Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BN84-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Katja Kokkinen

Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät

 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • 25.09.2023 08:00 - 16:00, Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset YS00BN84-3003
 • 26.09.2023 08:00 - 16:00, Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset YS00BN84-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymyksistä.

Opintojakson jälkeen osaat arvioida kriittisesti mielenterveys- ja päihdetyön alueella omaa spesifiä osaamisaluettasi (esimerkiksi lastenpsykiatria, oikeuspsykiatria, mielenterveyttä edistävä toiminta) suhteessa sitä ohjaaviin säädöksiin, lakeihin ja suosituksiin. Tunnistat oman spesifin osaamisalueesi kehittämisen kohteita ja osaat tarkastella näitä kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Lisäksi osaat kuvata kehittämisehdotuksia ja toimintasuunnitelman näiden toteuttamiseksi käytännössä omalla spesifillä osaamisalueellaan

Sisältö

- Spesifiä mielenterveys- ja päihdetyön alueen toimintaa ohjaavat säädökset, lait ja suositukset (opiskelijan nykyisen työn mukaisesti)
- Spesifin osaamisalueen käytäntöjä koskeva näyttöön perustuva tieto
- Kehittämisehdotuksista toimintasuunnitelmaan ja käytännön toteutukseen Peppa –mallin mukaan

Aika ja paikka

Intensiivipäivät 25.-26.9.2023 Oulun ammattikorkeakoulussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjasta Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Soveltuvin osin.
Ahonen P. (2012) Kliininen asiantuntija. Uutta osaamista ylemmästä ammattikorkeakoulu tutkinnosta. Raportteja 130 Turun Ammattikorkeakoulu. Tampereen yliopistopaino 2012 http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162588.pdf
Bovero M, Giacomo C, Ansari M, Roulin MJ (2018). Role of advanced nurse practitioners in the care pathway for children diagnosed with leukemia. European Journal of Oncological Nursing. Oct; 36:68-74. doi: 10.1016/j.ejon.2018.08.002. Epub 2018 Aug 25.
Tölli S, Kontio R, Partanen P, Häggman-Laitila, A. (2021) Conceptual framework for a comprehensive competence in managing challenging behaviour: The views of trained instructors. Journal of Mental Health Nursing, 2021;00:1–14. https://doi.org/10.1111/ jpm.12722

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Oulussa (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Lisätiedot

Opintojakson järjestää Oulun ammattikorkeakoulu