Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2010-3039

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sonja Salonen

Vastuuopettaja

Sonja Salonen

Ryhmät

  • ZJA23SSA
    Avoin AMK, sote, YTOL-opinnot, Alkio-opisto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla perehdyt toimintakykyyn ja osallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja miten niihin vaikutetaan. Perhdyt motivoivaan ja vuorovaiktukselliseen ohjaamiseen asiakastilanteissa.

Osaamistavoitteet:
• Ymmärrät ja osaat hyödyntää ICF- viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa.
• Tunnistat asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja osaat etsiä näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä.
• Osaat tukea asiakkaan osallisuutta eri menetelmiä hyödyntäen
• Osaat ohjata asiakkaan siirtymistä ja liikkumista ergonomisesti ja aktiivisesti avustamalla
• Tiedät apuvälineprosessin vaiheet ja osaat perustella hyvinvointiteknologian / apuvälineiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa.
• Tiedät motivoivan ohjauksen merkityksen yksilön ohjaamisessa ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä. Tiedät motivoivan keskustelun periaatteet ja lähtökohdat sekä ohjaustilanteeseen vaikuttavat viestinnän eri keinot.
• Tiedät tasavertaiseen vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät ja tunnistat omat vuorovaikutuksesi vahvuudet ja kehitettävät asiat.

Opintojakson osaamiset
- sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakkuusosaaminen
- teknologiaosaaminen
- hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen

Sisältö

• Toimintakyvyn ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet
• Osallisuutta ja toimijuutta tukevat menetelmät ja niiden soveltaminen
• ICF- viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: ICF luokituksen tavoitteet, yhteinen kieli ja käsitteet, rakenne ja koodit sekä käyttöä helpottavat työkalut
• Toimintakyvyn kuvaaminen ICF- viitekehystä hyödyntäen
• Toimintakyvyn arvioinnin perusteet: käsitteet, menetelmät ja mittarit sekä TOIMIA tietokanta

• Asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonominen ja aktiivinen avustaminen
• Apuvälinepalveluprosessi ja -saatavuusperusteet
• Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut, kuten liikkumisen apuvälineet ja pienapuvälineet.
• Eri toimintaympäristöjen esteettömyys ja saavutettavuus

• Motivoivan ohjaamisen ja motivoivan keskustelun teoreettiset periaatteet
• Vuorovaikutuksen ja viestinnän keinojen harjoittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1 Ymmärrät ICF viitekehyksen merkityksen ja osaat luokitella toimintakykyyn liittyviä asioita luokitusta hyödyntäen. Tarkastelet osallisuutta ja toimijuutta kapea-alaisesti. Osaat kuvata yksilön elämäntilannetta ja valita joitakin osallisuutta tukevia menetelmiä. Tiedät toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Osaat valita menetelmiä ja mittareita toimintakyvyn arviointiin. Osaat valita asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen osittain soveltuvia apuvälineitä ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuvaat kapea-alaisesti apuvälineiden hankintaprosessin sekä saatavuuden perusteet. Tiedät asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonomisen ja aktiivisen avustamisen periaatteet. Osaat mainita muutamia motivoivan ohjauksen periaatteita ja viestinnän keinoja tai muutamia vuorovaikutustekijöitä ohjaustilanteesta.

Tyydyttävä 2 Osaat luokitella toimintakykyä ICF-viitekehystä hyödyntäen ja kuvata arjen osallisuutta. Tarkastelet osallisuutta ja toimijuutta kapea-alaisesti. Osaat kuvata yksilön elämäntilannetta ja valita joitakin osallisuutta tukevia menetelmiä. Ymmärrät toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Osaat valita joiltakin osin tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita toimintakyvyn arviointiin. Osaat valita asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen osittain soveltuvia apuvälineitä ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuvaat osittain apuvälineiden hankintaprosessin sekä saatavuuden perusteet. Tiedät asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonomisen ja aktiivisen avustamisen periaatteet. Osaat nimetä muutamia motivoivan ohjauksen periaatteita ja viestinnän keinoja. Osaat tunnistaa muutamia vuorovaikutustekijöitä ohjaustilanteesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3 Tarkastelet toimintakykyä ICF-viitekehyksessä monipuolisesti. Tarkastelet osallisuutta ja toimijuutta eri näkökulmista. Osaat tehdä johtopäätöksiä yksilön elämäntilanteesta ja valita osallisuutta tukevia menetelmiä. Ymmärrät toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Osaat valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita toimintakyvyn arviointiin. Osaat valita asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia apuvälineitä ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuvaat apuvälineiden hankintaprosessin sekä saatavuuden perusteet yhdistäen teorian ja asiakkaan tarpeet. Tiedät asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonomisen ja aktiivisen avustamisen periaatteet. Kuvaat laajasti ohjaamisen teoreettiset taustat sekä ohjaajan vuorovaikutuksen merkityksen ohjaustilanteessa. Tunnistat useita vuorovaikutustekijöitä ohjaustilanteessa ja osaat soveltaa teoriaa käytännön tilanteissa. Osaat kuvata useita motivoivan ohjauksen periaatteita ja viestinnän eri keinoja. Osaat tunnistaa muutamia ohjaustilanteeseen vaikuttavia vuorovaikutustekijöitä sekä tarkastelet ohjaustilannetta eri näkökulmista ja hieman perustelet niitä.


Kiitettävä 4 Tarkastelet toimintakykyä ICF-viitekehyksessä monipuolisesti ja tarkasti. Tarkastelet osallisuutta ja toimijuutta eri näkökulmista. Osaat tehdä johtopäätöksiä yksilön elämäntilanteesta ja valita tarkoituksenmukaisia osallisuutta tukevia menetelmiä. Ymmärrät toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Osaat valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita toimintakyvyn arviointiin ja perustella valintasi. Osaat valita asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia apuvälineitä ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuvaat apuvälineiden hankintaprosessin sekä saatavuuden perusteet yhdistäen teorian ja asiakkaan tarpeet. Tiedät asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonomisen ja aktiivisen avustamisen periaatteet. Osaat kuvata motivoivan ohjauksen periaatteet ja viestinnän eri keinot laajasti ja perustellen. Tunnistat useita ohjaustilanteeseen vaikuttavia vuorovaikutustekijöitä sekä osaat tarkastella ohjaustilannetta eri näkökulmista ja tunnistat ja perustelet muutamia ohjaamisen vaikutuksia ohjaustilanteen etenemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5 Osaat soveltaa ICF-viitekehystä toimintakyvyn kuvaamisessa laajasti, monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tarkasti. Tarkastelet osallisuutta ja toimijuutta monipuolisesti eri näkökulmista. Osaat jäsentää ja tehdä johtopäätöksiä yksilön elämäntilanteesta ja valita tarkoituksenmukaisia osallisuutta tukevia menetelmiä. Ymmärrät toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Osaat valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita toimintakyvyn arviointiin ja perustella valintasi. Osaat perustellusti valita asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia apuvälineitä ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Kuvaat kattavasti apuvälineprosessin ja apuvälineiden saatavuus perusteet yhdistäen teorian ja asiakkaan tarpeet. Tiedät asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonomisen ja aktiivisen avustamisen periaatteet. Osaat kuvata motivoivan ohjauksen periaatteet ja viestinnän eri keinot kattavasti, havainnollisesti ja perustellen. Osaat arvioida ohjaustilanteeseen vaikuttavia vuorovaikutustekijöitä monipuolisesti sekä osaat analysoida ohjaustilannetta useista eri näkökulmista ja pohtia perustellen ohjaamisen vaikutuksia ohjaustilanteen etenemiseen.

Esitietovaatimukset

-