Siirry suoraan sisältöön

Johdanto toiminnan mahdollistamiseen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STTS2010-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Emmi Ritvos
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT24KM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • ZJASTT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • 18.01.2024 10:00 - 16:00, Johdanto toiminnan mahdollistamiseen STTS2010-3016
 • 24.01.2024 08:30 - 11:00, Johdanto toiminnan mahdollistamiseen STTS2010-3016
 • 30.01.2024 12:00 - 14:30, Johdanto toiminnan mahdollistamiseen STTS2010-3016
 • 14.02.2024 09:00 - 10:00, Johdanto toiminnan mahdollistamiseen STTS2010-3016
 • 08.03.2024 12:00 - 16:00, Johdanto toiminnan mahdollistamiseen STTS2010-3016

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit toimintaterapiaprosessin teoreettista tietoperustaa ja toimintaterapiaprosessin kulkua. Toimintaterapia perustuu ymmärrykseen ihmisen toiminnasta ja sen yhteydestä hyvinvointiin ja terveyteen. Toiminta on toimintaterapiaprosessissa sekä kuntoutuksen menetelmä että tavoite, jonka mahdollistamiseen ja tukemiseen pyritään.

Opintojakson osaamiset
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen
Toimintaterapiaprosessin ja ammattillisen harkinnan osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson jälkeen ymmärrät ja osaat käsitteellistää, miten toiminta liittyy terveyteen ja hyvinvointiin. Ymmärrät ja osaat selittää, mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys/henkilölähtöisyys toimintaterapiassa. Kykenet selittämään, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä (teoria-malli-viitekehys). Pystyt erottelemaan eri malleja toisistaan ja osaat kuvata niiden keskeisiä käsitteitä. Osaat kuvata, mitä toiminta ja osallistuminen on ja verrata, miten eri mallit ohjaavat niiden kautta käytännön työtä. Osaat nimetä ja tunnistaa toimintaterapiaprosessin eri vaiheet ja soveltaa niitä esimerkin kautta. Lisäksi tunnistat ja erottelet erilaisia toimintaterapian interventiokeinoja.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt siihen, mitä tarkoittavat teoria, malli ja viitekehys sekä miten ne ohjaavat toimintaterapeutin ajattelua ja päätöksentekoa. Opintojaksolla opiskelet asiakas- ja toimintaperustaisia toimintaterapian käytännön työtä ohjaavia malleja sekä perehdyt siihen, miten nämä mallit käsitteellistävät toimintaa sekä ohjaavat toimintaterapiaprosessia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.

Hautala T., Hämäläinen T., Mäkelä L., Rusi-Pyykkönen M. 2016. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä. Edita: Helsinki. (mikä tahansa painos soveltuu)

Opetusmenetelmät

etukäteen opetusmateriaaleihin , kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin perehtyminen, vuorovaikutteiset webinaarit, reflektoiva oppimispäiväkirja sekä tentti

Opintojakso edellyttää läsnäoloa webinaareissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritukset kerrotaan ensimmäisellä tapaamisella. Uusintakerrat määritellään opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

opintojaksosta voi saada hyväksilukua 2 op avoimen amk tai Campusonlinen kautta suoritetusta Ihmisen toiminta arjessa 2 op -opintojaksosta. Hyväksilukuhakemus vastuuopettajalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot, kontaktioppimisen tunnit, tunneillä tehtävät oppimistehtävät sekä niihin valmistautuminen 1 op

tentti 2 op

oppimispäiväkirja 1 op

yhteensä 5 op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiin vaikuttaa webinaareissa aktiivinen osallistuminen. Arviointiin vaikuttaa tentti, aktiivinen osallistuminen näyttöpäivässä sekä reflektoivan oppimispäiväkirjan tiivistelmä.

Avoin AMK: 15 opiskelijaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvata toimintaa vähintään yhden toimintaterapian teoreettisen mallin kautta käyttäen mallin käsitteitä. Kuvauksessasi tulee esille, että ymmärrät toiminnan yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin. Toistat asiakaslähtöisyyden määrittelyn opintojaksolla käydyn teorian mukaisesti. Kykenet kuvailemaan, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä. Tunnistat teorian, mallin ja viitekehyksen toisistaan. Pystyt nimeämään ja erottelemaan toimintaterapian eri malleja toisistaan. Osaat kuvata vähintään yhden toimintaterapian mallin mukaisia käsitteitä. Osaat tunnistaa ja nimetä toimintaterapiaprosessin eri vaiheet esimerkin kautta. Pystyt luettelemaan ja kuvaamaan toimintaterapian erilaisia interventiomalleja- ja tyyppejä, mutta niiden erotteleminen esimerkin kautta vaatii vielä harjoittelua.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata toimintaa vähintään yhden toimintaterapian teoreettisen mallin kautta sekä vertailet niukasti toiseen malliin. Tunnistat, miten toiminta liittyy terveyteen ja hyvinvointiin tuoden esille joitakin käytännön esimerkkejä. Kykenet kuvaamaan, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa sekä soveltamaan tätä tietoa. Kykenet kuvailemaan ja pohtimaan joitakin osa-alueita kriittisesti. Kykenet kuvailemaan, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä. Sovellat tätä tietoa asiakasesimerkkiin. Tunnistat ja vertailet teorian, mallin ja viitekehyksen toisistaan. Pystyt nimeämään ja erottelemaan toimintaterapian eri malleja toisistaan. Osaat kuvata vähintään yhden toimintaterapian mallin mukaisia käsitteitä sekä tunnistat käsitteiden välisiä eroja muihin malleihin. niiden keskeisimpiä käsitteitä. Osaat nimetä ja tunnistaa toimintaterapiaprosessin eri vaiheet asiakasesimerkin kautta. Tunnistat mahdollisia ristiriitaisuuksia asiakasesimerkin ja teorian välillä. Kuvaat erilaisia toimintaterapian interventiomalleja- ja tyyppejä ja pystyt erottelemaan nämä osittain toisistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat kuvata toimintaa vähintään yhden toimintaterapian teoreettisen mallin kautta sekä vertailet mallin käsitteitä toiseen toimintaterapian käytännön työtä ohjaavaan malliin. Osaat selittää, miten toiminta liittyy terveyteen ja hyvinvointiin tuoden esille käytännön esimerkkejä. Kuvailet, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa monipuolisesti teoriaa käyttäen sekä sovellat tietoa käytännön esimerkkiin. Kuvailussasi on myös kriittistä pohdintaa. Kykenet kuvailemaan ja pohtimaan kriittisesti, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä. Pystyt nimeämään ja erottelemaan toimintaterapian eri malleja toisistaan ja osaat yksinkertaisella tasolla kuvata niiden keskeisiä käsitteitä. Harjoittelet mallien keskeisten tekijöiden soveltamista käytäntöön onnistuneesti. Osaat nimetä ja tunnistaa eri mallien mukaiset toimintaterapiaprosessin vaiheet, erityisesti OTIP-mallin osalta. Sovellat niitä onnistuneesti esimerkin kautta. Lisäksi tunnistat ja erottelet OTIP-mallin mukaisia erilaisia toimintaterapian interventiomalleja- ja tyyppejä yhdistellen tietoa valittuun asiakasryhmään.

Kiitettävä 4
Pystyt selittämään ja vertailemaan toiminnan käsitteitä ja niiden määrittelyä eri toimintaterapian malleissa. Osaat selittää, havainnollistaa sekä pohtia miten toiminta liittyy terveyteen ja hyvinvointiin tuoden esille käytännön esimerkkejä. Kuvailet mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa monipuolisesti teoriaa käyttäen sekä sovellat tietoa käytännön esimerkkiin. Kuvailussasi on myös kriittistä pohdintaa sekä kykene erottelemaan teorioiden välisiä eroavaisuuksia. Kuvailet sekä pohdit, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä. Pystyt nimeämään ja erottelemaan toimintaterapian eri malleja toisistaan ja osaat kuvata niiden keskeisten käsitteiden eroavaisuuksia. Harjoittelet mallien keskeisten tekijöiden soveltamista käytäntöön onnistuneesti. Osaat kuvata eri mallien mukaiset toimintaterapiaprosessin vaiheet, erityisesti OTIP-mallin osalta. Sovellat niitä onnistuneesti esimerkin kautta. Tunnistat ja erottelet OTIP-mallin mukaiset toimintaterapian interventiomallit- ja tyypit yhdistellen tietoa valittuun asiakasryhmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyt selittämään ja vertailemaan yksityiskohtaisella tasolla toiminnan käsitteitä ja niiden määrittelyä eri toimintaterapian malleissa. Tunnistat, havainnollistat ja pohdit toiminnan suhdetta terveyteen ja hyvinvointiin eri toimintaterapian mallien kautta. Hyödynnät myös käytännön esimerkkejä. Hahmotat selkeästi kokonaisuuden ja mallien oleellisimmat erot. Pystyt selittämään monipuolisesti, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa toimintaterapiassa ja soveltamaan tietoa onnistuneesti ja monipuolisesti. Osaat erotella asiakaslähtöisyydestä tarkempia määritelmiä eri mallien mukaisesti ja osoitat sovelluskykyä asiakaslähtöisyydestä toimintaterapiaprosessin eri vaiheissa. Kykenet kuvailemaan ja pohtimaan kriittisesti sekä monipuolisesti, miksi toimintaterapiassa tarvitaan teoriaa ja miten se ohjaa käytännön työtä. Pystyt nimeämään ja erottelemaan toimintaterapian eri malleja toisistaan ja osaat yksityiskohtaisella tasolla kuvata niiden keskeisiä käsitteitä. Sovellat mallien keskeisiä tekijöitä käytäntöön erittäin onnistuneesti ja monipuolisesti. Osaat nimetä ja tunnistaa eri mallien mukaiset toimintaterapiaprosessin vaiheet. Sovellat ja analysoit niitä onnistuneesti sekä monipuolisesti esimerkin kautta. Lisäksi tunnistat ja erottelet erilaisia toimintaterapian interventiomalleja- ja tyyppejä yhdistellen tietoa valittuun asiakasryhmään analyyttisellä ja perustellulla otteella.