Siirry suoraan sisältöön

Työelämäprojekti (15 op)

Toteutuksen tunnus: TLYX1560-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 22.08.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Henri Kervola

Ryhmät

 • TLS23KMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS21KMM
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS22KMM
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS22SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämisprojektin itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Hän osaa viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille. Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehitysehdotuksen tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opiskelija tekee työelämäprojektin siihen yritykseen, jossa hän on normaalissa työsuhteessa opiskelunsa aikana. Mikäli opiskelija ei ole töissä, hän pyrkii etsimään yhteyden sellaiseen yritykseen tai laitokseen, johon on mahdollista tehdä projektiluonteinen kehittämistehtävä.

Työelämäprojektin aihe voi liittyä mihin tahansa logistiikan alueeseen. Tarkoitus on, että opiskelija perehtyy syvällisesti yrityksen logistiseen toimintaan ja/tai tekee kehittämistyötä jollakin sovitulla alueella.

Työelämäprojektista laaditaan raportit:
- aihe-ehdotus. Lyhyt selvitys projektikohteesta, yritys, yhteyshenkilö, työn aihe ja sisältö, aikataulusuunnitelma ym. Kirjallinen ehdotus toimitetaan koulutus-vastaavalle.
- loppuraportti. Kirjallinen selvitys projektin tavoitteista, toteutuksesta ja tuloksista sekä arviointi projektityön annista ja merkityksestä opiskelijalle.
Raporttien laatimisessa noudatetaan JAMK:n yleisiä raportointiohjeita.

Työelämäprojekti voidaan tehdä myös kahdessa osassa, joko saman yrityksen eri projekteista tai kokonaan eri yrityksiin. Molemmista kohteista on laadittava raportit.
Koulutusvastaava toimii työelämäprojektin valvojana, mutta hän voi tarvittaessa antaa ohjaustehtäviä myös muille opettajille.

Opetusmenetelmät

Opintojakso rakentuu yksilötyönä tehtävän projektin varaan. Projekti tehdään työelämään. Toteutus on suunnattu monimuoto-opiskelijoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli 15 opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 405 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimisen arviointi on ns. kehittävää arviointia. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli. Arvioinnin kohteet on kuvattu ”Suoritukset” - kohdassa.
Oppimistulokset arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakso arvioidaan arvosana-asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0).
Hyväksytty (S)
Opiskelija:
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämisprojektin itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.
• osaa käsitellä ja arvioida oman alansa tietoja, teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti
• osaa raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.
• osaa viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.
• osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja omaa valmiuden jatkuvaan oppimiseen

Opinnäytetyö arvioidaan kokonaisuudessa raportin valmistumisen ja esittämisen jälkeen erillisten opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti viisiportaisella arvosana-asteikolla: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä) ja 1 (välttävä). Opinnäytetyön arviointikriteerit on julkaistu jamk.fi –sivustolla.

Esitietovaatimukset

Riittävä perehtyneisyys omaan ammattialueeseen ja kehittämismenetelmien hallinta. Opiskelija on osannut laatia hyväksytyn kehittämissuunnitelman.