Siirry suoraan sisältöön

Terapeuttinen harjoittelu III (3 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2012-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

13.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Lari Lautamäki
 • Sanna Paasu-Hynynen

Vastuuopettaja

Sanna Paasu-Hynynen

Ryhmät

 • SFT21SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 13.03.2024 08:00 - 11:15, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 14.03.2024 08:00 - 11:30, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 15.03.2024 12:30 - 15:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 20.03.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 21.03.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 21.03.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 16.04.2024 09:15 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 17.04.2024 08:15 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 18.04.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 23.04.2024 09:15 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 25.04.2024 08:15 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 07.05.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004
 • 08.05.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu III SFTS2012-3004

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt erilaisiin ohjaus- ja opetusmenetelmiin (manuaalinen, verbaalinen, visuaalinen, digitaalinen), joiden avullavoidaan edistää ihmisten toimintakykyä – erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) alueella. Osaat suunnitella ja toteuttaa eri ikäisten ihmisten terapeuttista harjoittelua hyödyntäen biomekaniikan neurofysiologian ja – psykologian tietoja sekä motorisen oppimisen periaatteita. Osaat myös hyödyntää virtuaalisia ympäristöjä sekä pelillisyyttä liikkumis- ja toimintakyvyn, fyysisen aktiivisuuden sekä oppimisen tukemisessa.

Opintojakson osaamiset:
Terapiaosaaminen
Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
Teknologia- ja esteettömyys osaaminen

Sisältö

Sisältönä karkeamotoriikan (kehon hallinnan, siirtymisten ja liikkumisen) sekä hienomotoriikan harjoittaminen eri-ikäisillä ihmisillä. Päivittäisten toimintojen, keskittymiskyvyn, tarkkaavaisuuden ja havaintotoimintojen harjoittaminen, lasten leikin arviointi ja ohjaus. Erilaisten harjoitusvälineiden (mm. virtuaali- ja konsolipelit) käyttö terapeuttisessa harjoittelussa. Neuroterapeuttisten menetelmien pääperiaatteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brody, L., Hall, C. 2017. Therapeutic exercise: moving toward function.
Kauranen.K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen

Opetusmenetelmät

Opintojaksosta suurin osa on käytännön harjoittelua.
- Teorialuennot ja luentotallenteet
- Pari- ja pienryhmätyöskentely
- Dialogikeskustelut
- Harjoitustehtävä yksin, pareittain tai pienryhmissä, sekä sen esitys
- Aktiivinen osallistuminen kontaktiopiskeluun pakollista
- Suorituksena näyttökoe, sekä harjoitustehtävän, sekä sen opettaminen muulle ryhmälle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus (luennot, taitojen harjoittelu, pienryhmätyöesitykset) 1 op
Itsenäinen opiskelu (harjoitustyöt, luentotallenteet, näyttökokeisiin valmistautuminen) 2 op

Harjoitustöiden esitys ajoittuu opintojakson puolestavälistä eteenpäin.
Näyttökokeet viimeisellä kontaktiviikolla

Kontaktiopetukseen osallistuminen pakollista

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä itsearvioinnillasi on tärkeä rooli. Opettajan antaman arvioinnin lisäksi hyödynnetään myös vertaisarviointia. Opiskelijoille on mahdollisuus opintojakson alussa vaikuttaa arvioitaviin elementteihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1) Tietosi fysioterapeuttisista harjoitusmenetelmistä yksilön / ryhmän toimintakyvyn; erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) edistämiseksi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Ohjauksessasi on epävarmuutta ja ergonomiassa puutteita, johtopäätösten teossa on vaikeuksia. Arvioit itseäsi ja opiskelijatovereitasi. Olet tehnyt sovitut tehtävät. Tehtävistäsi löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdintasi jää niukaksi. Kuitenkin olet referoinut alan kirjallisuutta ja käyttänyt lähdeviitteitä

Tyydyttävä (2) Tietosi fysioterapeuttisista harjoitusmenetelmistä yksilön / ryhmän toimintakyvyn; erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) edistämiseksi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Ohjauksessasi ymmärrät johtopäätösten ja ergonomian tärkeyden, kuitenkin niissä on epävarmuutta, vaikeuksia ja puutteita. Arvioit itseäsi ja opiskelijatovereitasi. Olet tehnyt sovitut tehtävät. Tehtävistäsi löytyy vähän yhteyksiä esitettyjen asioiden välille, pohdinta jää niukaksi. Kuitenkin olet referoinut alan kirjallisuutta ja käyttänyt lähdeviitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3) Omaat hyvät tiedot ja taidot fysioterapeuttisista harjoitusmenetelmistä yksilön / ryhmän toimintakyvyn; erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) edistämiseksi. Perustelet toimintaasi, pyriti yhdistelemään ja soveltamaan tietojasi ja taitojasi. Ohjauksesi on sujuvaa, johtopäätöksesi oikeita ja huomioit ergonomian toiminnoissasi. Pystyt itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Kiitettävä (4) Omaat laajat tiedot ja taidot fysioterapeuttisista harjoitusmenetelmistä yksilön / ryhmän toimintakyvyn; erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) edistämiseksi. Analysoit ja perustelet toimintaasi ja ratkaisujasi. Ohjauksesi on taitavaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Huomioit ergonomian, pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta ja hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Omaat erittäin laajat tiedot ja taidot fysioterapeuttisista harjoitusmenetelmistä yksilön / ryhmän toimintakyvyn; erityisesti suoritusten ja osallistumisen (ICF) edistämiseksi. Analysoit ja perustelet toimintaasi sekä luot uusia ratkaisuja. Ohjauksesi ja käyttämäsi tekniikat ovat monipuolisia ja taitavia, sekä johtopäätöksesi perusteltuja. Huomioit ergonomian, pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat tehtävissäsi kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdintasi kautta, hyödynnät monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Anatomian ja fysiologian hallinta, Toimintakyvyn arvioinnin osaaminen sekä lapsen kehityksen, taitojen oppimisen ja ohjaamisen osaaminen.