Siirry suoraan sisältöön

Havaintoja biotaloudesta (2 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB2100-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS23S1
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • 29.08.2023 08:15 - 16:45, Havaintoja biotaloudesta LMSB2100-3012
  • 30.08.2023 08:15 - 16:45, Havaintoja biotaloudesta LMSB2100-3012
  • 31.08.2023 08:15 - 16:45, Havaintoja biotaloudesta LMSB2100-3012
  • 01.09.2023 08:15 - 16:45, Havaintoja biotaloudesta LMSB2100-3012

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla tutustutaan biotalouden keskeisiin käsitteisiin sekä sektoreihin. Tutustut maa- ja metsätaloustuotantoon sekä maatalouden ympäristö- ja energiakysymyksiin. Opit tekemään havaintoja ja pohtimaan niitä eri näkökulmista tietoperustaa hyödyntäen. Opintojakson suoritettuasi sinulle on muodostunut yleiskuva biotalouden alkutuotannosta.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen
Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ominaispiirteitä Suomessa.
Opiskelija tuntee maa- ja metsätalouden keskeisiä tuotantomuotoja ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista

Sisältö

Johdanto biotalouden perusteisiin ja toimialaan Suomessa.
Kestävyyden näkökulmat biotalouden alkutuotannon mahdollistajina ja rajoittajina.
Kasvintuotanto, kotieläintalous, metsätalous ja bioenergia biotalouden tuotantomuotoina

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Biotalous. https://www.biotalous.fi/ (soveltuvin osin)
MMM: Bio- ja kiertotalous. https://mmm.fi/biotalous (soveltuvin osin)
Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M: & Alakukku, L. 2019. Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. Maahenki. (soveltuvin osin)
Tapio. n.d. Metsänhoidon suositukset. https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/ (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Tutustuminen biotalouden perusteisiin autenttisessa maaseutuympäristössä tai virtuaalisesti, alustukset ajankohtaisista teemoista, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritus 100% oppimistehtävillä.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset ja suulliset ryhmätehtävät, kirjallinen tehtävä ja raportti valitulta biotalouden osa-alueelta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät 30 h

Lisätietoja opiskelijoille

itsearviointi, vertaisarviointi, arviointiktriteereihin perustuva arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Opintojakso on hyväksytty (S), kun opiskelija saavuttaa opintojakson oppimistulokset, eli
Ymmärtää biotalouden peruskäsitteet, tärkeimmät sektorit sekä maaseudun toimintaympäristön ominaispiirteet Suomessa sekä tuntee maa- ja metsätalouden keskeiset tuotantomuodot ja niiden edellytyksiä sekä rajoitteita kestävyyden eri näkökulmista.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-