Siirry suoraan sisältöön

Uudet teknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT4500-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Poutiainen

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Teknologinen kehitys nykypäivän työympäristöissä on kiihtyvää. Logistiikka on jo nykypäivänä joidenkin teknologioiden osalla kehityksen edelläkävijä. Tulevana insinöörinä sinun tulee ymmärtää uusimpien teknologioiden käsitteet ja mahdollisuudet. Insinöörin on osattava hyödyntää teknologioiden mukana tuomia mahdollisuuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden insinöörinä sinulla tulisi olla innovatiivinen näkökulma uusiin teknologioihin, jotta yrityksillä olisi rohkeutta lähteä ennakkoluulottomasti hyödyntämään teknologioita toiminnan parantamiseen.

Tällä opintojaksolla opit
- etsimään tietoa uusista teknologioista
- tuntemaan eri teknologioita ja ymmärtämään niiden toimintaperiaatteet
- ymmärtämään uusien teknologioiden mahdollisuudet logistiikan näkökulmasta
- soveltamaan joidenkin teknologioiden käyttöä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käytyjen teknologioiden terminologian. Saat laaja-alaisen näkemyksen uusimmista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ymmärrät, miten teknologioita voidaan hyödyntää todellisiin käyttökohteisiin. Saat osaamiset ja valmiudet etsiä tietoa uusimmista teknologioista.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: teknologiaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät uusien teknologioiden terminologian ja niiden merkityksen tulevaisuuden työtehtäviisi, hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Moderni robotiikka,
- puettavat teknologiat,
- AI, Big Data & IoT,
- ainetta lisäävä valmistus,
- muut teknologiat ja trendit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, johon sisältyy itseopiskelua (itsenäiset oppimistehtävät tai ryhmätehtävät). Opintojaksoon liittyy mahdolliset verkossa tehtävät laboratoriotyöt. Huomioi opintojakson alkamis- ja päättymisajankohta sekä tehtävien palautusajankohdat.

Opintojaksoon sisältyy myös laajempi projektityö

Opintojakson tehtävät kuvataan opintojakson työtilassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana järjestettävät seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin opintojakson aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella.
Opintojaksolla ei ole erillistä tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.