Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH1500-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Rakennusmestari (AMK)

Opettaja

  • Lotta Happo

Ryhmät

  • ZJK24KT
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan organisaation ja hankintatoimen strategisia tavoitteita, sekä hahmotat kustannukset, riskit ja lisäarvon osana hankintaa. Lisäksi tunnistat hankinnan johtamisen perustyökaluja ja hankinnan vaikutuksia organisaation kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Osaamiset
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Ymmärrät hankintatoimen roolin osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Tekninen analyysi: Pystyt kehittämään hankintatoimea kokonaisvaltaisesti osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Yleiset taidot: Hahmotat hankintatoimen mahdollisuudet ja riskit organisaation strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
Strateginen johtaminen
Hankinnan johtaminen kustannusten, riskien ja lisäarvon näkökulmasta
Kategoriajohtaminen ja hankinnan organisaatiomallit
Sopimukset ja sopimushallinta
Hankinnan johtamisen tulevaisuudennäkymät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle/Optima-opintomateriaali

Suositeltava kirjallisuus:
Hemmo, M., & Hoppu, K. (2006). Sopimusoikeus. WSOYPro. (päivitetty e-kirja JAMKin kirjastossa)
Kamensky, Mika. (2015). Menestyksen timantti. Talentum. (myös kirjan painokset 2014 ja 2010 nimellä "Strateginen johtaminen" käyvät)
Nieminen, Sanna. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum.
Weele, Arjan J. van. (2010 tai 2014) Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice. 5th tai 6th ed. London: Cengage Learning.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Opintojakso on verkkototeutus, joten oppiminen tapahtuu kirjallisuuden ja verkossa olevan opetusmateriaalin avulla.

Kurssilla tehdään jokaiseen aihealueeseen liittyvä oppimistehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei kuulu tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itseopiskelu ja oppimistehtävät yhteensä 135h (27h/1op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Jokainen oppimistehtävä arvioidaan arviointiasteikolla (0-5) ja opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta. Arviointi tapahtuu kuukausittain.

Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuu viiteen oppimistehtävään. Oppimistehtävät 1-4 arvioidaan viisiportaisella arviointiasteikolla. Oppimistehtävä 5 arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Viisiportainen arviointiasteikko:
5 (erinomainen)
4 (kiitettävä)
3 (hyvä)
2 (tyydyttävä)
1 (välttävä)
0 (hylätty)

Opintojakson läpäisemiseksi jokainen oppimistehtävä on suoritettava hyväksytysti (Hyväksytty/arvosanalla 1-5). Opintojakson arvosanaksi muodostuu oppimistehtävien 1-4 arvosanojen keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (1-5)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita, sekä kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa. Lisäksi hän tietää hankinnan johtamisen perustyökaluja

2. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita ja niiden yhteyden. Hän tunnistaa kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa, sekä niiden vaikutuksen toisiinsa. Lisäksi hän tunnistaa hankinnan johtamisen perustyökaluja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija ymmärtää organisaation strategian ja hankinnan strategian osana yrityksen strategista johtamista, sekä osaa linkittää ne toisiinsa. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän ymmärtää hankinnan johtamisen perustyökaluja.

4. Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen vaikutukset, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa, sekä niiden käytön strategisessa johtamisessa. Lisäksi hän hallitsee ja osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Hankintojen perusteet. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti ja tehdä raportteja. Hän tuntee lisäksi logistiikan perusprosessit.