti, kuntoutujalähtöisesti ja ohjauksen eettisiä periaatteita noudattaen yksilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaustilanteissa.
Perustelet ratkaisusi hyödyntämällä osittain annettua lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa.
Arvioit omaa kuntoutuksen ohjaajan työtäsi ja ohjaustapaasi kehittävästi.
Kykenet rakentavaan yhteistyöhön asiakkaan sekä hänen lähiverkostonsa kanssa.

Kiitettävä 4

Osaat soveltaa ohjausmenetelmiä tavoitteellisesti, kuntoutujalähtöisesti ja ohjauksen eettisiä periaatteita noudattaen yksilön ja hänen läheistensä sekä yhteistyöverkostonsa ohjaustilanteissa.
Perustelet ratkaisusi hyödyntämällä annettua materiaalia, laajempaa teoriatietoa ja kokemuksellista oppimista.
Arvioit kuntoutuksen ohjaajan työtäsi ja ohjaustapaasi kehittävästi ja kokeilet uusia toimintatapoja asiakas- ja lähiverkostotyöhön.
Kykenet rakentavaan yhteistyöhön asiakkaan sekä yhteistyöverkoston kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Osaat soveltaa ohjausmenetelmiä monipuolisesti, tavoitteellisesti, kuntoutujalähtöisesti ja ohjauksen eettisiä periaatteita noudattaen yhteistyössä yksilön, lähiyhteisön sekä verkostotoimijoiden kanssa.
Perustelet ratkaisusi hyödyntämällä laajasti teoriatietoa, annettua lähdemateriaalia ja kokemuksellista tietoa.
Arvioit kuntoutuksen ohjaajan työtäsi ja ohjaustapaasi kriittisesti ja kehittävästi sekä luot uusia toimintatapoja ja -malleja asiakastyöhön.
Osoitat kykyä vaikuttaa kuntoutujan ohjausprosessien tuloksellisuuteen.
Kykenet rakentavaan yhteistyöhön eri palvelu- ja toimijaverkostoissa.

Esitietovaatimukset

Tiedät kuntoutuksen lähtökohdat, tunnet kuntoutuksen palvelujärjestelmiä, toimintaa ja sen keskeistä lainsäädäntöä.
Tunnet kuntoutuksen toimintamuotoja, toimijoita ja kuntoutujaryhmiä.
Osaat konsultoida muiden ammattiryhmien asiantuntijoita.
Tiedät kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutuksen lähtökohdat ja nykytilanteen.