Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB6300-3005

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Kaisa Kinnunen

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Ilman päätöksiä ei tapahdu mitään. Tämän opintojakson käytyäsi osaat ratkaista taloudellisia ongelmia ja tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä.
Osaat suunnitella, organisoida, kontrolloida ja johtaa biotalousyrityksen toimintaa. Osaat käyttää tunnuslukuja ja laskelmia yrityksen toiminnan ohjauksessa. Osaat tehdä laskelmia omaan liiketoimintasuunnitelmaasi.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tämän opintojakson käytyäsi osaat suunnitella, organisoida, kontrolloida ja johtaa biotalousalan yrityksen toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Opit ratkaisemaan taloudellisia ongelmia ja tekemään päätöksiä loogisesti ja järjestelmällisesti. Osaat määritellä ongelman ja löytää ratkaisuvaihtoehtoja. Osaat koota tietoa vaihtoehdoista, analysoida, tulkita sekä tehdä päätöksiä. Osaat toimeenpanna päätökset. Osaat kontrolloida ja arvioida päätösten seurauksia. Osaat suunnitella yrityksen investointeja ja rahoitusta. Osaat johtaa yrityksen prosesseja, taloutta ja henkilöstöä. Osaat ottaa huomioon laatuun, ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät vaatimukset. Tiedät yritystoimintaan liittyvät riskit ja tunnet niiden hallintakeinoja. Osaat tehdä omaa liiketoimintasuunnitelmaasi hyödyttäviä suunnittelulaskelmia ja päätöksiä.

Sisältö

yrityksen strateginen ja operatiivinen johtaminen, tulosanalyysi ja talouden tunnusluvut, tuotantoprosessien kehittäminen, tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen, LEAN-johtaminen, investointien suunnittelu ja kannattavuuslaskentamenetelmät, rahoituksen suunnittelu, budjetointi, henkilöstöjohtaminen, laadunhallinta, yhteiskuntavastuu ja ympäristöjohtaminen, riskienhallinta, liiketoimintasuunnitelman laskelmat

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

verkko-oppimisympäristössä osoitettu materiaali;
Ikäheimo, S., Malmi, T. & Walden, R.2016. Yrityksen laskentatoimi. Talentum pro (saatavana myös e-kirjana jamk.fi) tai Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2012. Johdon laskentatoimi. Edita.
Ryhänen, M. & Sipiläinen, T. 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen. Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena. Helsinki Tempest Oy. (saatavana myös e-kirjana)
Seuraavista opiskellaan kirjalliseen tehtävään yksi teos:
Andersson, Cristina. Voittava kierre. Oppimistaidot ja valmistautuminen huipputuloksiin. WSOY.
Kamensky, Mika. Strateginen johtaminen. Talentum.
Kaplan, Robert S. & Norton, David P. The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press.
Kehusmaa, Kirsti. Strategiatyö. Kauppakamari.
Kim, W. Chan ja Mauborgne, Renée. Sinisen meren strategia. Talentum.
Martela, Frank ja Jarenko, Katariina. Draivi. Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Alma Talent.
Mitronen, Lasse ja Raikaslehto, Timo. Voittajan strategia. Alma Talent.
Viitala, Riitta. Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Inforviestintä.
Vuorinen,Tero. Strategiakirja. Talentum.

Opetusmenetelmät

verkko-opinnot, itsenäisen opiskelu, oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä, arviointi tapahtuu oppismistehtävien arviointina

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK Nuori viljelijä 15
CampusOnline 5
Arviointi tapahtuu tehtävien arviointina asteikolla 1-5, hylätty 0

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet strategisen ja operatiivisen johtamisen käsitteet ja niihin liittyviä menetelmiä. Tunnet tuottavuuden ja talouden tunnuslukuja ja osaat ohjatusti koota niihin liittyvää tietoa, analysoida sitä sekä tehdä johtopäätöksiä tulosten perusteella. Tunnet investointien kannattavuuslaskentamenetelmiä ja osaat ohjatusti tehdä investointien kannattavuuslaskentaa. Osaat budjetoida ja osaat suunnitella rahoitusta ohjattuna. Tiedät henkilöstöjohtamisen periaatteita. Tunnet laadun- ja riskienhallintaan liittyviä menetelmiä. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia ohjatusti ja ratkaista taloudellisia ongelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnet strategisen ja operatiivisen johtamisen käsitteet ja niihin liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Tunnet tuottavuuden ja talouden tunnuslukuja ja osaat koota niihin liittyvää tietoa, analysoida sitä sekä tehdä johtopäätöksiä tulosten perusteella. Tunnet investointien kannattavuuslaskentamenetelmiä ja osaat tehdä investointien kannattavuuslaskentaa. Osaat budjetoida ja osaat suunnitella rahoitusta. Tiedät henkilöstöjohtamisen periaatteita. Tunnet laadun- ja riskienhallintaan liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia ja ratkaista taloudellisia ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Tunnet strategisen ja operatiivisen johtamisen käsitteet ja niihin liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön itsenäisesti. Tunnet tuottavuuden ja talouden tunnuslukuja ja osaat koota itsenäisesti niihin liittyvää tietoa, analysoida sitä sekä tehdä johtopäätöksiä tulosten perusteella. Tunnet investointien kannattavuuslaskentamenetelmät ja osaat tehdä investointien kannattavuuslaskentaa itsenäisesti. Osaat budjetoida ja osaat suunnitella rahoitusta. Hallitset henkilöstöjohtamisen keskeiset periaatteet. Tunnet laadun- ja riskienhallintaan liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti ja tehdä päätöksiä niiden pohjalta.

Hyvä 4: Tunnet strategisen ja operatiivisen johtamisen käsitteet ja niihin liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön itsenäisesti. Osaat laskea tuottavuuden ja talouden tunnuslukuja ja osaat koota itsenäisesti niihin liittyvää tietoa, analysoida sitä sekä tehdä johtopäätöksiä tulosten perusteella. Hallitset investointien kannattavuuslaskentamenetelmät ja osaat tehdä investointien kannattavuuslaskentaa itsenäisesti. Osaat laatia budjetteja vaihtelevissa suunnittelutilanteissa ja osaat suunnitella rahoituksen. Hallitset henkilöstöjohtamisen keskeiset periaatteet. Tunnet laadun- ja riskienhallintaan liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Tehdyt ratkaisut ovat loogisia ja hyvin perusteltuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset strategisen ja operatiivisen johtamisen periaatteet ja niihin liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön itsenäisesti. Osaat laskea tuottavuuden ja talouden tunnuslukuja ja osaat koota itsenäisesti niihin liittyvää tietoa, analysoida sitä sekä tehdä johtopäätöksiä tulosten perusteella. Hallitset investointien kannattavuuslaskentamenetelmät ja osaat tehdä investointien kannattavuuslaskentaa itsenäisesti ja arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta kriittisesti. Osaat laatia budjetteja vaihtelevissa suunnittelutilanteissa ja osaat suunnitella rahoituksen. Hallitset henkilöstöjohtamisen keskeiset periaatteet. Tunnet laadun- ja riskienhallintaan liittyviä menetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia laskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Tehdyt valinnat ovat loogisia, hyvin perusteltuja ja niitä on arvioitu kriittisesti.