Siirry suoraan sisältöön

Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2013-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Jenni Koivumäki
 • Tuija Ketola

Vastuuopettaja

Jenni Koivumäki

Ryhmät

 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • 12.03.2024 12:00 - 16:00, Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva SOSS2013-3008
 • 26.03.2024 12:00 - 16:00, Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva SOSS2013-3008
 • 12.04.2024 08:00 - 12:00, Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva SOSS2013-3008

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuasi
- tunnet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja suomalaisen sosiaaliturvan rakenteet pääpiirteissään
- tunnet kansainväliset hyvinvointivaltiomallit ja suomalaisen sosiaaliturvan erityispiirteet osana yhteiskunnallista muutosta
- tunnet palvelujärjestelmään liittyvän lainsäädännön ja sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat pääpiirteissään ja ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi sekä merkityksen yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
- saat valmiudet toimia sosiaalialan asiantuntijana asiakkaan edun mukaisesti monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä toimien

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, sosiaaliturvaa ja näiden keskeistä sääntelyä ja kehittymistä Suomessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin hyvinvointivaltiomalleihin. Hyvinvointivaltiomalleja ja palvelujärjestelmää tarkastellaan suhteessa omaan työhön sekä pohditaan niiden merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:
Suomalaisten hyvinvointi 2022. Toim. Karvonen, Kestilä & Saikkonen. THL.

Janus-lehden Asiakasturvallisuuden teemanumero Vol 31 Nro 1 (2023).
https://journal.fi/janus/issue/view/9036

Muu suositeltu kirjallisuus:
Havakka, P., Niemelä, M. & Uusitalo, H. (toim.) 2017. Sosiaalivakuutus. Helsinki: Finva

Julkunen Raija 2017. Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformotavina. SoPhi. University of Jyväskylä. Luettavissa verkossa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55748/978-951-39-7146-5.pdf?sequence=1

Nykänen, E. Kalliomaa-Puha, L. & Mattila, Y. (toim.). 2017. Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos..

Sosiaaliturvakomitean välimietintö. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:26.

Zechner, M. (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144.

Lainsäädäntö:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja muu sosiaalilainsäädäntö soveltuvin osin
Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. 2017. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 palvelujen osalta

Opetusmenetelmät

Luennot ja vierailijat 12 tuntia, case-tehtävät ryhmissä, oppimistehtävä ryhmässä ja Moodle-kirjatentti. Webinaarit pidetään Zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat sosiaalialan organisaatioista, kokemusasiantuntijan ja sosiaaliohjaajan puheenvuorot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ja uusintamahdollisuuksien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Moodle-tentti on ensisijainen suoritustapa, mutta erityistarpeet huomioiden suoritustapa voidaan räätälöidä yksilöllisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 tuntia osallistuminen opetukseen
Tentti ja oppimistehtävät yht. 123 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kevään toteutus järjestetään täysin etäopetuksena, webinaareina.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1
Opiskelija tunnistaa joitain piirteitä suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä ja sosiaaliturvasta ja tarkastelee niiden merkitystä. Tietää erilaisia hyvinvointivaltiomalleja. Opiskelija osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana saamansa ohjeistuksen ja palautteen perusteella.

2
Opiskelija tunnistaa joitain piirteitä ja eri kehittymisen vaiheita suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä ja sosiaaliturvasta sekä tarkastelee niiden merkitystä esimerkkien avulla. Opiskelija osaa luetella sosiaali- ja terveyspalveluita olennaisilta osin sekä nimetä niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön. Tietää erilaisia hyvinvointivaltiomalleja. Opiskelija osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana saamansa ohjeistuksen ja palautteen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan kehittymisen vaiheet ja esittää muutoksen taustalla olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen, rahoitusta, organisointia laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija tuntee nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita olennaisilta osin sekä kuvaa niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja osaa esitellä sitä koskevaa päätöksentekoa. Opiskelija osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan kehittymisen vaiheet ja selittää muutoksen taustalla olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta, organisointia, laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija osaa luoda kokonaiskuvan nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tuntee niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja osaa selittää sitä koskevaa päätöksentekoa. Hän osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. Opiskelija osaa hyödyntää useita lähteitä monipuolisesti aiheiden tarkastelussa sekä tarkastella aiheita useiden esimerkkien kautta.