Skip to main content

Harjoittelu IV (16 op)

Toteutuksen tunnus: SKOSW504-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

16 op

Virtuaaliosuus

16 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Teppo Karapalo
  • Anja Tanttu

Ryhmät

  • SKO19SM
    Kuntoutuksen ohjaaja

Objectives

Opiskelija:
- Tietää kuntoutusprosessin merkityksen eri tasoilla (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta).
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutusprosesseja ja -palveluja yhdessä kuntoutujan ja monialaisen työryhmän kanssa.
- Osaa käynnistää monialaista yhteistyötä ja toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä.
- Tunnistaa monialaisen yhteistyön koordinointiin liittyvät periaatteet omassa työympäristössään.
- Osaa koota ja dokumentoida yhteistyössä tuotetut tiedot ja hyödyntää niitä kuntoutussuunnitelman toteutuksessa ja arvioinnissa.
- Osaa valita ja käyttää vaikuttavia kuntoutuksen menetelmiä perustellen.
- Tunnistaa oman roolinsa osana työyhteisön ja toimintatapojen kehittämisessä.
- Osaa reflektoida toimintaansa monialaisen työryhmän jäsenenä.

Content

Kuntoutusprosessin tarkastelu yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
Erilaisten kuntoutujien kuntoutusprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi monialaisen työryhmän jäsenenä.
Monialaisen yhteistyön koordinointiin tutustuminen.
Kuntoutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi sekä arviointi.
Erilaisiin kuntoutuksen menetelmiin tutustuminen ja hyödyntäminen teoriatiedon pohjalta.
Kehittämistoiminta.
Oman osaamisen reflektointi, jakamista ja dokumentointia.

Time and location

Harjoittelu tapahtuu opiskelijan valitsemassa hänen urasuunnitelmaansa ja ammatillista kehittymistään tukevassa paikassa syyslukukauden aikana.

Teaching methods

Opintojakso toteutuu käytännön harjoitteluna opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa. Harjoitteluun sisältyy opiskelijan, harjoittelupaikan ohjaajan ja ohjaavan opettajan alku-, väli- ja loppukeskustelut. Lisäksi harjoitteluun sisältyy harjoitteluraportin kirjoittaminen ja harjoittelun workshop.

Practical training and working life connections

Suurin osa opintojaksosta suoritetaan harjoitteluna työpaikassa.

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Student workload

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa 405 h
Harjoittelun workshop lähi- tai etäkontaktina 13 h
Harjoitteluraportti 14 h
Yhteensä 432 h

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Opiskelija
- Hallitsee dokumentoinnin ja hyödyntää niitä kuntoutussuunnitelman toteutuksessa.
- Suunnittelee kuntoutusprosesseja ja -palveluita yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja monialaisen työryhmän jäsenenä soveltaen monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevaa tietoa.
- Toimii neuvotellen kuntoutusverkostossa ja edistää asiantuntijuudellaan sen toimintaa.
- Käyttää perustellen teoriatiedolla vaikuttavia kuntoutuksen menetelmiä.
- Tunnistaa ja tuo rakentavasti esiin työyhteisön kehittämiskohteita.
- Tiedostaa oman roolinsa osana monialaista työryhmää.

Prerequisites

Opiskelijalla ymmärtää kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja sitä
ohjaavan keskeisen lainsäädännön. Opiskelija tuntee kuntoutuksen
lähtökohdat, toimintamuodot, toimijat ja asiakasryhmät. Opiskelija tuntee kuntoutuksen vaikuttavuuden ja suunnittelun perusperiaatteet.