Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu I (6 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW201-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Katri Kainulainen
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä A (Paikkoja: 23. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Paikkoja: 23. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STT23SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • ZJASTT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto

Pienryhmät

 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B
 • 12.01.2024 12:00 - 15:00, Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 22.01.2024 10:00 - 16:00, PIENRYHMÄ A - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 23.01.2024 08:30 - 15:30, PIENRYHMÄ A - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 25.01.2024 09:00 - 16:00, PIENRYHMÄ B - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 26.01.2024 08:00 - 14:00, PIENRYHMÄ B- Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 02.02.2024 12:00 - 15:00, Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 09.02.2024 12:00 - 15:00, Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 19.02.2024 10:00 - 16:00, PIENRYHMÄ A - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 20.02.2024 08:30 - 16:00, PIENRYHMÄ A - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 22.02.2024 10:00 - 16:00, PIENRYHMÄ B - Harjoittelu I STTSW201-3013
 • 23.02.2024 08:30 - 16:00, PIENRYHMÄ B - Harjoittelu I STTSW201-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään toimintaterapeutin ammatin historiaa, kehittymistä ja asemaa osana kuntoutusta. Opit myös perustietoja toimintaterapeutin työnkuvasta ja alalla käytettävistä käsitteistä sekä ammatissa vaadittavista taidoista. Tällä opintojaksolla keskitytään myös tarkastelemaan itseä terapeuttina, toiminnan käyttämistä terapiassa menetelmänä ja tavoitteena sekä päivittäisten toimintojen avustamista huomioiden riskitekijät.

Toimintaterapia on terapeuttiseen vuorovaikutukseen perustuva tavoitteellinen kuntoutusprosessi. Toiminnan merkityksen syvällisen ymmärtämisen lisäksi toimintaterapeutin tulee osata analysoida ja soveltaa toimintaa asiakkaan tarpeita vastaavaksi sekä toimimaan asiakkaan parhaaksi. On tärkeää, että toimintaterapeutti ymmärtää oman itsensä vaikutuksen ja merkityksen terapiasuhteessa sekä osaa tietoisesti käyttää omia vahvuuksiaan asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti.

Opintojakson osaamiset
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen
Toimintaterapeuttisen vuorovaikutussuhteen osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät toimintaterapian ammatin kehittymisen sekä aseman osana kuntoutusta. Tunnistat toiminnan yksilöllisen luonteen, toiminnan eri tasot toimintaterapian teoriaan pohjaten sekä osaat analysoida toimintaa toimintaterapian prosessin eri vaiheissa.

Osaat avustamisen ja ohjaamisen perusperiaatteet päivittäisissä toimissa. Ymmärrät terapeuttisen vuorovaikutussuhteen merkityksen toimintaterapiassa. Tunnistat itsen terapeuttisen käytön periaatteet sekä ymmärtää vastuunsa terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Osaat nimetä ammatillisen harkinnan muotoja.

Opiskelija arvostaa ja kunnioittaa yksilöllisiä eroja, kulttuurisia uskomuksia, tapoja ja niiden vaikutusta toimintoihin ja osallistumiseen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet mitä tarkoittaa itsensä tietoinen käyttäminen toimintaterapiassa. Tarkastelet omia vuorovaikutustaitojasi tunnistaen vahvuuksiasi sekä kehittämistavoitteitasi. Perehdyt terapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen sekä eettisiin näkökohtiin. Harjoittelet asiakkaan kohtaamista haastattelu- ja yhdessä toimimisen tilanteissa. Harjoittelet päivittäisten toimintojen avustamista ja ohjaamista sekä riskitekijöiden huomioimista. Tutustut toimintaterapian historiaan sekä nykyisiin työtehtäviin ja asemaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Perehdyt ja toteutat tehtäväanalyysin sekä teoriasuuntautuneen analyysin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Tunnistat ja kuvaat toimintaterapian ammatin kehittymisen vaiheet sekä tämän päivän työtehtäviä ja asemaa suomalaisessa palvelujärjestelmässä monipuolisesti. Tunnistat ja nimeät myös uudenlaisia työllistymisen mahdollisuuksia. Tunnistat ja osaat nimetä toimintaterapeuttien käyttämän ammatillisen harkinnan muotoja sekä pohtimaan niiden merkitystä toimintaterapeutin päätöksenteossa.

Perustelet terapeuttisen vuorovaikutussuhteen tärkeyden hyödyntäen toimintaterapian tietoperustaa. Tunnistat oman vuorovaikutuksesi vahvuuksia sekä nimeät itsellesi terapeuttiseen vuorovaikutukseen liittyviä kehittämistavoitteita. Tunnistat ja osaat soveltaa toimintaterapian eettisiä periaatteita asiakasesimerkkiin.

Osaat haastatella asiakkaan toiminnallista historiaa hyödyntäen toimintaterapian arviointimenetelmää. Arvostat ja kunnioitat yksilöllisiä eroja, kulttuurisia uskomuksia, tapoja. Tunnistat ja osaat nimetä niiden vaikutuksia asiakasesimerkin toimintaan ja osallistumiseen.
Osaat analysoida terapiassa käytettävän toiminnan rakenteen, vaiheet sekä toteuttamisen kannalta keskeiset tarvittavat taidot (tehtäväanalyysi). Tunnistat ja osaat selittää toiminnan eritasot erottaen toisistaan toiminnan, tehtävän, taidot ja toimintavalmiudet. Osaat soveltaa yhtä toimintaterapian teoriaa analysoidessasi tietyn ihmisen toimintaa (teoriasuuntautunut analyysi). Osaat perustella millaista toiminnan analysointiosaamista toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa tarvitaan.

Tiedät päivittäisten toimintojen avustamisen periaatteet sekä riskitekijät sekä osoita hallitsevasi nämä.

Kirjallisissa tehtävissä noudatat Jamkin raportointiohjetta pääsääntöisesti. Sinulla on kirjallisessa ja suullisessa tehtävässä selkeä rakenne. Käytät opintojaksolla annettuja lähteitä läpi tehtävän. Lähdeviittaukset ovat pääosin ohjeiden mukaiset.

Esitietovaatimukset

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla ymmärrys toimintaterapiaprosessin vaiheista (esim. OTIP-mallin tuntemus) tai Johdanto toiminnan mahdollistamiseen -opintojakson suoritus.