Siirry suoraan sisältöön

Sähkösuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS500-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala

Ryhmät

 • TSA23KMS
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 12.01.2024 15:45 - 17:15, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007
 • 02.02.2024 11:00 - 13:00, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007
 • 22.02.2024 14:30 - 17:30, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007 - Välikoe 1
 • 21.03.2024 14:30 - 17:00, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007 (Välikoe 1 uusinta)
 • 22.03.2024 11:30 - 14:00, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007 (Välikoe 1 uusinta)
 • 19.04.2024 09:00 - 11:00, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007
 • 10.05.2024 09:30 - 12:30, Sähkösuunnittelu TSASS500-3007 - Välikoe 2

Tavoitteet

Saat kokonaiskuvan sähkösuunnitteluprojektin eri vaiheista ja hahmotat pienjännitteisen sähköverkon rakenteen. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perusosaamista ja näitä oppeja tarvitset mm. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat standardien ja määräysten merkityksen sähkösuunnittelussa. Olet tutustunut suunnittelun apuna käytettäviin laskenta- ja simulointiohjelmiin ja osaat käyttää niitä apuna komponenttien ja suojausten mitoituksessa. Tunnet kuormituslaskennan perusteet ja komponenttien valinnassa käytettävät teknillistaloudelliset mitoitusmenetelmät. Sinulla on yleisen sähkönjakeluverkon ja rakennusten sähköverkon tuntemus ja osaat mitoittaa niiden komponentit.

EUR-ACE MONIALAINEN OSAAMINEN
Ymmärrät sähkösuunnittelun moniulotteisuuden ja ymmärrät sen vaikuttavan turvallisuuteen, ympäristöön ja talouteen liittyviin aiheisiin sekä suunnittelijan suuren vastuun näissä. Tunnistat alan kehittyvän ja muuttuvan jatkuvasti ja olet valmis kehittymään sen mukana.

Sisältö

Noudatettavat määräykset ja standardit
Suunnitteluprosessi
Kuormituksen laskenta
Verkon komponenttien tekninen mitoitus
Komponenttien valinnan taloudelliset tarkastelut
Eri suojausmenetelmät
Maadoitus ja potentiaalin tasaus
Laskentaohjelmistot ja simulointiohjelmat

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

-luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat ja toteutustavat ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustöissä ja välikokeissa osoitettuun osaamiseen.
Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa. Suunnittelutyön vastuullisuus ei näy teoissa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista. Ymmärrät suunnittelutyön vaikutukset laajemminkin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet sähkösuunnitteluprojektin eri vaiheet ja kannat vastuuta työn laadusta. Osaat mitoittaa komponentit ja suojauksen sekä pystyt varmentamaan tuloksesi.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Otteesi on asiantunteva.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus