Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouskoulu opettajille (5 op)

Toteutuksen tunnus: AJ00BC56-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Ammatillinen opettajankoulutus

Opettaja

 • Pauliina Silvennoinen

Ryhmät

 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SKJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla syvennät tietojasi kiertotaloudesta, kestävästä kehityksestä ja niihin soveltuvasta pedagogiikasta. Perehdyt kiertotalouden tavoitteisiin ja tarkastelet kiertotalouden osa-alueita, sovelluskohteita ja tulevaisuutta omalla toimialallasi. Osana opintoja suunnittelet opintokokonaisuuden käyttämällä kiertotalousopetukseen sopivia pedagogisia ratkaisuja.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität

tulevaisuusosaamista, jolla tarkoitetaan opettajan tietoisuutta kiertotalouden mahdollisuuksista yhteiskunnassa, uudenlaiselle liiketoiminnalle ja opiskelijoiden työllistymiselle. Tulevaisuusosaamista on myös työelämäverkostojen, viranomaislinjausten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden tuntemus kiertotalouden ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

kehittämisosaamista, jolla tarkoitetaan opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa, kiertotaloutta tukevaa pedagogiikkaa ja menettelytapoja tulevaisuuden osaamistarpeita tukevaksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kehittämisosaamista on myös tunnistaa koulutuksen, oppilaitosten ja opettajan rooli kiertotalouden edistäjänä ja kehittäjänä yhteiskunnassa.

oppimisympäristöosaamista, jolla tässä tarkoitetaan työelämälähtöisen oppimisen ja sidosryhmien kanssa tapahtuvan monialaisen yhteiskehittämisen osaamista. Kiertotaloudessa korostuvat verkostomainen työelämälähtöinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristöosaaminen sekä kyky yhdistellä niitä oppimisprosessissa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät , mitä kiertotalous on yhteiskunnallisena ilmiönä ja mitä sillä tavoitellaan. Tiedät mitä on kiertotalous ja tunnistat sen keskeiset käsitteet. Tunnistat ja jäsennät kiertotalouden toimintakenttää: tietolähteitä, omaan alaan liittyviä toimijoita ja verkostoja sekä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä osaksi omaa työtäsi. Ymmärrät kiertotalouden opetuksen pedagogiset periaatteet ja määrität omat tavoitteesi ja rajaukset kiertotalouden opetuksellesi. Kehität dialogi ja reflektio- osaamistasi.

Sisältö

Kiertotalous yhteiskunnassa: Kiertotalouden viitekehys, keskeiset käsitteet, kiertotaloustoimijat ja verkostot opettajan tukena.

Kiertotalous opetuksessa: Kiertotalouden pedagogiset lähtökohdat, sitä edistävät toimintatavat, menetelmät ja käytännöt. Kiertotaloutta tukeva toimintakulttuuri oppilaitoksessa.

Reflektio

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlen verkko-oppimisympäristössä oppimistehtävien yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutteiseen vertaisoppimiseen opiskelijan oman aikataulun mukaisesti lukukauden aikana. Opiskelija soveltaa kiertotalouden pedagogisia periaatteita valitsemaansa kehitystehtävään, koulutuskokonaisuuteen tai omaan työhön tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden oman työn kehittämiseen.

Opintojaksoon sisältyy verkossa tapahtuvaa ohjausta. Opiskelija saa vertaispalautetta opintojakson aikana ja kouluttajan palautteen opintojakson päätteeksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso soveltuu hyvin kytkettäväksi oman opetus- ja koulutustyön kehittämiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen osoittaminen:
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on viiden opintopisteen laajuinen. Se merkitsee noin 135 tunnin työpanosta, joka jakaantuu kolmeen osioon:
Kiertotalous yhteiskunnassa (2 op)
Kiertotalous opetuksessa (2,5 op)
Reflektio (0,5 op)

Oman ajankäyttösi ja vertaisarvioinnin sujuvuuden vuoksi suositeltava ajoitus tehtäville on
• Osio 1. syyskuun aikana
• Osio 2. ja 3. loka-marraskuussa.

Sisällön jaksotus

1. Kiertotalous yhteiskunnassa
1.1. Kiertotalouden viitekehys ja keskeiset käsitteet. Käsitetentti.
1.2 Kiertotalouden osa-alueet ja näkökulmia. Case-kuvaus ja vertaispalaute.
1.3 Kiertotaloustoimijat ja verkostot opettajan tukena. Verkostokartta.

2. Kiertotalous opetuksessa
2.1 Kiertotalouden pedagogiset lähtökohdat ja omat tavoitteeni. Kehitystehtävän tavoite ja kuvaus.
2.2 Kiertotaloutta edistävät toimintatavat, menetelmät ja käytännöt. Menetelmäkuvaus, ei erillistä palautusta.
2.3. Pedagoginen kehitystehtävä. Opetus- tai koulutusuunnitelmadokumentti.
2.4. Kiertotaloutta tukeva toimintakulttuuri opettajan työssä. Sidosryhmäkeskustelu ja videokiteytys.

3. Reflektio ja palaute
3.1. Itsearvio
3.2. Opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Opintojakson opiskelijapalautteista poimittua:

"Kurssilla oli selkeä rakenne sekä tuoreet, monipuoliset ja ajantasaiset lähteet. Innostuin selaamaan paljon muutakin tietoa, joita tulen hyödyntämään opetuksessani. "

"Hyvin rakennettu opintokokonaisuus. Selkeä opintojakson rakenne, monipuoliset ja monimuotoiset aineistot."

"Pedagoginen käsikirjoitus oli konkreettinen tehtävä, jota voi hyödyntää muutoinkin kuin vaan yhtenä kurssin tehtävänä."

"Sai runsaasti uusia näkökulmia ja tuli miettineeksi omia verkostoja ja alaan liittyvää aineistoa."

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Tulevaisuusosaaminen: Tunnistat kiertotalouden merkityksen yhteiskunnassa sekä oppilaitosten ja opettajan roolin kiertotalouden edistäjänä.

Kehittämisosaaminen: Sinulla on valmiuksia kehittää kiertotalouden opetusta tulevaisuuden osaamistarpeita tukevaksi.

Oppimisympäristöosaaminen: Ymmärrät työelämälähtöisen, monialaisen yhteiskehittämisen merkityksen ja osaat hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisesti oppimisprosessissa.