Siirry suoraan sisältöön

Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: SKOS2021-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Teppo Karapalo
  • Anja Tanttu

Ryhmät

  • SKO22SM
    Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • 06.09.2023 12:00 - 16:00, Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu SKOS2021-3003
  • 21.09.2023 08:00 - 12:00, Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu SKOS2021-3003
  • 10.10.2023 13:00 - 17:00, Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu SKOS2021-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät esteettömyyden ja saavutettavuuden perusperiaatteita, ergonomian eri osa-alueiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn sekä osaat hyödyntää näitä asioita työ- ja toimintaympäristön suunnittelussa.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen
Kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen
Teknologiaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät erilaisia työ- ja toimintakyvyn käsitteitä ja malleja. Tunnistat erilaisten työ- ja toimintaympäristöjen vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn. Osaat arvioida eri työ- ja toimintaympäristöjen esteettömyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Osaat käyttää valideja esteettömyyden arviointimenetelmiä ja suunnitella toimivia ratkaisuja asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Tunnet fyysisen, kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian käsitteet ja osaat huomioida niiden vaikutuksia asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työ- ja toimintaympäristöä arvioitaessa. Tunnet digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, joilla tuetaan toimimista erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Osaat dokumentoida asiakkaan työ- ja toimintaympäristöä sekä sen muutostarpeita. Osaat arvioida, suunnitella, johtaa ja kehittää omia työtapojasi.

Sisältö

Työkyky käsitteenä. Erilaiset työ- ja toimintaympäristöt ja niiden esteettömyyden, saavutettavuuden ja käytettävyyden arviointimenetelmät ja dokumentointi. Asunnon muutostyöt. Fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia. Erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä toimimista tukevat digitaaliset ja teknologiset ratkaisut. Omien työtapojen arviointi, johtaminen ja kehittäminen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu Moodle oppimisympäristössä ajalla 28.08.2022 - 29.10.2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esteettömän asuinympäristön suunnittelu. RT-esteettömyystieto. http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/

Esteettömyys. Invalidiliitto. https://www.invalidiliitto.fi/esteetonfi

Maankäyttö- ja rakennuslaki. L 132/1999. Ympäristöministeriö.

Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2018. Ympäristöministeriö. http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset

Työpaikan esteettömyyden arviointimenetelmä –ESTE. Työterveyslaitos.

Tukimateriaali:
Asumisenrahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1/2014. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43166/ARAra_1_2014_Vaikeasti_kehitysvammaisten_asuntojen_ja_asuinymp%c3%a4rist%c3%b6jen_suunnitteluopas.pdf?sequence=1

Sievänen, L. & Sievänen, M. 2014. Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuin-ympäristöjen suunnitteluopas, Koti kaikille -hanke.

Sievänen L, Sievänen M, Välikangas K & Eloniemi-Sulkava U. 2007. Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin. Ympäristöministeriö.

Sipiläinen, P. 2011. Kuntouttavan hoitotyön vaatimukset ikäihmisten asunnoille. Väitöskirjat 4/2011. Aalto yliopisto.

Työelämän esteettömyys. Vates säätiö. https://www.vates.fi/tietopaketit/tyoelaman-esteettomyys.html

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu. Kontaktiopetukset verkossa. Kontaktiopetuksiin valmistautuminen käänteisopetuksen menetelmällä. Oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Oman työn opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus verkossa 3 x 4 h = 12 h
Opintojakson oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen tutustuminen, tiedonhaku ja kontaktiopetuksiin valmistautuminen 28 h
Oppimistehtävät 68 h
Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Tiedät erilaisia työ- ja toimintakyvyn käsitteitä ja malleja. Tunnistat erilaisten työ- ja toimintaympäristöjen vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn. Osaat arvioida eri työ- ja toimintaympäristöjen esteettömyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Osaat käyttää valideja esteettömyyden arviointimenetelmiä ja suunnitella toimivia ratkaisuja asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Tunnet fyysisen, kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian käsitteet ja osaat huomioida niiden vaikutuksia asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työ- ja toimintaympäristöä arvioitaessa. Tunnet digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, joilla tuetaan toimimista erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Osaat dokumentoida asiakkaan työ- ja toimintaympäristöä sekä sen muutostarpeita. Osaat arvioida, suunnitella, johtaa ja kehittää omia työtapojasi.