Siirry suoraan sisältöön

Palveluohjaus (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB72-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Anne Koivisto
 • Tuija Ketola

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 10.11.2023 08:00 - 12:00, Palveluohjaus SZ00BB72-3014
 • 21.11.2023 08:00 - 12:00, Palveluohjaus SZ00BB72-3014
 • 04.12.2023 09:00 - 15:00, Palveluohjaus SZ00BB72-3014

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit perusteet tavoitteellisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan palveluohjausprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Osaamiset

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakkuusosaaminen
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Palvelujärjestelmäosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Kun olet suorittanut tämän opintojakson, tunnet palveluohjauksen käsitteen sekä teoreettiset lähtökohdat ja merkityksen. Osaat kuvata ja analysoida palveluohjauksen toteuttamisen erilaisia malleja ja prosessin sekä osaat rakentaa asiakaslähtöisen palvelupolun ja analysoida palvelupolkujen kriittisiä ja kehittämiskohtia.

Sisältö

Palveluohjaus käsitteenä ja sen teoreettiset lähtökohdat
Palveluohjausmallit sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
Palveluohjaus eri asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä
Palveluohjausta määrittävä keskeinen lainsäädäntö
Asiakas- ja palveluohjaus uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blommila, K., Juntunen, M., Kosunen, S. (toim.). 2022. Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Suomen palveluohjausyhdistys. Profami Oy.
Hänninen, K. 2007: Palveluohjaus -asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Helsinki. Stakes. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210319566
Ketola, T. & Alaverdyan, A. toim. 2021. Ihmisiä kohtaamassa -asiakaslähtöisen palveuohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu julkaisuja 295.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-595-1
Koivisto, A., Ketola, T., Karjalainen, K., Alaverdyan, A. ja Kivioja, T. Ihmisiä kohtaamassa -asiakaslähtöisen palveuohjauksen jäljillä työikäisten palveuissa. Toimintakortit. https://www.jamk.fi//kokonaisvaltainen-palveluohjauksen-toimintamalli-toimintakortit-final.pdf
Niemelä, J. & Kivipelto, M. 2019. Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sotekeskusten lähtökohdaksi. Työpaperi 37/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/138819
Ristolainen, H., Roivas, P., Mustonen, E. & Hujala, A. 2020. Asiakaslähtöinen palveluohjaus. Julkaisussa Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Toim. A. Hujala & H. Taskinen. Tampere: University Press. E-julkaisu.

Opetusmenetelmät

Webinaarit, joihin sisältyy pienryhmätyöskentelyä.
Harjoitustehtävä palveluohjauksen teorioista.
Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 0,5 op
Palvelupolkutehtävä 1,5 op
Harjoitustehtävä ja siihen valmistautuminen 1,0 op

Lisätietoja opiskelijoille

Webinaareihin osallistuminen, ryhmätehtävät sekä vertaisarviointi ja harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat määritellä palveluohjauksen käsitteenä, selittää palveluohjauksen teoreettiset mallit ja merkityksen
Osaat kuvata palveluohjauksen prosessin ja palveluohjausta määrittävän lainsäädännön pääpiirteet
Tiedät ja osaat kuvata, miten rakennat asiakaslähtöisen palvelupolun ja osaat kuvata palveluohjauksen kehittämiskohtia

Esitietovaatimukset

Tuntee sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ja palveluja koskevan lainsäädännön
Ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen, asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön sekä osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tietää toimintakykyyn ja osallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä motivoivan ja vuorovaikutuksellisen ohjaamiseen periaatteet