Siirry suoraan sisältöön

Projektilogistiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLKK1500-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Risto Pakarinen

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Teollisuuden investoinnit, rakentaminen, tuotantolaitosten laajentuminen ja muutto uusin tiloihin ovat vain muutamia esimerkkejä, missä tarvitset projektilogistiikan osaamista. Nopeasti muuttuva dynaaminen projekti on haaasteellinen kokonaisuus toimitusketjun hallinnan ja logistiikan näkökulmasta. Projektilogistiikan kokonaisuus yhdistää projektin suunnitteluvaiheen, erikoiskuljetukset, nostopalvelut ja muut projektia tukevat suoritealat yhdeksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Tällä opintojaksilla pääset opiskelemaan projektinhallinnan perusteita sekä toteuttamaan oman suoritealakohtaisen projektin, jossa hyödynnät jo aiempaa logistista osaamistasi ja saat perusteet toimintojen johtamiseen eri sidoryhmien välillä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: Kuljetusosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön, Monialainen osaaminen, viestintä ja tiimityö

Osaamistavoite:
Saavutat perusteet projektisuunnitelmasta, opit ymmärtämään mitä projektilogistiikka tarkoittaa käsitteenä ja opit ymmärtämään erikoiskuljetusten, nostopalvelujen sekä muiden projektia tukevien suoritealojen merkityksen osana projektikokonaisuutta. Sisäistät informaation ja johtamisen merkityksen osana onnistunutta projektikokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
- Projektinhallinnan perusteet
- Projektin materiaalivirrat ja kuljettaminen
- Erikoiskuljetukset osana projektilogistiikkaa
- Nostopalvelut osana projektilogistiikkaa
- Projektin johtaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit
ISBN: 978-951-830-485-5 Tavaraliikenneyrittäjä, JAMK
978-952-67201-1-1 Projektihallinnan käsikirja
978-952-5753-950 Microsoft Project 2013 : käytön perusteet (verkkojulkaisu, pdf)

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia

Opetusmenetelmät

Kurssin suorittamiseen kuuluu luentoja, palautettavia oppimistehtäviä sekä laajempi projektityö. Osa tehtävien tekemisestä on itsenäistä työskentelyä, osa ohjattua lähiopetusta. Kurssin tehtävät on kuvattu tarkemmin kurssin työtilassa. Tehtävät ovat joko yksilötehtäviä tai ryhmätöitä (kerrottu tehtävänannossa), ja niiden palautusajankohdat vahvistetaan kurssin edetessä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Virtuaaliekskursiot ja vierailijaluenno

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson avausinfossa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa tunnistaa projektin materiaalivirtojen halllintaan vaikuttavia teknisiä ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää projektilogistiikan toteuttamiseen liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perusosaaminen
Kuljetusmuodot