Siirry suoraan sisältöön

Kuljetusmuodot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY4500-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Kimmo Lehtonen

Ryhmät

 • ZJA23STLVKK
  Avoin amk,Tekniikka, Korkeakoulupolku, Logistiikka, Valtakunnallinen
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • ZJA23STLKK
  Avoin AMK, TEKN,Toinen aste, Logistiikan valtakunnallinen korkeakoulupolku
 • ZJA23STNO
  Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
 • ZJK23STNO
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Kuljetusmuotojen roolin ymmärtäminen kansainvälisessä toimitusketjussa on logistiikkainsinöörin perusosaamista. Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään kuljetusmuotojen merkityksen osana logistista järjestelmää ja toimitusketjua, huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset. Opintojakson käytyäsi hallitset rautatie-, maantie-, lento- ja merikuljetusten toimintaympäristön ja säädösten hyödyntämismahdollisuudet erityisesti palvelun käyttäjän ja kansantalouden näkökulmasta.

Tieto ja ymmärrys:

Opit ymmärtämään kuljetusmuotojen välisiä eroja ja teknisiä ratkaisuja, mitkä liittyvät maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

Tutkimukset ja tiedonhaku:

Osaat perustellusti valita sopivia ratkaisuja eri kuljetusmuotojen hyödyntämisessä osana logistista järjestelmää. Pystyt analysoimaan ratkaisua ja tekemään yksinkertaisia johtopäätöksiä kokonaisuudesta.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:

Sisäistät kuljetusmuotojen roolin osana yritysten logistisia toimintoja ja ymmärrät ratkaisujen vaikutuksia palvelun käyttäjän näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Kestävän liikenteen reunaehdot, Maantiekuljetukset, Rautatiekuljetukset (sis. yhdistetyt kuljetukset), Merikuljetukset, Lentokuljetukset sekä uudet palvelumallit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tapaninen, U. 2018. Logistiikka ja liikennejärjestelmät
Tavaraliikenneyrittäjä. 2021. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Railas, L. 2020. Incoterms 2020
Nisula, Heiskanen, 2019. Ulkomaankuljettajan käsikirja

Opetusmenetelmät

-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-lyhyitä pohdintoja/esseitä
-oppimistehtäviä
-tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa on tentti. Tenttipäivä määräytyy opiskelijan oman edistymisen mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia
Campus online: Ei rajoituksia
Toteutus Moodle -ympäristössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa tunnistaa kuljetusmuodon valintaan vaikuttavia teknisiä ratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää kuljetusmuotojen valintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perustietämys