Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD54-3013

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Janne-Valtteri Nisula

Ryhmät

 • ZJA23SMKIKD
  Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä
 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • ZJA21SMKIKD
  Avoin AMK, marata, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä
 • 04.09.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 11.09.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 18.09.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 25.09.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 02.10.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 09.10.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 23.10.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 30.10.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 06.11.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 13.11.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 20.11.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 27.11.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 04.12.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013
 • 11.12.2023 17:00 - 19:00, Palvelumuotoilu HL00BD54-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso tarkoituksena on antaa valmiuksia palveluiden kehittämistyöhön palvelumuotoilun keinoin.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät palvelumuotoilun käsitteen ja periaatteet palveluiden kehittämisessä. Opit palvelumuotoilun prosessin ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä. Saat valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa sekä opit asettamaan mittareita onnistumisen arviontiin.
Perehdyt palvelumuotoilun periaatteisiin ja prosessiin sekä työkaluihin. Tämän jälkeen suunnittelet toteutettavan kehittämistyön palvelumuotoilun prosessin mukaisesti.
Sovellat kehitystyössä palvelumuotoilun perustyökaluja. Ehdotat mittareita palvelumuotoilun onnistumisen arvioimiseksi.

Opintojakson suoritettuasi osaat selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet, eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät, käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa kehitystehtävissä sekä asettaa mittareita kehittämistyön onnistumisen arvioimiseksi.

Osaat toimia tavoitteellisesti ryhmässä, esittää ja raportoida työsi tuloksia JAMKin ohjeistuksen mukaisesti sekä reflektoida omaa kehitystäsi.

Sisältö

Palvelumuotoilu käsitteenä
Palvelumuotoilun merkitys
Palvelumuotoiluprosessi
Palvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun tulosten arviointi
Palvelumuotoilun mittarit

Aika ja paikka

Opintojaksolla on pakollisia läsnäolokertoja (6kpl) ja sen lisäksi tulee ryhmän osallistua ainakin kolmeen erilliseen ohjauskertaan.
Pakolliset läsnäolopäivät maanantaisin
Kello 17.00-19.00.

Worskhopit ja ohjaus joka viikko maanantaisin kello 17.00-19.00

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu pääosin työpajamuotoisesta ryhmätyöskentelystä ja ohjauksesta verkon yli.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään ryhmätyönä palvelumuotoilu casetehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia
Opetus 15t
Case 120t

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 (kiinteistöliiketoiminta KKD)
Kurssin arviointi kohdistuu pienryhmissä tehtävään casetyösktentelyyn ja visuaaliseen raportointiin. Arviointi rakentuu casetehtävästä ja sen sisällöstä. Tehtävä ja sen arviointiperusteet käydään erikseen läpi ensimmäisellä kontaktikerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä, teoriaa ja menetelmiä. Esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Otat vastuuta omasta työstäsi. Oman palvelumuotoilun osaamisen arviointi on haasteellista. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMKin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät palvelumuotoilun teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmiä. Esität soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa palvelumuotoilun osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMKin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ratkaisuissasi palvelumuotoilun keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset palvelumuotolin ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot itsenäiseen työskentelyyn sekä osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Analysoit omaa palvelumuotoilun osaamistasi ja kehittämiskohteitasi. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMKin raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi palvelumuotoilun keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja ottaa vastuuta sen tehtävistä. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Osaat keskustella vastavuoroisesti tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat palvelumuotoilun osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMKin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja palvelumuotoilun teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Otat vastuuta ryhmän kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti kehittäen ryhmän yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Reflektoit oman osaamisesei kehittymistä perustellen kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMKin raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Palveluiden johtamisen tai palveluliiketoiminnan perusteet.