Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY9500-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Juha Sipilä

Ryhmät

  • TLS22SMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 09.01.2024 08:00 - 10:30, Tuotannon johtaminen TLLY9500-3010
  • 05.02.2024 09:00 - 11:30, Tuotannon johtaminen TLLY9500-3010
  • 12.03.2024 08:00 - 10:30, Tuotannon johtaminen TLLY9500-3010
  • 16.04.2024 13:15 - 15:45, Tuotannon johtaminen TLLY9500-3010

Tavoitteet

Palveluiden merkitys on kasvanut jälkiteollisissa yhteiskunnissa. Siitä huolimatta tuotannolliset yritykset ovat osaltaan kansantalouden tukiranka. Globaalissa maailmassa tuotanto- ja hankintaketjujen hallinta ja ymmärtäminen ovat logistiikkainsinöörin osaamisen keskiössä. Tuotannollisessa ketjussa toimivana insinöörinä sinun tulee ymmärtää tuotannon perustekijät ja vaatimukset riippumatta siitä missä positiossa työskentelet.

Tällä opintojaksolla opit
- tuntemaan tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen vaikutusta tuotannon johdettavuuteen
- ymmärtämään kokonaisuuksia ja päätöstesi riippuvuussuhteita
- ymmärtämään modernien johtamismenetelmien mahdollisuuksia tuottavuuden osatekijänä
- soveltamaan tuoterakenteiden, nimikkeiden ohjausanalyysien ja tuotannonsuunnittelun välistä yhteyttä myynnin, tuotannonohjauksen ja vaihto-omaisuuden osalta
- etsimään hankintalähteitä ja kumppanuuksia
- hallitsemaan riskejä, tekemään päätöksiä ja toimimaan ryhmässä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käsiteltyjen asioiden terminologian ja niiden väliset yhteydet. Saat laaja-alaisen näkemyksen kappaletavaratuotannon suunnitteluvaatimuksista ja toteuttamisesta sekä eri tuotantostrategioiden vaikutuksesta asiakkuuksien hallintaan. Kasvatat ymmärrystä talouden hallinnasta ja opit johtamaan tuotantoa myös siitä näkökulmasta.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät tuotannon teknisen ja tuotantotalouden terminologian ja ymmärrät eri tuotantojärjestelmien mahdollisuudet. Tunnet tuotannon johtamiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Tuotannonohjaus ja ajoitus
- Tuoterakenteet ja niiden soveltaminen
- Tuotannon materiaalinohjaus toimintaverkostossa
- Tuottavuusajattelu ja modernit johtamismenetelmät
- Tuotannon kustannuslaskenta ja tuotantoyrityksen talouden hallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Chapman S. The Fundamentals of Production Planning and Control, Uusi-Rauva ym. Teollisuustalous, harjoitustyöhön liittyvät varaosakuvat, varaosalistat Excel ja T-lomakkeet ja luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus on kahtiajakoinen: osaamisen tueksi käydään läpi tuotannon johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Keskeinen kokonaisuus on opintojaksoon liittyvä laaja harjoitustyö, jossa suunnitellaan erillisen toimeksiannon mukaisesti tuotantoyrityksen keskeiset toiminnot ml. sen käynnistämiseen ja tuotannon johtamiseen liittyvä talouden hallinta teknisten valintojen ja päätösten lisäksi.

Opintojaksolla ei ole erillistä perinteistä tenttiä. Varsinainen arviointi perustuu projektiraporttiin ja opiskelijoiden opintojakson lopussa palauttamaan työmääräarviolomakkeeseen, jossa on sekä itsearviokenttä että yleiset arviointikriteerit lueteltuna arvion tueksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu tuotantoyritykseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Erillistä yksilötenttiä ei tässä opintojaksossa ole. Oppiminen ja osaaminen arvioidaan harjoitustyön avulla.

Kansainvälisyys

Harjoitustyön case pyrkii kansainvälisille markkinoille.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson toteutus perustuu merkittävissä määrin harjoitustyön tekemiseen ryhmätyönä. Muulla tavoin toteutettuna opintojakson tuottama osaaminen todennäköisesti jäisi vaillinaiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135h. Kirjallisuus ja luentomateriaali on tarkoitettu sekä uuden oppimiseen että sen soveltamiseen harjoitustyön tukena. Harjoitustyötä tehdään kurssin puolivälistä alkaen myös kontaktitunneilla, jolloin opettajan rooli muuttuu konsultoivaksi. Opiskelijat vastaavat toiminnastaan projektiryhmälleen, mikä edistää tiimityöskentelyn osaamisvalmiuksia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on aluksi teoriapainotteinen, minkä jälkeen keskitytään harjoitustyön tekemiseen projektiryhmittäin tietokoneluokassa. Erikseen sovitaan kokoonpanolabra, joka toteutetaan ryhmittäin. Loppuesitykset pidetään ryhmittäin erillisen aikataulun mukaisesti. Esityksiin osallistuvat kaikki, sekä esittävä ryhmä että muut opiskelijat.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimisen arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla ryhmän arvion ohella on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Esitietovaatimukset

Materiaalien ohjaus. Tuotanto- ja materiaalitekniikka. Talousosaaminen. Muut insinööriopinnot.