Skip to main content

Työelämän englanti (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0220-3189

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Petteri Ruuska
 • 31.08.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 07.09.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 21.09.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 28.09.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 05.10.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 12.10.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 26.10.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 02.11.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 16.11.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 23.11.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189
 • 30.11.2023 08:15 - 11:15, Mini-fair in class, two groups
 • 07.12.2023 08:45 - 11:15, Työelämän englanti ZZPC0220-3189

Objectives

Työelämän englanti -opintojakso antaa sinulle valmiuksia käsitellä kansainvälistyvään työelämään liittyviä tilanteita englannin kielellä.

Opit toimimaan englanniksi työelämään liittyvissä tilanteissa ja saat itseluottamusta niin suulliseen kuin kirjalliseen ilmaisuun ammatillisesti tärkeissä konteksteissa. Lisäksi opit seuraamaan alasi kehitystä kotimaassa ja globaalisti.

Tämän opintojakson jälkeen olet oppinut kirjoittamaan ammattiisi liittyviä tekstejä englanniksi kontekstiin sopivalla tyylillä. Olet myös saanut varmuutta suullisiin englanninkielisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä kerännyt englanninkielistä sanastoa, joka hyödyttää sinua myöhemmin urallasi.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Content

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- esitelmät, workshopit, ryhmäkeskustelut

Learning materials and recommended literature

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Teaching methods

Lähitoteutus 31.8.-7.12.2023
Tunnit torstaisin klo 8:45-11:15 luokassa R35F304

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Opintojaksoon kuuluu myös pieniä ryhmätöitä, erityisesti keskusteluharjoituksia luokassa, sekä kotitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy muutama arvioitava kirjallinen ja suullinen palautustehtävä, joista opettaja antaa palautteen. Opintojaksoon kuuluu kirjallinen tentti. Suullisesta kielitaidosta annetaan näyttö kurssin aikana.

Läsnäolovelvollisuus 80 %. Ethän ilmoittaudu toteutukselle, jos et voi sitoutua tulemaan säännöllisesti tunneille.

Exam dates and retake possibilities

Opintojakson tentti suoritetaan valvotusti opintojakson lopussa.

Uusintatenttimahdollisuus opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana viikolla 50 tai 51. Toinen uusintatenttimahdollisuus tammikuussa 2024.

Student workload

- lähiopetus 35h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja muu itseopiskelu 50h-70h
- tentteihin valmistautuminen 10-15h

Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisen taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen tasonsa riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielenkäytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Prerequisites

Opintojakso on yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf). Mikäli opintojesi alkaessa olet saanut kielitestin perusteella suosituksen suorittaa Englannin tukiopinnot -opintojakson, se kannattaa tehdä ennen kuin aloitat Työelämän englanti -opintojakson.

Opintojaksolla on hallittava tietotekniikan perustaidot, esimerkiksi tekstinkäsittely sekä ääni- ja videotiedostojen tekeminen.