Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu III (18 op)

Toteutuksen tunnus: SKOSW203-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

18 op

Virtuaaliosuus

18 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Teppo Karapalo
  • Anja Tanttu

Ryhmät

  • SKO21SM
    Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • SKO20SM
    Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelujakson jälkeen osaat:

- itsenäisesti tuottaa harjoittelupaikan ja voimassa olevien ohjeistusten mukaista dokumentaatiota
- arvioida yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla kuntoutumisen tarpeita, odotuksia ja kuntoutusmahdollisuuksia
- arvioida itsenäisesti kuntoutujan työ- ja toimintakykyä hyödyntämällä luotettavia toimintakyvyn arviointimenetelmiä (ml. ICF-työkalut)
- kriittisesti arvioida harjoittelupaikan kuntoutuspalveluita ja esittää rakentavia kehittämisehdotuksia palveluiden kehittämiseksi
- vertailla erilaisia kuntoutuksen rahoituskanavia ja kustannusrakenteita sekä niiden yhteyttä harjoittelupaikan taloudellisiin ja hallinnollisiin rakenteisiin.
- arvioida kriittisesti ohjaustyötäsi ja kehittää sitä oman reflektointisi ja saamasi palauteen perusteella
- perustellen suositella ja koordinoida kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn tukemisen kannalta tarkoituksenmukaisia kuntoutuspalveluita
- valmentaa kuntoutujaa ottamaan vastuuta kuntoutumisestaan ja kuntoutusprosessistaan
- johtaa ja koordinoida kuntoutusprosessia yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijatiimin ja kuntoutujan kanssa
- toimia kuntoutuksen asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä
- ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja ja ohjata kuntoutujaa toimimaan verkkoympäristöissä turvallisesti
- rakentaa toimivan vuorovaikutussuhteen erilaisten kuntoutujien kanssa toimiessasi

Sisältö

Opintojaksolla syvennät teoriaopinnoissa käytyä teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä. Harjoittelujaksot täydentävät toinen toisiaan siten, että kuntoutuksen ohjaajan ydinosaamiset (arviointiosaaminen, ohjausosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen ja suunnitteluosaaminen) syventyvät harjoittelu harjoittelulta.

Aika ja paikka

Harjoittelu tapahtuu opiskelijan valitsemassa hänen urasuunnitelmaansa ja ammatillista kehittymistään tukevassa paikassa syyslukukauden aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu käytännön harjoitteluna opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa. Harjoitteluun sisältyy opiskelijan, harjoittelupaikan ohjaajan ja ohjaavan opettajan alku-, väli- ja loppukeskustelut. Lisäksi harjoitteluun sisältyy harjoitteluraportin kirjoittaminen ja harjoittelun workshop.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suurin osa opintojaksosta suoritetaan harjoitteluna työpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa 459 h
Harjoittelun workshop lähi- tai etäkontaktina 13 h
Harjoitteluraportti 14 h
Yhteensä 486 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet toiminut aktiivisessa roolissa osana monialaista tiimiä teidän johtaessa ja koordinoidessa kuntoutusprosessia yhteistyössä kuntoutujan kanssa. Olet perustellut toimintaasi teoriatiedolla ja ajantasaisella lainsäädännöllä ohjatessasi kuntoutujaa tarkoituksenmukaisiin kuntoutuspalveluihin.

Olet ohjannut erilaisia asiakkaita valmentavalla otteella ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan ja kuntoutusprosessistaan dialogisella otteella. Olet arvioinut omaa ohjaustyötäsi realistisesti ja tunnistat kehittymisesi kannalta keskeisiä asioita. Olet aktiivisesti tunnistanut teknologian mahdollisuuksia tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä tukenut kuntoutujaa teknologian käytössä.

Olet arvioinut kuntoutujan kuntoutumisen tarpeita, odotuksia ja kuntoutusmahdollisuuksia hyödyntämällä tarkoituksenmukaisia ja luotettavia työkaluja (esim. ICF) ja arviointimenetelmiä sekä tietoa kuntoutuksen merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Olet itsenäisesti dokumentoinut asiakastapaamisiin liittyvät tiedot hyödyntämällä voimassa olevia ohjeistuksia.

Olet tutustunut harjoittelupaikkasi tarjoamiin kuntoutuspalveluihin ja olet esittänyt rakentavia kehittämisehdotuksia palveluihin. Olet perehtynyt harjoittelupaikkasi taloudellisiin ja hallinnollisiin rakenteisiin ja osaat verrata niitä kuntoutuksen keskeisiin rahoitus- ja palvelurakenteisiin.