Siirry suoraan sisältöön

Agrologin biologia (8 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB1400-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Ulla Heinonen
 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS23S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 10.01.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 17.01.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 24.01.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 31.01.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 07.02.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 14.02.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 21.02.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 06.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 13.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 20.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 27.03.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 03.04.2024 08:15 - 11:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 10.04.2024 09:15 - 11:30, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 08.05.2024 08:15 - 15:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010
 • 09.08.2024 08:15 - 15:45, Agrologin biologia LMSB1400-3010, maastopäivä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Suoritettuasi tämän opintojakson olet oppinut maa- ja metsätalouden biologiset perusteet ja ekosysteemien toiminnan pääpiirteet.

Opintojakson osaamiset
-maatalousosaaminen
-metsätalousosaaminen
-ympäristöosaaminen
-luonnontieteiden osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määritellä populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekosysteemin keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet ja tunnet metsien ja soiden luokittelun. Osaat määrittää kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnet agroekologian perusteet. Tunnistat maa- ja metsätalouden kannalta keskeiset kasvilajit. Tunnet vesiekosysteemin toiminnan. Osaat käyttää mikroskooppia ja tehdä havaintoja peltomaan kasvukunnosta.

Sisältö

-ekologian peruskäsitteet
-populaatio- ja ekosysteemiekologia
-ravinnekierrot
-kasvutekijät
-maaperä ja sen ominaisuudet
-metsäekosysteemi ja metsätyypit
-vesiekologia
-laboratoriotyöt
-kasvit, kasvu ja kasvintunnistus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haakana, H. 2018. Vesistöopas. Suomen luonnonsuojeluliitto. Heinonen, R. 1992. Maa,viljely ja ympäristö. Porvoo. (soveltuvin osin); Pankakoski, A. 1997. Puutarhurin kasvioppi. Edita, Helsinki TAI Fagerstedt, K. 2008, Kasvioppi siemenestä satoon, Edita, Helsinki (soveltuvin osin); Kanerva, K. 1995. Kasvun tekijät, mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen? Tampere (soveltuvin osin; Tiainen, J. ym. 2004. Elämää pellossa, Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita, Helsinki. (soveltuvin osin); Verkkomateriaali Moodessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkoluennot, laboratoriotyöt, maasto-opetus, oppimistehtävät ja verkkotestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson loppuun sovitaan aloitustunnilla tentti ja - tai maastotentti, sekä kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 40 h, maasto-opetus 28 h, laboratoriotyöt 8 h, verkko-opiskelu 20 h, harjoitustyöt 40 h, itsenäinen työskentely 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson maastotehtäviä tehdään kasvukauden aikana kesällä ja opintojakso päättyy syksyllä.

Pakolliset läsnäolot:
-mikroskooppiharjoitus (ajankohta sovitaan myöhemmin)
-syksyn maastotentti (ajankohta sovitaan myöhemmin)

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin, verkkotesteihin sekä tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Osaat määritellä populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet, osaat nimetä metsätyypit ja tunnet soiden tyypittelyn. Tunnet ekosysteemin ravinnekierron ja energian virtauksen perusteet. Osaat nimetä kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat 70 lajin valokuvakasvion. Tunnet vesiekosysteemin toiminnan pääpiirteet. Osaat käyttää mikroskooppia ja suorittaa peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä. Oppimistehtävät on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat selittää populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet ja tunnistat metsätyypit ja tunnet soiden tyypittelyn. Osaat selittää ekosysteemin ravinnekierron ja fotosynteesin toiminnan. Osaat selittää kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat 70 lajin valokuvakasvion. Ymmärrät vesiekosysteemin toiminnan pääpiirteet. Osaat käyttää mikroskooppia ja tehdä peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä luotettavasti. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat soveltaa populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeisiä tunnuksia ja peruskäsitteitä ja osaat luokitella metsätyypit ja suot. Osaat soveltaa tietojasi ravinnekierroista ja energian virtauksesta ja kasvutekijöistä viljelyyn ja metsätalouteen toimintojen kestävyysvaikutukset tunnistaen. Tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja suorittaa peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä täsmällisesti. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Osaat analysoida populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeisiä tunnuksia ja peruskäsitteitä ja osaat luokitella metsätyypit ja suot. Osaat analysoida ravinnekierron, energian virtauksen ja kasvutekijöiden merkitystä viljelyssä ja metsätaloudessa ja osaat arvioida toimintojen kestävyyttä. Tunnistaa kattavasti tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja tehdä analysoiden peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osaat selittää populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian toimintaa tunnukset ja käsitteet halliten. Hallitsee kattavasti metsätyyppien luokituksen ja osaat luokitella suot. Osaa perustella ravinnekierron, energian virtauksen ja kasvutekijöiden merkitystä viljelyssä ja metsätaloudessa ja osaat huomioida toimintojen ekologiset vaikutukset. Tunnistat kattavasti tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja mitata peltomaan laatua tehden johtopäätöksiä havainnoistasi. Oppimistehtävät on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.