Siirry suoraan sisältöön

Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2013-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • kp 502 Toimintaterapia 1 Virtuaaliopettaja
 • Jaana Ritsilä
 • Liisa Mattila

Vastuuopettaja

Liisa Mattila

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä A kontaktit 1 (Paikkoja: 23. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B kontaktit (Paikkoja: 23. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STT22SM
  Toimintaterapeutti (AMK)

Pienryhmät

 • Pienryhmä A kontaktit 1
 • Pienryhmä B kontaktit
 • 30.10.2023 14:30 - 17:30, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 21.11.2023 08:30 - 11:30, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 27.11.2023 10:00 - 18:00, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 28.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 11.12.2023 10:00 - 18:00, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 12.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007
 • 15.12.2023 12:30 - 15:30, Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa STTS2013-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt toimintaperustaisten luotettavien arviointimenetelmien käyttöön ihmisen toimintaa ja osallistumista arvioitaessa. Ihmisen toiminnan ja osallistumisen tukemisen tulee perustua huolelliseen lähtötilaanteen arvioimiseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Toimintaa ja osallistumista voidaan arvioida havainnoimalla toimintaa, haastattelemalla, itsearvioinnilla sekä mittaamalla.

Opintojakson osaamiset
Toimintaterapeuttisen vuorovaikutussuhteen osaaminen
Toimintaterapian teorieettisen perustan osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat valita sekä käyttää asiakaskeskeisiä toimintaan perustuvia ja kohdentuvia arviointimenetelmiä luotettavasti toiminnan, asiakkaan kokemuksen ja osallistumisen arvioimiseksi. Osaat havainnoida sekä kuvata toiminnan laatua kirjallisesti ja sanallisesti. Ymmärrät toimintaan vaikuttavat tekijät ja toiminnan tilannesidonnaisuuden. Tiedät ei standardoidun ja standardoidun arviointimenetelmien erot, ja osaat valita tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä. Ymmärrät arviointimenetelmän ja sen käytön luotettavuuden ja käytettävyyden merkityksen menetelmien valinnassa. Osaat tarkastella toteuttamaasi arviointia eettisistä näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet toimintaan perustuvia- ja kohdentuvia arviontimenetelmiä asiakkaan toiminnan, kokemuksen toiminnasta ja osallistumisen arvioimiseksi. Opettelet käyttämään arviointiamenetelmiä luotettavasti sekä eettisesti. Opiskelet miten toimintaa havainnoidaan toiminnan aikana. Paneudut arviointimenetelmällä saatujen tulosten tulkintaan sekä dokumentointiin sanallisesti ja kirjallisesti. Opettelet erottelemaan standardoidun ja ei-standardoidun arviointimenetelmän toisistaan sekä perehdyt mitä tarkoittaa arviointimenetelmien luotettavuus ja toistettavuus ja miten arviointia tarkastellaan ICF viitekehyksen valossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fisher, A.G & Marterella, A. 2019. Powerful Practice. A Model for Authentic Occupational Therapy. Kappaleet 2 ja 3 (s15-56), kappale 6 (s131-215) sekä Appendix A B,C ja D (s327-377)
Hyvät arviointikäytänteet suomalaisessa toimintaterapiassa. Aralinna, V, Heiskanen, T, Juntunen, K., Kantanen, M. Kanto-Ronkanen, A., Karhula, M., Lautamo, T. 2021. Suomen Toimintaterapeuttiliitto.

Law, M. (2017) Measuring Occupational Performance. Supporting best practice in occupational therapy. SLACK Incorporated

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Valmistautumistehtävät
Itsenäinen opiskelu
Oppimispiirityöskentely
Harjoitustehtävä
Harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti toteutetaan itsenäisesti Moodle oppimisympäristössä opintojakson loppupuolella.
Tarkemmat tentin aukioloajat, ml uusintamahdollisuudet ilmoitetaan Moodle -oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osittainen hyväksiluku ESI tai AMPS menetelmäkoulutuksen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, oppimispiirityöskentely ja oppimistehtävät 4op
Webinaarit ja valmistautumistehtävät 1op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty- hylätty.
Tentti opintojakson kirjallisuudesta (Fisher & Marterella -kirjan osioita)
Osaamista mittaava testi
Havainnointiin liittyvä oppimistehtävä

Opintojakson kontaktipäivät toteutuvat kahdessa ryhmässä (A ja B), niin että kukin opiskelija osallistuu kahteen kontaktipäivään, joissa molemmissa on eri sisällöt.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat valita toimintateperustaisen arviointimentelmän asiakkaan havainnointiin ja perustella valinnan asiakkaan tarpeella sekä menetelmän luotettavuus-, toistettavuus- ja käytettävyystekijöillä. Osaat analysoida asiakkaan toimintaa valitsemaasi menetelmää käyttäen. Kuvaat toiminnan laatua sekä sanallisesti että kirjallisesti tunnistaen toimintaan, kokemukseen omasta toiminnasta ja osallistumiseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät. Tunnistat toimintaan vaikuttavia asiakas ja ympäristötekijöitä sekä osaat harkita tarvetta tarkemmalle toimintavalmiukisen arviointia. Osaat selittää mikä ero on ei standardoidulla ja standardoidulla arviointimenetelmällä. Pohdit ja otat huomioon tekemäsi arvioinnin eettisyyden.

Esitietovaatimukset

Sinulla tulee olla edeltävänä osaamisena ymmärrys toimintaterapian arviointiprosessin eri vaiheista sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan rooleista prosessissa. Lisäksi sinun tulee tietää miten asiakaskeskeisiä ja toimintaan kohdentuvia tavoitteita asetetaan ja sinulla tulee olla kokemusta haastattelu- ja itsearviointimenetelmien käytöstä.