Siirry suoraan sisältöön

Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2018-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Anne Koivisto

Vastuuopettaja

Anne Koivisto

Ryhmät

 • SOS22SM
  Sosionomi (AMK)
 • 25.01.2024 12:00 - 16:00, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3010
 • 08.02.2024 13:00 - 17:00, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3010
 • 22.02.2024 09:00 - 15:00, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3010
 • 07.05.2024 12:00 - 16:00, Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus SZXX2018-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Opintojakson osaamiset
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.

Sisältö

Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet. Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ. Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt. Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät. Sosiaalinen raportointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu.
Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Vastapaino.
Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
Roivainen, I. ​2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.

Opetusmenetelmät

Webinaarit.
Ryhmäohjaustehtävä yhteistyössä SPR:n Kaveritaitoja-ohjelman kanssa.
Itsenäinen opiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat osallistuvat osana opintojaksoa Ystävätoiminnan peruskurssille, jossa saa perustietoa Suomen Punaisesta Rististä (SPR), ystävätoiminnasta ja toimimisesta SPRn vapaaehtoisena. Pääpainona koulutuksessa esitellään Kaveritaitoja –ohjelmaa, jota voidaan toteuttaa verkkopohjaisesti, osana ystävätoimintaa tai muuta ryhmätoimintaa. Opintojakson oppimistehtävänä toteutetaan Kaveritaitoja-ohjelman koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit ja niihin valmistautuminen 1 op (27h)
Ryhmäohjaustehtävä + raportti 3 op (81h)
Kurssikirjallisuus, materiaalit, itsenäinen opiskelu 1 op (27h)

Lisätietoja opiskelijoille

Arvioidaan ryhmäraportin pohjalta, opintojakson osaamistavoitteisiin peilaten hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat kuvata yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat jäsentää ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Osaat kuvata yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Osaat kuvata ja perustella osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.