Siirry suoraan sisältöön

Kehityksen ja oppimisen tuki (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2027-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Anniina Berg

Vastuuopettaja

Tuomas Lallukka

Ryhmät

 • ZJA23SSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • ZJA24KSMTV
  Avoin AMK, sote, Monialainen työskentely varhaiskasvatuksessa
 • ZJA24KSSTVO
  Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 28.03.2024 09:00 - 12:00, Kehityksen ja oppimisen tuki SOSS2027-3003
 • 04.04.2024 13:00 - 16:00, Kehityksen ja oppimisen tuki SOSS2027-3003
 • 09.04.2024 08:00 - 11:00, Kehityksen ja oppimisen tuki SOSS2027-3003
 • 22.04.2024 09:00 - 15:00, Kehityksen ja oppimisen tuki SOSS2027-3003
 • 02.05.2024 09:00 - 15:00, Kehityksen ja oppimisen tuki SOSS2027-3003

Tavoitteet

Opintojakso antaa perusvalmiudet jäsentää ja havainnoida alle kouluikäisten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen moninaisuutta, tunnistaa siihen liittyvää yksilöllistä vaihtelua ja ohjauksellisia erityistarpeita sekä soveltaa tutkittuun tietoon perustuvia pedagogisia menetelmiä lapsilähtöisesti.

Opintojakson suoritettuasi tiedät kehitykseen ja oppimiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia sekä käsitteitä ja osaat soveltaa niiden sisältöjä lasten toimintakyvyn yksilölliseen kuvaamiseen.

Käytyäsi opintojakson osaat myös jäsentää kasvun ja oppimisen tuen muotoja ammatillisesta näkökulmasta sekä käydä moniasiantuntijuutta arvostavaa dialogia niin perheiden kuin toisten ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Opintojakson käsitteellisen viitekehyksen muodostavat varhaiskasvatusta sekä kehityksen ja oppimisen tukea linjaava lainsäädäntö, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä inkluusio-periaatteeseen ja voimavaralähtöiseen ajatteluun perustuva työote.
Opintojaksolla tarkastellaan alle kouluikäisten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen moninaisuutta sekä siihen liittyvää yksilöllistä vaihtelua. Lisäksi perehdytään kehitysvammaisten, kielellisiä vaikeuksia omaavien, aistivammaisten, autismikirjon, ADHD piirteitä sekä sosioemotionaalisia vaikeuksia omaavien lasten kehitykseen ja sen tukemiseen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Ohjauksen menetelmällisiä näkökulmia ovat kolmiportaisen tuen malli, puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi sekä strukturoitu ohjaus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pihlaja, P. & Viitala, R. Varhaiserityiskasvatus. 2018. PS-kustannus

Heiskanen, N. (toim.) 2022. Pienet tuetut askeleet. Ps-kustannus.

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Oppimistehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK:
Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot: 10 paikkaa
Monialainen työskentely varhaiskasvatuksessa-opintokokonaisuus: 10 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän tietää erilaisiin vammoihin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyviä tuen tarpeita sekä käsitteitä ja osaa käyttää niitä sekä ammatillisessa vuorovaikutuksessa että lasten toimintakyvyn kuvaamisessa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä yleisimpiä pedagogisia tukemisen muotoja. Hän osaa myös suunnitella toimintaa tuen tarpeita ja tuen muotoja huomioiden. Opiskelija tunnistaa eri menetelmien hyötyjä lapsen tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää voimavaralähtöistä työotetta ja inkluusioperiaatetta sekä aiempia kokemuksiaan ja osaamistaan oman ohjauksen kuin myös lapsen ja hänen perheensä näkökulman ymmärtämisessä.

Tyydyttävä 2
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän tietää erilaisiin vammoihin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyviä tuen tarpeita sekä käsitteitä ja osaa käyttää niitä sekä ammatillisessa vuorovaikutuksessa että lasten toimintakyvyn kuvaamisessa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata yleisimpiä pedagogisia tukemisen muotoja. Hän osaa myös suunnitella toimintaa lasten tuen tarpeet huomioiden. Opiskelija osaa kuvata eri menetelmien hyödyllisyyttä lapsen tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää voimavaralähtöistä työotetta ja inkluusioperiaatetta sekä aiempia kokemuksiaan ja osaamistaan oman ohjauksen kuin myös lapsen ja hänen perheensä näkökulman ymmärtämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän tietää erilaisiin vammoihin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyviä tuen tarpeita sekä käsitteitä ja osaa käyttää niitä sekä ammatillisessa vuorovaikutuksessa että lasten toimintakyvyn kuvaamisessa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata havainnollisesti yleisimpiä pedagogisia tukemisen muotoja ja arvioida niiden soveltuvuutta lapsilähtöisesti. Hän osaa myös suunnitella lapsilähtöistä toimintaa tuen tarpeet ja muodot huomioiden. Opiskelija osaa tarkastella eri menetelmien hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä lapsen tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää voimavaralähtöistä työotetta ja inkluusioperiaatetta sekä aiempia kokemuksiaan ja osaamistaan oman ohjauksen kuin myös lapsen ja hänen perheensä näkökulman ymmärtämisessä.

Kiitettävä 4
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja jäsentää alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän tietää erilaisiin vammoihin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyviä tuen tarpeita sekä käsitteitä ja osaa käyttää niitä hyvin sekä ammatillisessa vuorovaikutuksessa että lasten toimintakyvyn kuvaamisessa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata havainnollisesti yleisimpiä pedagogisia tukemisen muotoja ja arvioida niiden soveltuvuutta lapsilähtöisesti. Hän osaa myös suunnitella lapsilähtöistä toimintaa tuen tarpeet ja muodot huomioiden. Opiskelija osaa pohtia eri menetelmien hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä lapsen tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää voimavaralähtöistä työotetta ja inkluusioperiaatetta sekä aiempia kokemuksiaan ja osaamistaan oman ohjauksen kuin myös lapsen ja hänen perheensä näkökulman ymmärtämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa, jäsentää ja analysoida alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä sekä tuen tarpeita arjessa toimimisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän tietää erilaisiin vammoihin ja kehityksellisiin häiriöihin liittyviä tuen tarpeita sekä käsitteitä ja osaa käyttää niitä monipuolisesti sekä ammatillisessa vuorovaikutuksessa että lasten toimintakyvyn kuvaamisessa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata havainnollisesti ja jäsentyneesti yleisimpiä pedagogisia tukemisen muotoja ja arvioida niiden soveltuvuutta lapsilähtöisesti. Hän osaa myös suunnitella lapsilähtöistä toimintaa tuen tarpeet ja muodot huomioiden. Opiskelija osaa myös vertailla eri menetelmien hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä lapsen tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää voimavaralähtöistä työotetta ja inkluusioperiaatetta sekä aiempia kokemuksiaan ja osaamistaan oman ohjauksen kuin myös lapsen ja hänen perheensä näkökulman ymmärtämisessä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa soveltaa työskentelyssään varhaiskasvatuksen tai perhetyön perusteita ja jäsentää niiden keskeisimmät toimintaympäristöt sekä tunnistaa alle kouluikäisen lapsen hoidon, kasvun ja kehityksen pääpiirteet. Opiskelijalla on käytännön kokemusta varhaiskasvatuksen tai perhetyön ympäristöissä toimimisesta, esim. harjoittelujen tai työkokemuksen kautta.

Lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että sinulla on käytettävissä sujuva internet-yhteys sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys verkko-opetukseen osallistumista varten. Tämä opintojakso on osa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn opintoja (yhteensä 60 op), jotka kuuluvat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.