Siirry suoraan sisältöön

Toiminnan mahdollistaminen I (10 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2014-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Kristiina Juntunen
 • Heidi Pasonen
 • Katri Kainulainen
 • Heidi Kihlström
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä A (Paikkoja: 21. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Paikkoja: 21. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STT22SM
  Toimintaterapeutti (AMK)

Pienryhmät

 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B
 • 31.08.2023 08:30 - 14:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 01.09.2023 08:30 - 14:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 12.09.2023 09:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 13.09.2023 12:00 - 17:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 14.09.2023 09:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 26.09.2023 12:00 - 17:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 27.09.2023 12:00 - 17:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 28.09.2023 12:00 - 17:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 05.10.2023 08:00 - 12:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 11.10.2023 08:00 - 09:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 11.10.2023 09:00 - 12:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 30.10.2023 12:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 01.11.2023 08:30 - 10:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 02.11.2023 12:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 07.11.2023 08:30 - 10:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 08.11.2023 12:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 09.11.2023 12:00 - 14:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 15.11.2023 08:30 - 13:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 17.11.2023 08:30 - 13:30, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 29.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 30.11.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 13.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007
 • 14.12.2023 08:00 - 16:00, Toiminnan mahdollistaminen I STTS2014-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan ja mahdollistamaan työikäisten ja ikääntyneiden toimintaa ja osallistumista toimintaterapian keinoin. Toimintaterapiassa käytetään toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen kompensaatiokeinoja, opetusta ja ohjausta sekä vahvistetaan toiminnassa tarvittavia taitoja ja valmiuksia harjoittelun kautta. Toimintaterapiassa käytetään menetelmänä asiakkaalle mielekästä ja merkityksellistä toimintaa, jota sovelletaan ja porrastetaan tavoitteiden mukaisesti. Keinojen ja menetelmien valinta perustuu hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä tutkimusnäyttöön. Opit perusteita neuropsykologiasta toimintaterapian asiakkaiden arjen näkökulmasta.

Osaamiset
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen
Vastuullisen toimintaterapiatyöskentelyn osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Tunnistat ja osaat kuvata keskeisimpiä toiminnallisia haasteita erityisesti työikäisten ja ikääntyneiden osalta (aikuisväestön tyypilliset toimintakykyyn vaikuttavat haasteet, kuten esim. mielenterveys, aivoverkenkiertohäiriöt, etenevät sairaudet). Osaat selittää toiminnassa ja osallistumisessa havaittuja sekä koettuja haasteita huomioiden toiminnan taustalla olevat asiakkaaseen, ympäristöön sekä toimintaa liittyvät tekijät. Ymmärrät ja osaat kuvata kompensaation, toimintataitojen ja toimintavalmiuksien kehittämisen sekä opettamisen keskeisinä toimintaterapian keinoina tukea ja mahdollistaa asiakkaan toimintaa, kokemusta toiminnasta sekä osallistumista. Valitset, yhdistelet ja sovellat erilaisia toimintaterapian interventioita henkilön toiminnan mahdollistamiseksi sekä edistämiseksi. Perustelet valintansa näyttöön, toimintaterapian teorioihin ja malleihin sekä toiminnan analyysin perustuen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet työikäisten ja ikääntyneiden tyypillisiä toiminnallisia haasteita sekä niiden taustalla olevia asiakkaaseen, ympäristöön ja toimintaan liittyviä tekijöitä. Perehdyt toimintaterapian teorioiden sekä näyttöön perustuvan tiedon kautta erilaisiin toiminnan ja osallistumisen mahdollistamisen malleihin, tyyleihin ja lähestymistapoihin. Tällä opintojaksolla painotetaan toimintaperustaisia toimintataitojen ja toimintavalmiuksien harjoittamista ja vahvistamista. Opiskelet toiminnan muokkaamista ja porrastamista henkilön tavoitteiden mukaisesti.Osaat tunnistaa yleisimpien aikuisten neuropsykologisten haasteiden vaikutusta heidän arkeensa.

Aika ja paikka

01.11.2021 - 17.12.2021
Opintojakso toteutetaan Jyväskylässä AMK:n tiloissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hugh-Pendelton, H., Schultz-Krohn, W. (2007) Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction (Occupational Therapy Skills for Physical Dysfunction (Pedretti)) 7th Edition 0998634514, 9780998634517

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy.

Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions. 9781451190342 Taylor R. 2017.

Kielhofner´s Model of Human Occupation. 5th ed.Lippincott Williams & Wilkins. 9781118913536

Crouch, R. & Alers, V. (2014) Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health. John Wiley & Sons, Ltd.

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, kehittämistehtävät, seminaarit, dialogisessiot ja kontaktioppimisen tunnit. Opintojaksolla toteutetaan oppiminen pääosin kontaktissa, joten toteutus sopii parhaiten päiväopiskelijalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lyhyitä viikkotehtäviin liittyviä tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja dialogisessiot = 46h
Pidemmät kontaktipäivät = 32h
Tehtävät, tentit ja viikkotehtävät = 192h
Opiskelijan työkuorma yhteensä (10 ects) = 270h

Viikkotehtävät tulee olla tehtynä viikoittain.
Kurssitehtävien tulee olla tehtynä kurssin loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 välttävä
Tunnistat ja nimeät työikäisten ja ikääntyneiden toiminnallisia haasteita. Huomioit haasteiden kuvauksessa sekä toiminnan tekemisen, kokemuksen toiminnasta, että osallistumisen. Kuvaat taustalla olevia henkilöön, hänen toimintaympäristöönsä sekä toimintaan liittyviä tekijöitä toimintaterapian teorian mukaisesti. Nimeät taustalla olevat tekijöitä. Osaat valita toimintaterapian interventiokeinoja ja perustella valintasi toimintaterapian teorialla. Osoitat tietäväsi mitä näyttöön perustuva toimintaterapia tarkoittaa sekä perustelet interventiosuunnitelmaasi teorian lisäksi yksittäisillä lähteillä. Tunnistat sekä osaat nimetä interventiokeinojen taustalla olevia lähestymistapoja.

2 tyydyttävä
Tunnistat ja nimeät työikäisten ja ikääntyneiden toiminnallisia haasteita. Kuvailet toiminnan haasteita yhdistäen tietoa toiminnan tekemisestä, kokemuksesta toiminnasta sekä osallistumisen tasosta. Kuvaat taustalla olevia henkilöön, hänen toimintaympäristöönsä sekä toimintaan liittyviä tekijöitä toimintaterapian teorian mukaisesti. Nimeät taustalla olevat tekijöitä. Valitset toimintaterapian interventiokeinoja ja perustelet valintasi toimintaterapian teorialla sekä näyttöönperustuvan työn periaatteilla. Yhdistät Interventiosuunnitelmaasi teoriaa ja yksittäisen lisälähteen. Kuvaat interventiokeinojen taustalla olevia lähestymistapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Tunnistat ja nimeät työikäisten ja ikääntyneiden toiminnallisia haasteita. Kuvailet toiminnan haasteita yhdistäen tietoa toiminnan tekemisestä, kokemuksesta toiminnasta sekä osallistumisen tasosta tunnistaen eri näkökulmien yhteyden toisiinsa. Kuvaat taustalla olevia henkilöön, hänen toimintaympäristöönsä sekä toimintaan liittyviä tekijöitä toimintaterapian teorialla perustellen. Tunnistat taustalla olevien tekijöiden välisiä yhteyksiä. Valitset toimintaterapian interventiokeinoja ja perustelet valintasi toimintaterapian teorialla sekä näyttöön perustuvasti käyttäen ajankohtaisia lähteitä. Yhdistät Interventiosuunnitelmaasi teorioita sekä lisälähteitä. Selität interventiokeinojen taustalla olevia lähestymistapoja.

4 Kiitettävä
Tunnistat ja kuvailet monipuolisesti työikäisten ja ikääntyneiden toiminnallisia haasteita. Kuvailet toiminnan haasteita yhdistäen tietoa toiminnan tekemisestä, kokemuksesta toiminnasta sekä osallistumisen tasosta tunnistaen eri näkökulmien yhteyden toisiinsa. Tunnistat monipuolisesti sekä kuvaat taustalla olevia henkilöön, hänen toimintaympäristöönsä sekä toimintaan liittyviä tekijöitä toimintaterapian teorioilla perustellen. Tunnistat taustalla olevien tekijöiden välisiä yhteyksiä. Valitset toimintaterapian interventiokeinoja ja perustelet valintasi toimintaterapian teorioilla sekä näyttöön perustuvasti käyttäen ajankohtaisia lähteitä. Yhdistät interventiosuunnitelmaasi teorioita sekä lisälähteitä. Selität interventiokeinojen taustalla olevat lähestymistavat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Tunnistat ja kuvailet monipuolisesti työikäisten ja ikääntyneiden toiminnallisia haasteita. Kuvailet toiminnan haasteita yhdistäen tietoa toiminnan tekemisestä, kokemuksesta toiminnasta sekä osallistumisen tasosta tunnistaen eri näkökulmien yhteyden toisiinsa. Tunnistat monipuolisesti sekä kuvaat taustalla olevia henkilöön, hänen toimintaympäristöönsä sekä toimintaan liittyviä tekijöitä yhdistäen toimintaterapian sekä lähialueen teorioita. Kuvailet toiminnan haasteiden taustalla olevien tekijöiden välisiä yhteyksiä tarkasti. Valitset toimintaterapian interventiokeinoja ja perustelet valintasi toimintaterapian teorioilla sekä näyttöön perustuvasti käyttäen ajankohtaisia lähteitä. Yhdistät interventiosuunnitelmaasi teorioita sekä lisälähteitä. Valitsemasi lisälähteet ovat laadukkaita ja kriittisesti valittuja. Selität interventiokeinojen taustalla olevat lähestymistavat kattavasti.