Siirry suoraan sisältöön

Perheohjaus lastensuojelussa (3 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2019-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Merja Nybacka
  • Erikka Levälahti

Vastuuopettaja

Merja Nybacka

Ryhmät

  • SOS21SM
    Sosionomi (AMK)
  • 31.08.2023 12:30 - 15:30, Perheohjaus lastensuojelussa SOSS2019-3003
  • 27.09.2023 12:30 - 15:30, Perheohjaus lastensuojelussa SOSS2019-3003
  • 05.10.2023 08:00 - 11:00, Perheohjaus lastensuojelussa SOSS2019-3003

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen tunnistat perhe-elämään liittyviä ilmiöitä. Ymmärrät perheohjausta kokonaisvaltaisesti sekä varhaisen tuen että lastensuojelun näkökulmasta. Osaat jäsentää perheohjauksen prosessin, arvioida perheiden tuen tarpeita ja ajatella lapsilähtöisesti. Tämän lisäksi tunnistat perheiden voimavaroja ja osaat vahvistaa perheenjäsenten toimijuutta ja osallisuutta.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat perhe käsitteenä sekä perhe-elämän ilmiöt. Tämän lisäksi tarkastellaan perheohjauksen muotoja ja prosessia. Opintojaksolla opiskellaan perheiden osallisuutta vahvistavia ohjaus- ja arviointimenetelmiä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lastensuojelulaki 2007/417.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.
Alatalo, M., Lappi, K. ja Petrelius, P. 2017. Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden
tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa. Kohti monitoimijaista, yhteistä perhetyötä. THL. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134616/URN_ISBN_978-952-302-859-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 12.3.2021
Rönkkö, L. & Rytkönen, T. 2010. Monisäikeinen perhetyö. Helsinki: WSOYPro.
Vilén, M., Seppänen, P., Tapio, N., Toivanen, R. & Vilén, M. (2010). Kohtaamisia lapsiperheissä: Menetelmiä perhetyöhön. Helsinki: Kirjapaja.

Opetusmenetelmät

Webinaarit, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 9h, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät 72h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat hankkia tietoa perhe-elämän ilmiöihin ja perheohjaukseen liittyen. Tiedät perheohjauksen muotoja ja menetelmiä sekä tunnet sen prosessin. Osaat kuvata kirjallisissa tehtävissä aihealueen sisältöjä noudattaen osittain JAMK:n raportointiohjetta.
 
Tyydyttävä 2
Osaat hankkia monipuolista tietoa perhe-elämän ilmiöihin ja perheohjaukseen liittyen. Ymmärrät perheohjauksen muotoja ja menetelmiä sekä tunnet prosessin. Osaat kuvata kirjallisissa tehtävissä aihealueen sisältöjä noudattaen osittain JAMK:n raportointiohjetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja soveltaa monipuolista tietoa perhe-elämän ilmiöihin ja perheohjaukseen liittyen. Ymmärrät perheohjauksen muotoja ja menetelmiä sekä tunnet prosessin ja osaat perustella ja arvioida niihin liittyviä valintoja. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia, soveltaa ja arvioida monipuolista tietoa perhe-elämän ilmiöihin ja perheohjaukseen liittyen. Ymmärrät perheohjauksen muotoja ja menetelmiä sekä tunnet prosessin ja osaat perustella ja arvioida kriittisesti niihin liittyviä valintoja. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata, perustella ja analysoida aihealueen ilmiöitä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat hankkia, soveltaa ja arvioida monipuolista tietoa perhe-elämän ilmiöihin ja perheohjaukseen liittyen. Ymmärrät perheohjauksen muotoja ja menetelmiä laaja-alaisesti. Tunnet perheohjauksen prosessin ja osaat perustella, soveltaa ja arvioida kriittisesti sekä prosessiin että menetelmiin liittyviä valintoja. Osoitat kirjallisissa tehtävissä erinomaista kykyä kuvata, perustella ja analysoida aihealueen ilmiöitä JAMK:n raportointiohjetta noudattaen.

Esitietovaatimukset

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon (erit.lastensuojelu) palvelujärjestelmään, lainsäädäntöön ja perheitä tukeviin palveluihin. Osaat hahmottaa yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen sekä tiedät ehkäisevän lastensuojelun merkityksen yhteiskunnassa.