Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon muodot ja biomassat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB2200-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

07.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Laura Vertainen

Ryhmät

 • LMS24KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 22.03.2024 12:30 - 15:45, Tuotannon muodot ja biomassat LMSB2200-3009
 • 12.04.2024 12:30 - 15:45, Tuotannon muodot ja biomassat LMSB2200-3009
 • 25.04.2024 12:30 - 15:45, Tuotannon muodot ja biomassat LMSB2200-3009
 • 26.04.2024 12:30 - 15:45, Tuotannon muodot ja biomassat LMSB2200-3009
 • 07.05.2024 08:15 - 11:45, Tuotannon muodot ja biomassat LMSB2200-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva biotalouden merkityksestä Suomessa. Ymmärrät käsitteen biotalous sekä maa- ja metsätaloustuotannon merkityksen biomassan tuotannossa. Olet tutustunut energian ja veden tuotannon merkitykseen maaseudun toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Opiskelijalle on muodostunut kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja. Opiskelija tuntee uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä

Sisältö

Maa- ja metsätalouden historia, nykytila ja tulevaisuuden kehitystrendit Suomessa.
Biotalous käsitteenä ja biomassan tuotantomuodot sekä potentiaali Suomessa.
Elintarvikkeet, rehut, biopohjaiset materiaalit, tuotteet ja palvelut.
Maaseudun energia- ja vesihuoltojärjestelmät osana maaseudun toimintaympäristöä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Biotalous. https://www.biotalous.fi/ (soveltuvin osin)
MMM: Bio- ja kiertotalous. https://mmm.fi/biotalous (soveltuvin osin)
Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M: & Alakukku, L. 2019. Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. Maahenki. (soveltuvin osin)
Tapio. n.d. Metsänhoidon suositukset. https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/ (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Luennot ja alustukset, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 40 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

itsearviointi, vertaisarviointi, arviointikriteereihin perustuva arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Opiskelijalle on muodostunut suuntaa antava käsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee joitain biomassavaroja ja niiden käyttömuotoja. Opiskelija tietää uusiutuvan energian ja vesihuollon merkitystä maaseudun toimintaympäristössä.

Tyydyttävä 2
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Opiskelijalle on muodostunut käsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee keskeisiä biomassavaroja ja niiden käyttömuotoja. Opiskelija tietää uusiutuvan energian ja vesihuollon merkitystä maaseudun toimintaympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Opiskelijalle on muodostunut kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja. Opiskelija tuntee uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä

Kiitettävä 4
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Opiskelijalle on muodostunut monipuolinen kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja eri vaihtoehtoineen. Opiskelija tuntee uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija ymmärtää biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta, ja osaa soveltaa sitä kriittisesti ja asiantuntijan otteella. Opiskelijalle on muodostunut monipuolinen kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Opiskelija tuntee keskeiset biomassavarat ja monipuolisesti niiden vaihtoehtoisia käyttömuotoja. Opiskelija tuntee uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä

Esitietovaatimukset

-