Siirry suoraan sisältöön

Tuotanto- ja materiaalitekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT5500-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Poutiainen

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa tuotannolla tarkoitetaan osien valmistamista loppuasiakkaan tarpeisiin. Opintojaksolla tutustutaan sekä perinteisiin että moderneihin valmistusmenetelmiin ja niihin liittyviin materiaaleihin, sillä materiaalilla on iso merkitys tuotteen hinnan muodostumiseen, valmistettavuuteen ja käytettävyyteen. Toimiessasi logistiikkainsinöörinä sinulla tulee olla hyvä ymmärrys valmistusmenetelmien ja materiaalien vaikutuksesta kustannuksiin.

Tällä opintojaksolla opit
- etsimään tietoa materiaaleista ja niiden ominaisuuksista
- tuntemaan eri materiaaleja ja niihin liittyviä valmistusteknologioita
- tuntemaan eri layout tyyppejä ja tuotantostrategioita
- ymmärtämään materiaalien ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia valintoihin
- soveltamaan materiaalien valintaa ja valmistusteknologioita

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käsiteltyjen asioiden terminologian. Saat laaja-alaisen näkemyksen eri materiaaleista, valmistusteknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ymmärrät, miten eri materiaaleja ja valmistusteknologioita voidaan hyödyntää todellisiin käyttökohteisiin. Saat osaamiset ja valmiudet etsiä tietoa eri materiaaleista ja valmistusteknologioista.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: teknologiaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät valmistusteknologioiden terminologian, eri materiaalien mahdollisuudet ja niiden merkityksen. Hallitset opintojaksolla käsiteltyjen asioiden keskeiset käsitteet ja teoriat sekä osaat soveltaa aiempaa osaamistasi valmistusteknologioiden että materiaalien valintaan.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Lay-out tyypit ja tuotantojärjestelmät
- Valmistustusteknologiat (materiaalit, menetelmät)
- Eri materiaalit - rakenne ja ominaisuudet
- Materiaalien valinta ja hankintakanavat
- Materiaalien ja valmistusteknologioiden soveltaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Opintojaksoon voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Tukeva kirjallisuus:
MET Raaka-ainekäsikirja 1-5
Sorsa, J. 2015. Materiaalitekniikka
Järvinen, P. 2017. Muovit ja muovituotteiden valmistus
Keinänen, T. & Kärkkäinen, P. 2009. Konetekniikan perusteet
Gupta, H.N. 2009. Manufacturing processes

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, johon sisältyy itseopiskelua (itsenäiset oppimistehtävät tai ryhmätehtävät). Opintojaksoon liittyy mahdolliset verkossa tehtävät laboratoriotyöt. Huomioi opintojakson alkamis- ja päättymisajankohta sekä tehtävien palautusajankohdat.

Opintojakson tehtävät kuvataan opintojakson työtilassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana järjestettävät seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin opintojakson aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella.
Mahdollisen tentin toteutustapa ja ajankohta kerrotaan opintojakson työtilassa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Esitietovaatimukset

Materiaalien ohjaus