Skip to main content

Harjoittelu II (18 op)

Toteutuksen tunnus: SKOSW202-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

18 op

Virtuaaliosuus

18 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Anu Pelkonen
 • Sanna Harjula
 • Teppo Karapalo

Ryhmät

 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • SKO20SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Objectives

Harjoittelujakson jälkeen sinun tulisi osata:

- arvioida yksilön ja yhteisön kuntoutumisen tarpeita, odotuksia ja kuntoutusmahdollisuuksia.
- tuottaa asianmukaista dokumentointia hyödyntämällä harjoittelupaikassa käytössä olevia sovelluksia ja toimintatapoja
- soveltaa ICF-pohjaisia työkaluja kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa
- toimia näyttöön ja hyviin toimintakäytäntöihin perustuen kuntoutustarpeen arvioinnissa huomioiden monikulttuurisuuden tuoman moninaisuuden
- soveltaa kuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvää lainsäädäntöä työssäsi
- perustella kuntoutuksen yhteiskunnallista merkitystä kansallisesti ja kansainvälisesti
- soveltaa työssäsi erilaisia ohjausmenetelmiä eettisesti ja tavoitteellisesti edistäen kuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta arjen eri toimintaympäristöissä
- motivoida kuntoutujaa ottamaan vastuuta kuntoutumisestaan
- ohjata ja tukea kuntoutujaa ja hänen sosiaalista verskostoaan kuntoutusprosessissa soveltamalla tietoa erilaisista palvelukokonaisuuksista
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti olemassa olevia teknologisia ratkaisuja kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa
- suunnitella kuntoutusprosesseja yhdessä asiakkaan ja monialaisen asiantuntijatyöryhmän kanssa
- soveltaa kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta koskevaa tietoa oman työsi tukena
- kuvata harjoittelupaikkasi taloudelliset ja hallinnolliset rakenteet
- johtaa omaa työtäsi
- hyödyntää työssäsi perusteita neuropsykologiasta

Content

Opintojaksolla syvennät teoriaopinnoissa käytyä teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä. Harjoittelujaksot täydentävät toinen toisiaan siten, että kuntoutuksen ohjaajan ydinosaamiset (arviointiosaaminen, ohjausosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen ja suunnitteluosaaminen) syventyvät harjoittelu harjoittelulta.

Opintojakson aikana perehdyt neuropsykologian perusteisiin käytännön asiakastapauksia ja teoreettista tietoa hyödyntämällä.

Time and location

Harjoittelu tapahtuu opiskelijan valitsemassa hänen urasuunnitelmaa ja ammatillista kehittymistä tukevassa paikassa kevätlukukauden aikana.

Learning materials and recommended literature

Jehkonen, M., Saunamäki, T., Hokkanen, L. & Akila, R. 2019. Kliininen neuropsykologia. 3. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Teaching methods

Opintojakso toteutetaan aidossa työelämän yhteisössä käytännön harjoitteluna. Lisäksi harjoitteluun sisältyy itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä ja osallistumista reflektoivaan pienryhmätoimintaan.

Practical training and working life connections

Suurin osa opintojaksosta suoritetaan harjoitteluna työpaikassa.

Exam dates and retake possibilities

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa, 432 h
Harjoittelun workshop lähi- tai etäkontaktina, 13 h
Harjoitteluraportti 14 h
Neuropsykologian osaamisen näyttö, 27 h
Yhteensä: 486 h

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Osaat perustella harjoittelupaikallasi toteutettavan kuntoutuksen yhteiskunnallista merkitystä

Olet arvioinut harjoittelujaksosi aikana yksilön ja yhteisön kuntoutumisen tarpeita, odotuksia ja kuntoutusmahdollisuuksia. Olet tuottanut asianmukaista dokumentointia hyödyntämällä harjoittelupaikassasi käytössä olevia sovelluksia ja toimintatapoja. Olet kuvannut kuntoutuja työ- ja toimintakykyä hyödyntämällä jotain ICF-pohjaista työkalua. Olet toiminut näyttöön ja hyviin toimintakäytäntöihin perustuen kuntoutustarpeen arvioinnissa huomioiden monikulttuurisuuden tuoman moninaisuuden.

Osaat ohjata ja tukea kuntoutujaa ja hänen sosiaalista verskostoaan kuntoutusprosessissa soveltamalla tietoa erilaisista palvelukokonaisuuksista sekä voimassaolevasta lainsäädännöstä. Olet toiminut kuntoutujaa motivoiden tukien häntä ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Olet osallistunut kuntoutujan kuntoutusprosessin suunnitteluun yhteistyössä kuntoutujan ja monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Olet soveltanut työssäsi vähintään kahta erilaista ohjausmenetelmää eettisesti ja tavoitteellisesti edistässäsi kuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta arjen eri toimintaympäristöissä.

Olet tutustunut harjoittelupaikkasi taloudellisiin ja hallinnollisiin rakenteisiin. Osaat hyödyntää harjoittelupaikkasi toiminnan kannalta keskeistä tietoa kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Olet tutustunut harjoittelupaikkasi erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja osaat perustellen hyödyntää niitä kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa.

Olet toiminut itseohjautuvasti ja osoittanut kykyä oman työsi johtamiseen.

Olet perehtynyt neuropsykologiaa koskevaan teoriatietoon ja olet hyväksytysti suorittanut osaamisen näytön.