Skip to main content

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0320-3179

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 20

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Piia Anttonen
 • 08.01.2024 16:00 - 17:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3179
 • 16.01.2024 16:00 - 17:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3179
 • 06.02.2024 16:00 - 17:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3179
 • 12.03.2024 16:00 - 17:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3179
 • 09.04.2024 16:00 - 17:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3179

Objectives

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Content

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Time and location

Opintojakso suoritetaan Moodlessa. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoisia infowebinaareja seuraavasti:
- ma 8.1. klo 16.00-17.00 Aloitusinfo, osio 0
- ti 16.1. klo 16.00-17.00 Info osio 1
- ti 6.2. klo 16.00-17.00 Info osio 2
- ti 12.3 klo 16.00-17.00 Info osio 3
- ti 9.4. klo 16.00-17.00 Koeinfo

Webinaarit ovat vapaaehtoisia ja ne tallennetaan. Talleenteet voi katsoa Moodlesta.

Learning materials and recommended literature

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.

Teaching methods

Opintojakso järjestetään verkko-opintoihina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon ei sisälly lähiopetusta, mutta vapaaehtoisia infowebinaareja järjestetään. Työskentely on itsenäistä opiskelua Moodlessa.

Opintojaksolla edellytetään päätelaitteesi ja Moodle-oppimisympäristön yhteensopivuutta sekä oppimisympäristön että esitystyökalujen sujuvaa hallintaa. Tarvitset kuulokemikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojaksoon sisältyy sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia ja arvioitavia palautustehtäviä (yht 6-7 kpl). Suulliset arvioitavat palautustehtävät tehdään videotiedostoina. Toteutuksen suullisissa palautustehtävissä sekä tenteissä sinulta edellytetään kameran käyttöä.

Opintojakson aikataulu:
Osio 0: 8.1.-15.1.
Osio 1: 16.1- 5.2
Osio 2: 6.2-11.3
Osio 3: 12.3- 8.4.
Tentit: 9.4-21.4.

Exam dates and retake possibilities

Opintojakson viimeiset viikot on varattu tenteille (9.4.-21.4.).
- Suullinen tentti suoritetaan Zoomissa. Opiskelijat voivat varata itselleen sopivan ajan monesta vaihtoehdosta. Tentissä edellytetään kameran käyttöä.
- Kirjallinen tentti suoritetaan Exam-studiossa. Opiskelija voi varata tenttiajan mistä tahansa Suomen Exam-studiosta.
- Uusintatentit järjestetään opettajan kanssa sovittuna ajankohtana toukokuussa.

Student workload

- vapaaehtoisia verkkotapaamisia 3 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät 70 - 80 h
- tentteihin valmistautuminen ja tentit 10 h
Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Further information for students

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424). Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Prerequisites

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.