Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan tekninen piirustus ja CAD (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT2500-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Paananen

Ryhmät

 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • 11.01.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 18.01.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 25.01.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 31.01.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 08.02.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 15.02.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 22.02.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 07.03.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 14.03.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 21.03.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 28.03.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 04.04.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 10.04.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 18.04.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti
 • 25.04.2024 16:00 - 17:00, Tekpi & CAD kyselytunti

Tavoitteet

Tekninen dokumentaatio ja piirustukset ovat tuotesuunnittelun lisäksi oleellinen osa toimitusketjun informaatiota. Tällä opintojaksolla opit lukemaan ja piirtämään teknisiä piirustuksia ja mallintamaan laajoja kolmiulotteisia kokonaisuuksia CAD (computer aided design) -ohjelmiston avulla. Opit myös tuotetiedon hallinnan perusteet ja sen yhteydet yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Opit arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistasi niin teknologian suunnitteluun, valintaan kuin käyttöön liittyen.

Opintojakson osaamiset:
Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset ovat teknisen piirtämisen sääntöjen ja menetelmien osaaminen, tekninen suunnitteluosaaminen, tietojärjestelmäosaaminen ja kehittämisosaaminen.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät teknisen piirustuksen sääntöjen merkityksen ja tunnistat piirustuksessä käytettäviä symboleja ja merkintöjä. Tiedät, miten tuoterakenteet muodostuvat ja ymmärrät, miten tuotetieto liittyy yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Opit piirtämään kaksiulotteisia (2D) piirustuksia CAD:n avulla ja osaat soveltaa niihin teknisen piirustuksen perussääntöjä. Kykenet mallintamaan ja muokkaamaan kolmiulotteisia (3D) rakenteita 2D-piirustusten ja 3D-elementtien avulla.

Sisältö

Teknisen piirustuksen teoria: piirtämisen perussäännöt, kuten mittakaava, viivatyypit, leikkaukset ja mitoitus. Piirtämisessä käytettävät symbolit, kuten pinnankarheus- ja hitsausmerkit sekä geometriset toleranssit. Mitoitukseen liittyvät toleranssit ja sovitejärjestelmä.

Tuotetiedon hallinnan perusteet: Mikä on nimike? Nimikkeen perustiedot. Kokoonpanon rakenteen (osaluettelon) muodostuminen. Revisiointi ja versionhallinta. Jäljitettävyys ja tuotteen elinkaari.

3D-mallinnuksen perusteet: aloitetaan yksinkertaisista kappaleista päätyen useista komponenteista muodostettavaan kokoonpanoon.

Valmistuspiirustukset: ns. työkuvien teko 3D-mallien pohjalta, joissa mukana mitoitus ja muut valmistuksessa tarvittavat piirteet.

3D layout-suunnittelu: Projektityö jossa mallinnat logistiikkakeskuksen varasto- ja toimistotiloineen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ISBN 952-9867-42-5, Tekniikan taulukkokirja. Valtanen, Esko. 2019. Painokset vuodesta 2013 eteenpäin.
ISBN 1-4175-2644-0, Manual of Engineering Drawing: Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards. Simmons, Colin H. 2012. eBook
ISBN 0-8311-3603-0, Engineering Drawing for Manufacture. Griffiths, B. 2003. eBook
Autodesk Inventor Professional documentation.

Autodesk Inventor Professional ohjlemiston ilmainen opiskelijalisenssi on saatavilla ainoastaan Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle. Macintosh-koneiden käyytäjät tarvitsevat joko Bootcamp tai Virtual Machine ohjelmiston, jotta koneelle voidaan asentaa Windows ja Inventor.

Opetusmenetelmät

Kurssi on 100% virtuaali-/etätoteutus. Opetuskieli: suomi.

Opetus perustuu luento- ja ohjausvideoihin, oppimistehtäviin, opiskelijoiden ja opettajan yhteiseen dialogiin kurssin vertaistuki-/keskustelupalstalla.

Kurssi jakautuu viiteen osioon:
1. PDM-osiossa perehdyt tuotetidon hallintaan luentovideoiden ja itsenäisten oppimistehtävien avulla. Osioon kuuluu myös ryhmässä tehtävä projektityö, joten joudut toimimaan aktiivisesti myös ryhmän jäsenenä virtuaaliympäristössä.
2. Teknisen piirustuksen teoria -osiossa perehdyt teknisen piirustuksen sääntöihin ja esitystapoihin itsenäisesti kunkin aihealueen luentovideoiden ja kirjallisuuden avulla. Jokaiseen aihealueeseen kuuluu Moodlessa vastattavia oppimistehtäviä, jotka kartoittavat osaamistasi.
3. 3D-mallinnuksen perusteissa opettelet mallintamista ja suunnittleua Inventor-ohjelmistolla opettajan video-ohjeiden avulla yksinkertaisista malleista alkaen päätyen useamman komponentin kokoonpanoon.
4. Valmistuspiirustuksissa hyödynnät ja sovellat edellisten osioiden oppeja ja sisältöä harjoitustöissäsi. Työtäsi auttaa ja ohjaa opettajan videot. Suunnittelet ja piirrät komponentit itsenäisesti ja reflektoit oppimaasi tarkistamalla piirustuksesi itse Moodlen työkalujen avulla.
5. Layout-suunnittelun osuudessa saat vapaammat kädet näyttää 3D-mallinnuksen osaamisesi kokonaisen logistiikkakeskuksen suunnitelmassa. Opettajan tuottamia videoita voi käyttää vinkkinä ja apuna, mutta tässä kohdin omaat jo riittävästi taitoja itsenäisempäänkin suunnitteluun.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei liity harjoittelua tai työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei kuulu erillistä tenttiä. Kurssin tehtäviä voi uusia määräajan puitteissa, kunnes on saanut niistä hyväksytyn arvosanan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutuksessa opiskelija on itse vastuussa suorituksen aikatauluttamisesta. Kurssin johdannossa on esitetty suositeltava rytmitys jota kannattaa hyödyntää oman aikataulun rakentamisessa.
Moodle avautuu kurssin aloituspäivänä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin osioiden kaikissa tehtävissä on kuvattu niiden vaatimukset ja miten tehtävä tulee suorittaa. Tehtävätyypit ja hyväksyttävän suorituksen vaatimukset vaihtelevat tehtäväkohtaisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta kaikista tehtävistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä:
Opiskelija osoittaa osaamisensa kurssilla käsiteltävissä aiheissa, tunnistaa kurssilla käsiteltävät aiheet ja ymmärtää niiden merkityksen teknisessä piirustuksessa ja CAD:ssä.

2 Tyydyttävä:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osaa kuvata systemaattisesti kurssin aiheet ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä perustella erilaisten ratkaisujen vaikutukset ja tehdä tietoon perustuvia valintoja vaihtoehtojen välillä.

4 Kiitettävä:
Edellä esitetyn lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa opittuaan ja arvioida ratkaisuja ja niiden vaikutuksia analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osoittaa syvällisen tietämyksen kurssin aiheista ja kyvyn rakentaa ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajemmassa yhteydessä. Opiskelija osoittaa myös innovaativista kykyä soveltaa oppimaansa eri tilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Esitietovaatimukset

ICT-valmiudet