Siirry suoraan sisältöön

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ1852-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sanna Peltola
  • Heidi Kihlström

Vastuuopettaja

Heidi Kihlström

  • 30.10.2023 12:15 - 13:45, Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt SZZZ1852-3007
  • 27.11.2023 14:30 - 16:00, Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt SZZZ1852-3007
  • 18.12.2023 10:00 - 17:00, Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt SZZZ1852-3007

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista  suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Sisältö

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa.
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
- Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. (ed.)2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
- Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, aloituswebinaari, väliwebinaari ja webinaaripäivä sekä oppimistehtävät. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa webinaaripäivässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot, aloitus- ja väliwebinaarit sekä materiaaleihin perehtyminen 3,5 op, oppimistehtävät ja webinaaripäivä 1,5 op. Opiskelijan kuormitus 135h= 5 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 paikkaa
Jakso on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty- Hylätty Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin. Hyväksytty: Tunnistat erilaisia asiakkuuksia ja osaat soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tunnistat oman alueensa Green potentiaalin. Osaat kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tunnet Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaat kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Tunnistat erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä sovellat tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Osaat kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä. Hylätty: Et ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Green Care perusteet